Mă uit de vreo două zile la gra­fi­cul de mai jos. Mă în­treb care vor fi con­se­cin­țele si­tu­a­ției des­crise în el și cât de cu­rând vor în­cepe ele să se ma­ni­feste, dacă vor ajunge să mă afec­teze per­so­nal și ce e de fă­cut. Și re­a­li­zez că în ori­zon­tul vie­ții mele se vor pro­duce mo­di­fi­cări re­la­tiv mi­nore, de struc­tură, care ar pu­tea fi se­si­za­bile mai mult din per­spec­tivă fi­nan­ci­ară. Scă­de­rea pro­nun­țată a re­sur­se­lor de pe­trol va aduce niște scum­piri în anu­mite zone, chiar dacă pe an­sam­blu ca­pa­ci­ta­tea BTU va fi oa­re­cum sta­bilă. Pur și sim­plu anu­mite in­dus­trii nu sunt pre­gă­tite să uti­li­zeze alt­fel de ener­gie de­cât cea pro­ve­nind din petrol.

energy-evolution

Pro­ba­bil tot pe un gra­fic ca ăsta se uită și pro­du­că­to­rii de ma­șini și-și spun că ben­zina și mo­to­rina în­cep să dis­pară, dar ar mai fi un pic de căr­bune și de gaz, cu care se mai poate pro­duce nis­cai ener­gie elec­trică. Care se mai poate ob­ține și de la soare și de la vânt, deci e vre­mea pen­tru auto­mo­bile elec­trice. Alea con­ven­țio­nale se vor ieftini pro­ba­bil foarte mult, dar va costa com­bus­ti­bi­lul ca dracu’ de mult. Nu e nici o mi­rare că în ul­ti­mul timp toți ma­rii pro­du­că­tori în­cep să pre­zinte mo­dele hi­brid sau com­plete in­de­pen­dente de petrol.

Ves­tea proastă e că per an­sam­blu toate sur­sele de ener­gie din com­bus­ti­bili fo­sili sunt în scă­dere ac­ce­le­rată, în timp ce po­pu­la­ția crește foarte mult. Trans­por­tul e doar o parte a pro­ble­mei. De unde ener­gie pen­tru în­că­l­zire, în­gră­șă­minte și iri­ga­ții? De unde pe­trol pen­tru tot plas­ti­cul cu care ne-am obiș­nuit să‑l uti­li­zăm? Că nu mai pu­tem face li­niuțe cu ma­șini tu­nate nu‑i pro­blemă, ce ne fa­cem când va fi com­pli­cat să pro­du­cem pă­pica? Știți câtă ener­gie con­sumă în pre­zent in­dus­tria agri­colă, aia care face se­mințe, le mo­di­fică ge­ne­tic, le sea­mănă, pro­duce pes­ti­cide și in­sec­ti­cide și în­gră­șă­minte, le îm­prăș­tie pe cul­turi și apoi re­col­tează, pre­lu­crează, sto­chează și dis­tri­buie? Vă spun eu: a dra­cu­lui de multă! Dacă azi tă­iem com­plet pe­tro­lul, în trei luni mu­rim de foame.

Ul­tima șme­che­rie e bi­o­com­bus­ti­bi­lul. Ob­ser­vați că în vi­i­tor pon­de­rea ener­giei de bi­o­masă e în creș­tere. Fa­cem ben­zină din soia și po­rumb. Mda, da’ v‑ați în­tre­bat câtă ener­gie din asta con­ven­țio­nală se con­sumă ca să cul­tivi plan­tele, să le re­col­tezi și să le trans­formi în com­bus­ti­bil? Vă zic eu, multă. Deci din aia care n‑o să prea mai fie o să luăm o parte, ca să pro­du­cem bi­o­com­bus­ti­bil. Sună cam cre­tin. De ce o fa­cem to­tuși? Pen­tru că e pro­fi­ta­bil pen­tru mai mulți, nu doar pen­tru pe­tro­liști. Mai căș­tigă un ban și ma­rii pro­du­că­tori agri­coli. Iar nouă ne place să bă­găm furt­u­nul de la pompă în re­zer­vor și să au­zim cum curge li­chi­dul, cu care apoi îi “dăm talpă”, ca să ne du­cem pe Va­lea Pra­ho­vei, ca să fim în main­stream, ca să cre­dem că avem o viață mișto, ca să nu ne apuce de­pre­sia că mun­cim ca fra­ie­rii pen­tru cre­dite, țoale, ha­leală și mo­to­rină, dar nici­o­dată pen­tru noi înșine…

