Într‑o co­mună pier­dută pe ma­lu­rile Du­nă­rii, un­deva prin Ba­nat, s‑a în­tâm­plat să fie zi­lele as­tea ale­geri la pri­mă­rie. Vi s‑o fi pă­rând că nu e mare sco­fală, dar pen­tru să­te­nii Po­je­je­nei a fost eve­ni­ment mare. Nu‑i vorbă, doar cu câ­teva zile îna­inte fu­sese hra­mul bi­se­ri­cii or­to­doxe, de sfin­ții îm­pă­rați Con­stan­tin și Elena, oca­zie cu care lu­mea s‑a strâns să vadă pe Preao­no­ra­tul pă­rinte Pro­to­pop Bo­go­liub Mar­ti­no­vici, ve­nit să țină slu­jba dim­pre­ună cu pă­rin­tele pa­roh. A fost mare te­va­tură, lu­mea s‑a îm­bră­cat de săr­bă­toare și a curs nis­cai bere la câr­ci­uma din cen­tru. Lu­mi­nați de cu­vin­tele în­țe­lepte ale sfin­tei li­tur­ghii, să­te­nii s‑au apu­cat de dez­bă­tut ches­tiuni ar­ză­toare ale po­li­ti­cii lo­cale: pe cine pu­nem primar?

Acuma nu pot să spun mai de­parte po­ves­tea fără un bob ză­bavă, ca să vă du­mi­resc cum de s‑a în­tâm­plat să rămână obș­tea să­tească fără îna­inte-stă­tă­tor. Aveau dum­ne­a­lor pri­mar — vezi bine — și erau chiar peste mă­sură de mul­țu­miți de el, de vreme ce toc­mai îl ale­se­seră pen­tru a treia oară să le fie prim gos­po­dar pe Omer Ra­do­van­co­vici. Doar că dom­nu­lui pri­mar îi mai mer­sese ves­tea și de Prin­țul Cli­su­rii, adi­că­te­lea ăla de îm­pă­ră­țea peste ma­fia con­tra­ban­dei cu ți­gări de la sârbi. Așa că s‑a por­nit po­teră mare de la Bu­cu­rești, să mi‑l asu­prească și să‑l bage la zdup. Ceea ce s‑a și în­tâm­plat, da’ numa’ după ce a câști­gat USL ale­ge­rile, pen­tru că, vezi dum­ne­ata, Prin­țul Omer avea car­net de la PDL. Nu‑i de mi­rare deci că abia în fe­bru­a­rie s‑a fă­cut drep­tate, iar in­frac­to­rul pe­de­list ve­ros a fost tri­mis acolo unde îi era lo­cul, după gratii.

Cum vă zi­ceam lu­mea era nițe­luș con­fu­zată de în­tor­să­tura asta a lu­cru­ri­lor. Că e laie, că‑i bă­laie, vorba e că ră­mă­se­seră fără pri­mar și mu­sai tre­buia pus al­tul în loc. După mai multe șe­dințe stro­pite cu bere, ți­nute în fața câr­ci­u­mii de lângă bi­se­rică, să­te­nii au ho­tă­rât că e bine să re­vină la mo­ra­li­ta­tea care ca­rac­te­ri­zează de mii de ani po­po­rul ro­mân. Însă cum să pună asta în prac­tică? Și-atunci de-alde Mu­tașcu și Pă­ș­cuță, care ajun­se­seră mai târ­ziu că‑i ți­nuse popa la șe­dința de con­si­liu pa­rohial, au ve­nit cu ideea sal­va­toare: să aleagă pe ci­neva care e fix opu­sul ce­lui de di­na­inte. Adică să nu mai fie de la PDL, ci de la USL, să nu fie băr­bat, ci fe­meie și nu un in­frac­tor do­ve­dit, ci un om har­nic și co­rect, care tră­iește din muncă cinstită.

Și uite așa s‑a ales du­mi­nică pri­mar USL la Po­je­jena doamna Mira Ra­do­van­co­vici, so­ția lui Omer.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alin

    Aceste apa­rente ano­ma­lii au în­ce­tat să mă mai mire. De-asta avem con­du­că­to­rii pe care ni‑i merităm.

  2. Karioka

    ha­haha :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.