Cheița de la fast food

Mă uit de vreo două zile la grafi­cul de mai jos. Mă întreb care vor fi con­secințele situ­ației descrise în el și cât de curând vor începe ele să se man­i­feste, dacă vor ajunge să mă afecteze per­sonal și ce e de făcut. Și real­izez că în ori­zon­tul vieții mele se vor pro­duce mod­i­ficări rel­a­tiv minore, de struc­tură, care ar putea fi sesiz­abile mai mult din per­spec­tivă finan­ciară. Scăderea pro­nunțată a resurselor de petrol va aduce niște scum­piri în anu­mite zone, chiar dacă pe ansam­blu capac­i­tatea BTU va fi oare­cum sta­bilă. Pur și sim­plu anu­mite indus­trii nu sunt pregătite să uti­lizeze alt­fel de energie decât cea provenind din petrol.

energy-evolution

Prob­a­bil tot pe un grafic ca ăsta se uită și pro­ducă­torii de mașini și-și spun că ben­z­ina și moto­rina încep să dis­pară, dar ar mai fi un pic de căr­bune și de gaz, cu care se mai poate pro­duce nis­cai energie elec­trică. Care se mai poate obține și de la soare și de la vânt, deci e vre­mea pen­tru auto­mo­bile elec­trice. Alea con­venționale se vor ief­tini prob­a­bil foarte mult, dar va costa com­bustibilul ca dracu' de mult. Nu e nici o mirare că în ultimul timp toți marii pro­ducă­tori încep să prez­inte mod­ele hib­rid sau com­plete inde­pen­dente de petrol.

Vestea proastă e că per ansam­blu toate sursele de energie din com­bustibili fos­ili sunt în scădere accel­er­ată, în timp ce pop­u­lația crește foarte mult. Trans­portul e doar o parte a prob­le­mei. De unde energie pen­tru încălzire, îngrășăminte și iri­gații? De unde petrol pen­tru tot plas­ticul cu care ne-am obiș­nuit să‑l uti­lizăm? Că nu mai putem face lin­i­uțe cu mașini tunate nu‑i prob­lemă, ce ne facem când va fi com­pli­cat să pro­ducem păpica? Știți câtă energie con­sumă în prezent indus­tria agri­colă, aia care face sem­i­nțe, le mod­i­fică genetic, le seamănă, pro­duce pes­ti­cide și insec­ti­cide și îngrășăminte, le împrăștie pe cul­turi și apoi recol­tează, pre­lu­crează, stochează și dis­tribuie? Vă spun eu: a drac­u­lui de multă! Dacă azi tăiem com­plet petrolul, în trei luni murim de foame.

Ultima șmecherie e bio­com­bustibilul. Obser­vați că în viitor pon­derea energiei de bio­masă e în creștere. Facem ben­z­ină din soia și porumb. Mda, da' v‑ați între­bat câtă energie din asta con­vențion­ală se con­sumă ca să cul­tivi plantele, să le recoltezi și să le trans­formi în com­bustibil? Vă zic eu, multă. Deci din aia care n‑o să prea mai fie o să luăm o parte, ca să pro­ducem bio­com­bustibil. Sună cam cretin. De ce o facem totuși? Pen­tru că e prof­itabil pen­tru mai mulți, nu doar pen­tru petroliști. Mai căștigă un ban și marii pro­ducă­tori agri­coli. Iar nouă ne place să băgăm fur­tunul de la pompă în rez­er­vor și să auzim cum curge lichidul, cu care apoi îi "dăm talpă", ca să ne ducem pe Valea Pra­hovei, ca să fim în main­stream, ca să cre­dem că avem o viață mișto, ca să nu ne apuce depre­sia că muncim ca fraierii pen­tru cred­ite, țoale, haleală și motor­ină, dar nicio­dată pen­tru noi înșine…

Ce face în tim­pul ăsta UE? Două chestii: vor­bește despre con­trolul strict al cul­turilor des­ti­nate bio­com­bustibilu­lui, ca să nu afecteze sig­u­ranța ali­men­tară a pop­u­lației și despre reduc­erea sub­venți­ilor pen­tru energi­ile alter­na­tive. Adică nu com­pen­săm din plante, pen­tru că tre­buie să le mâncăm și nu încu­ra­jăm ener­gia din surse regen­er­a­bile, pen­tru că… ei bine, aici nu văd nici un motiv. Poate doar ăla că vor să ne împ­ingă în brațele petrolu­lui și gazu­lui, cât o mai fi el. Acuma e mai clar de ce vor să tragă con­ducte de gaz din Asia, dar ce rost ar avea să chel­tuie bani pe ele dacă s‑ar dez­volta ener­gia elec­trică pro­dusă eolian sau solar?