Ce face în tim­pul ăsta UE? Două ches­tii: vor­bește des­pre con­tro­lul strict al cul­tu­ri­lor des­ti­nate bi­o­com­bus­ti­bi­lu­lui, ca să nu afec­teze si­gu­ranța ali­men­tară a po­pu­la­ției și des­pre re­du­ce­rea su­b­ven­ți­i­lor pen­tru ener­gi­ile al­ter­na­tive. Adică nu com­pen­săm din plante, pen­tru că tre­buie să le mân­căm și nu în­cu­ra­jăm ener­gia din surse re­ge­ne­ra­bile, pen­tru că… ei bine, aici nu văd nici un mo­tiv. Poate doar ăla că vor să ne îm­pingă în bra­țele pe­tro­lu­lui și ga­zu­lui, cât o mai fi el. Acuma e mai clar de ce vor să tragă con­ducte de gaz din Asia, dar ce rost ar avea să chel­tuie bani pe ele dacă s‑ar dezvolta ener­gia elec­trică pro­dusă eo­lian sau solar?

Deci, ălora de sunt adep­ții în­mul­ți­rii po­pu­la­ției pe mo­tiv că pla­neta poate hrăni 20 de mi­li­arde, le pun o în­tre­bare sim­plă: să ad­mi­tem că există su­fcient te­ren pen­tru cul­turi și că plan­tele mo­di­fi­cate ge­ne­tic nu sunt o pro­blemă pen­tru să­na­tate (deși sunt!), dar cu ce în­vâr­tiți cheița in­dus­triei care vă aduce fast-food-ul la nas? Și ce fa­ceți dacă din mo­tive de cost al ener­giei ham­bu­r­ge­rul vă va costa de vreo zece ori mai mult? Aud?!?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Augustin
 2. Augustin

  Este și o parte bună la faza cu gă­ta­tul com­bus­ti­bi­li­lor fo­sili: o șansă să se pună punct ca­u­ze­lor de sor­ginte umană care duc la schim­ba­rea cli­mei. (Bine, nu-mi fac mari ilu­zii… la cât de in­ven­tivă se do­ve­dește spe­cia asta bi­pedă de care apar­ți­nem nu m‑aș mira să gă­sească alte mo­da­li­tăți de a rupe ba­lanța eco­sis­te­mu­lui Terrei.)

  Tre­ce­rea la alte surse de ener­gie o să se-ntâm­ple, însă în­cet; cumva, parcă‑n pa­sul fe­te­lor de la Că­pâlna (trei-pa­tru-na­inte, alți doi-na­poi). Pro­ba­bil prea mol­colm ca să mai prin­dem și noi o parte sem­ni­fi­ca­tivă din „brave new world”. Ghi­nionu’ nos­tru, ce să zic.

  Opi­nia mea e că se va con­ti­nua cu epu­i­za­tul com­bus­ti­bi­li­lor fo­sili încă vreo câ­țiva zeci (sute?) de ani, după care se va trece la surse mai verzi, po­si­bil mi­grat ma­siv pe cen­trale nu­cleare dacă nu cumva apare vreo altă gă­sel­niță teh­no­lo­gică până atunci.

  Cam în ori­care din sce­na­rii un rol im­por­tant îl vor juca teh­no­lo­gi­ile de sto­care a ener­giei (po­me­nite și de Bo­gdan mai sus), pen­tru că as­tea sunt cam pa­lide la ora ac­tu­ală. Prac­tic, dac-am avea ba­te­rii com­pacte de ca­pa­ci­tate mare, schim­ba­rea par­cu­lui auto cred că s‑ar în­tâm­pla. (Ur­mat de trans­por­tul avi­a­tic, fe­or­viar și na­val.) O dată fă­cut un avans sem­ni­fi­ca­tiv în zona asta (i.e. con­sumi o frac­țiune in­fimă de ener­gie din ca­pa­ci­ta­tea pe care o poți trans­porta), sursa efec­tivă în­cepe să nu mai fie chiar așa o pro­blemă uri­așă. (Bu­nă­oară, se vor găsi unii care să facă o su­per-formi-fan­tas­tică cen­trală nu­cleară pe fața ne­vă­zută a Lu­nii (safe dis­tance), dac-ar exista o me­todă re­zo­na­bilă de-mpa­che­tat și adus ener­gia de acolo.)

  Deci după min­tea me’ cred că teh­no­lo­gi­ile de sto­cat ener­gie în formă com­pactă ar tre­bui di­bu­ite mai în­tâi, nu ne­a­pă­rat îm­bu­nă­tă­țit ce­lule fo­to­vol­taice sau mo­de­lat mai ae­ro­di­na­mic niște pa­lete de elice — și as­tea, de­si­gur, dar parcă în va­lul doi de prioritate.

  Fap­tul că UE a lăsat‑o mai moale acum cu fi­nan­ța­rea sur­se­lor de ener­gie verde pe mine unu’ nu mă spe­rie prea tare. UE (și res­tul lu­mii) se con­fruntă cu o criză eco­no­mică ce va să du­reze câ­țiva ani (cel mult zeci de ani), în timp ce evo­lu­ți­ile în do­me­niul ener­ge­tic sunt pro­cese cu cel pu­țin un or­din de mă­rime mai mare ca-ntin­dere. Re­la­xează-te!, că o să se mai treacă prin câ­teva crize eco­no­mice până să se gate pe­tro­lul cu totul…

  Cât des­pre evo­lu­ția po­pu­la­ției pla­ne­tei mi se pare că UN nu e la fel de ge­ne­roasă ca și tine (i.e. es­ti­mează că ne vom atinge ma­xi­mul un­deva pe la 10 mi­li­arde, nu 20). Vezi, even­tual, do­cu­men­tul ăsta (pdf). To­tuși, sunt es­ti­mări, adică aproape ca un joc de noroc…

  • Sorin Sfirlogea

   Știu ra­por­tul ăsta, cei la UN cred că ne vom opri la un mo­ment dat creș­te­rea po­pu­la­tio­nală. Eu zi­ceam însă de alti “fi­lo­zofi” de pe in­ter­net, care au cal­cu­lat ei cu nu-știu-ce in­stru­mente că Pămân­tul poate să hră­nească 20 de mi­larde de oa­meni. Iar eu nu cred asta în rup­tul capului.

 3. Bogdan

  Re­du­ce­rea su­b­ven­ti­i­lor pen­tru ener­gia verde are, cred, 2 cauze:
  1. cos­tul mult mai mare pe care il su­porta con­su­ma­to­rul ca­s­nic -> so­ma­jul e mare, ve­ni­tu­rile sunt in sca­dere ->pre­siune din par­tea con­su­ma­to­ru­lui pt a se gasi o so­lu­tie. Vezi cos­tu­rile: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source
  2. ener­gia vine di­scon­ti­nuu (daca azi bate van­tul tre­buie oprite hi­dro­cen­tra­lele si cele termo pen­tru a pu­tea pre­lua ener­gia eo­li­ana — cel pu­tin la noi asa se in­tam­pla, Transe­lec­trica e obli­gata sa preia ener­gia verde). Asta ba­nu­iesc ca pre­su­pune cos­turi su­pli­men­tare pen­tru acele cen­trale, nu cred ca e ca la TV, on/off/on/off.
  Eu sunt op­ti­mist, in ca­tiva ani cred ca o sa se ga­seasca o so­lu­tie re­la­tiv ieftina pen­tru a stoca ener­gia electrica.