Deci, ălora de sunt ade­pții înmulțirii pop­u­lației pe motiv că plan­eta poate hrăni 20 de mil­iarde, le pun o între­bare sim­plă: să admitem că există suf­cient teren pen­tru cul­turi și că plantele mod­ifi­cate genetic nu sunt o prob­lemă pen­tru sănatate (deși sunt!), dar cu ce învâr­tiți cheița indus­triei care vă aduce fast-food-ul la nas? Și ce faceți dacă din motive de cost al energiei ham­burgerul vă va costa de vreo zece ori mai mult? Aud?!?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Augustin
 2. Augustin

  Este și o parte bună la faza cu gătatul com­bustibililor fos­ili: o șansă să se pună punct cauzelor de sorginte umană care duc la schim­barea climei. (Bine, nu-mi fac mari iluzii… la cât de inven­tivă se dovedește spe­cia asta bipedă de care aparținem nu m‑aș mira să găsească alte modal­ități de a rupe bal­anța eco­sis­temu­lui Ter­rei.)

  Tre­cerea la alte surse de energie o să se-ntâmple, însă încet; cumva, parcă‑n pasul fetelor de la Căpâlna (trei-patru-nainte, alți doi-napoi). Prob­a­bil prea mol­colm ca să mai prin­dem și noi o parte sem­ni­fica­tivă din „brave new world”. Ghin­ionu' nos­tru, ce să zic.

  Opinia mea e că se va con­tinua cu epuizatul com­bustibililor fos­ili încă vreo câțiva zeci (sute?) de ani, după care se va trece la surse mai verzi, posi­bil migrat masiv pe cen­trale nucleare dacă nu cumva apare vreo altă găsel­niță tehno­log­ică până atunci.

  Cam în ori­care din sce­narii un rol impor­tant îl vor juca tehnologi­ile de sto­care a energiei (pomenite și de Bog­dan mai sus), pen­tru că astea sunt cam palide la ora actu­ală. Prac­tic, dac-am avea baterii com­pacte de capac­i­tate mare, schim­barea par­cu­lui auto cred că s‑ar întâm­pla. (Urmat de trans­portul avi­atic, feorviar și naval.) O dată făcut un avans sem­ni­fica­tiv în zona asta (i.e. con­sumi o fracți­une infimă de energie din capac­i­tatea pe care o poți trans­porta), sursa efec­tivă începe să nu mai fie chiar așa o prob­lemă uri­așă. (Bunăoară, se vor găsi unii care să facă o super-formi-fantastică cen­trală nucleară pe fața nevăzută a Lunii (safe dis­tance), dac-ar exista o metodă rezon­abilă de-mpachetat și adus ener­gia de acolo.)

  Deci după mintea me' cred că tehnologi­ile de sto­cat energie în formă com­pactă ar tre­bui dibuite mai întâi, nu neapărat îmbunătățit celule foto­voltaice sau mod­e­lat mai aero­d­i­namic niște palete de elice — și astea, desigur, dar parcă în valul doi de pri­or­i­tate.

  Fap­tul că UE a lăsat‑o mai moale acum cu finanțarea surselor de energie verde pe mine unu' nu mă sperie prea tare. UE (și restul lumii) se con­fruntă cu o criză eco­nom­ică ce va să dureze câțiva ani (cel mult zeci de ani), în timp ce evoluți­ile în dome­niul ener­getic sunt pro­cese cu cel puțin un ordin de mărime mai mare ca-ntindere. Relaxează-te!, că o să se mai treacă prin câteva crize eco­nom­ice până să se gate petrolul cu totul…

  Cât despre evoluția pop­u­lației plan­etei mi se pare că UN nu e la fel de gen­eroasă ca și tine (i.e. estimează că ne vom atinge max­imul undeva pe la 10 mil­iarde, nu 20). Vezi, even­tual, doc­u­men­tul ăsta (pdf). Totuși, sunt estimări, adică aproape ca un joc de noroc…

  • Sorin Sfirlogea

   Știu rapor­tul ăsta, cei la UN cred că ne vom opri la un moment dat creșterea pop­u­la­tion­ală. Eu ziceam însă de alti "filo­zofi" de pe inter­net, care au cal­cu­lat ei cu nu-știu-ce instru­mente că Pămân­tul poate să hrănească 20 de milarde de oameni. Iar eu nu cred asta în rup­tul capu­lui.