  • Sorin Sfirlogea

   Mai fă un pas îna­poi și în­treabă-te de ce se chel­tuie atâ­ția bani pe cer­ce­tări le­gate de com­bus­ti­bi­lii fo­sili și nu unele în di­rec­ția asta. Ex­pli­ca­ția că îl costă pe con­tri­bu­a­bil prea mult in­clude în ea ac­cep­ta­rea po­li­ti­cii ge­ne­rale de fa­vo­ri­zare a pe­tro­lu­lui și ga­ze­lor ca sursă de energie.
   Cât des­pre al doi­lea ar­gu­ment, pro­ba­bil că sunt niște di­fi­cul­tăti teh­nice, dar so­lu­ția nu e să în­tre­ru­pem pro­mo­va­rea ener­gi­i­lor re­ge­ne­ra­bile, ci să că­u­tăm so­lu­ții teh­no­lo­gice. Așa cred eu.

   • Bogdan

    Pen­tru ca e mai ieftin, fir­mele care in­ves­tesc se uita dupa pro­fit iar sta­tele din UE nu prea isi mai per­mit sa arunce cu ba­nii — vezi ca­zul Spa­niei http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Spain

    Uita-te in State, au in­ce­put acum ceva ani sa ex­ploa­teze ga­zul de sist, f ieftin, a sca­zut pre­tul la ener­gie, se vor­beste deja de o re­in­dus­tria­li­zare a Ame­ri­cii, fir­mele vor sa aduca acasa ca­pa­ci­ta­tile de pro­duc­tie des­chise prin toata lu­mea pen­tru ca ener­gia e ieftina.

    Ener­gia “verde” e inca scumpa si in­sta­bila dar teh­no­lo­gia evo­lu­eaza, e ne­voie doar de un mic avans teh­no­lo­gic ca sa tre­aca in fata ce­lei ba­zate pe com­bus­ti­bili fo­sili — un ci­tat din ar­ti­co­lul de pe Wiki la care am dat link mai sus: “Pho­to­vol­taic pri­ces have fa­l­len from $76.67/Watt in 1977 to an es­ti­ma­ted $0.74/Watt in 2013, for crys­ta­l­line si­li­con so­lar cells” 

    Evi­dent ca exista un lo­bby al fir­me­lor care ex­ploa­teaza pe­trol & gaze dar asta e ceva nor­mal — insa asta nu o sa im­pie­dice pro­gre­sul. Vezi va­zul ma­si­ni­lor elec­trice, cum a cres­cut pre­tul la ben­zina cum au in­ce­put sa le cre­asca cota de pi­ata, co­ta­tia ac­tiu­ni­lor la bu­rsa (vei gra­fi­cul pe ul­ti­mul 3 ani la Te­sla: http://www.marketwatch.com/investing/stock/tsla)sa se vor­beasca de sta­tii de ali­men­tare prin Eu­ropa, ba­te­rii, etc (http://www.euractiv.com/climate-environment/brussels-clears-road-electric-ve-news-517378)

    P.S. Tu ai cum­para acum o ma­sina cu con­sum mixt unde stii ca nu ti-ai amor­tiza pro­ba­bil nici­o­data di­fe­renta de bani pla­tita in plus fata de una pe benzina/motorina? Asa ma gan­desc ca merg lu­cru­rile si la nivel ma­cro, cos­tul e foarte im­por­tant, sta­tele din UE sunt pre­cum cor­po­ra­tist ro­man, in­da­to­rat, cu grija zi­lei de maine si care nu prea isi per­mite sa dea niste bani in plus in spe­ranta ca peste ca­tiva ani o sa res­pire un aer mai pu­tin poluat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.