 3. Bogdan

  Reduc­erea sub­ven­ti­ilor pen­tru ener­gia verde are, cred, 2 cauze:
  1. cos­tul mult mai mare pe care il suporta con­suma­torul cas­nic -> soma­jul e mare, ven­i­turile sunt in scadere ->pre­siune din partea con­suma­toru­lui pt a se gasi o solu­tie. Vezi cos­turile: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source
  2. ener­gia vine dis­con­tinuu (daca azi bate van­tul tre­buie oprite hidro­cen­tralele si cele termo pen­tru a putea pre­lua ener­gia eoliana — cel putin la noi asa se intam­pla, Trans­e­lec­trica e oblig­ata sa preia ener­gia verde). Asta banui­esc ca pre­supune cos­turi supli­mentare pen­tru acele cen­trale, nu cred ca e ca la TV, on/off/on/off.
  Eu sunt opti­mist, in cativa ani cred ca o sa se gaseasca o solu­tie rel­a­tiv ieftina pen­tru a stoca ener­gia elec­trica.

  • Sorin Sfirlogea

   Mai fă un pas înapoi și întreabă-te de ce se chel­tuie atâția bani pe cercetări legate de com­bustibilii fos­ili și nu unele în direcția asta. Expli­cația că îl costă pe con­tribua­bil prea mult include în ea acceptarea politicii gen­erale de favorizare a petrolu­lui și gazelor ca sursă de energie.
   Cât despre al doilea argu­ment, prob­a­bil că sunt niște difi­cultăti tehnice, dar soluția nu e să între­ru­pem pro­movarea energi­ilor regen­er­a­bile, ci să căutăm soluții tehno­log­ice. Așa cred eu.

   • Bogdan

    Pen­tru ca e mai ieftin, firmele care investesc se uita dupa profit iar statele din UE nu prea isi mai per­mit sa arunce cu banii — vezi cazul Spaniei http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Spain

    Uita-te in State, au inceput acum ceva ani sa exploateze gazul de sist, f ieftin, a scazut pre­tul la energie, se vorbeste deja de o rein­dus­tri­alizare a Americii, firmele vor sa aduca acasa capac­i­tatile de pro­duc­tie deschise prin toata lumea pen­tru ca ener­gia e ieftina.

    Ener­gia "verde" e inca scumpa si insta­bila dar tehnolo­gia evolueaza, e nevoie doar de un mic avans tehno­logic ca sa treaca in fata celei bazate pe com­bustibili fos­ili — un citat din arti­colul de pe Wiki la care am dat link mai sus: "Pho­to­voltaic prices have fallen from $76.67/Watt in 1977 to an esti­mated $0.74/Watt in 2013, for crys­talline sil­i­con solar cells"

    Evi­dent ca exista un lobby al firmelor care exploateaza petrol & gaze dar asta e ceva nor­mal — insa asta nu o sa impiedice pro­gre­sul. Vezi vazul masinilor elec­trice, cum a cres­cut pre­tul la ben­z­ina cum au inceput sa le creasca cota de piata, cota­tia actiu­nilor la bursa (vei grafi­cul pe ultimul 3 ani la Tesla: http://www.marketwatch.com/investing/stock/tsla)sa se vor­beasca de sta­tii de ali­mentare prin Europa, baterii, etc (http://www.euractiv.com/climate-environment/brussels-clears-road-electric-ve-news-517378)

    P.S. Tu ai cumpara acum o masina cu con­sum mixt unde stii ca nu ti-ai amor­tiza prob­a­bil nicio­data diferenta de bani platita in plus fata de una pe benzina/motorina? Asa ma gan­desc ca merg lucrurile si la nivel macro, cos­tul e foarte impor­tant, statele din UE sunt pre­cum cor­po­ratist roman, inda­torat, cu grija zilei de maine si care nu prea isi per­mite sa dea niste bani in plus in sper­anta ca peste cativa ani o sa respire un aer mai putin poluat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu