Re­fe­ren­du­mu­rile din Ro­mâ­nia sunt un fel de ma­rotă re­centă a USL-ului, care de­dică multă ener­gie și timp aces­tui su­biect, fă­cându-mă să mă în­treb care este mo­ti­va­ția pro­fundă a aces­tei pre­o­cu­pări. Si­gur, la prima ve­dere e vorba des­pre anun­țata mo­di­fi­care a con­sti­tu­ției, unde ar vrea să poată trece ușor toate pre­ve­de­rile pe care cu grijă le bri­co­lează acum. Dar din­colo de con­sti­tu­ție cred că există o miză mai mare.

În fond re­fe­ren­du­mul este al­ter­na­tiva de­ci­ziei lu­ate în par­la­ment. Opi­nia po­pu­la­ției poate fi trans­fo­mată în li­teră de lege prin me­ca­nis­mul re­fe­ren­du­mu­lui, ceea ce poate crea pro­bleme cla­sei po­li­tice, deși s‑ar pu­tea obiecta că deja avem un exem­plu de re­fe­ren­dum ig­no­rat de par­la­men­tari, acela care so­li­cita par­la­ment uni­ca­me­ral și doar 300 de par­la­men­tari. Clasa po­li­tică a co­mis o in­frac­țiune foarte gravă, pe care ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor sunt dis­puși să o treacă cu ve­de­rea. Dar, chiar și așa, ig­no­ra­rea re­fe­ren­du­mu­ri­lor nu poate fi o so­lu­ție pe ter­men lung, deci e ne­voie de o mo­da­li­tate de a le con­trola.

O po­si­bi­li­tate de con­trol este fe­lul în care pui în­tre­bă­rile. De pildă dacă vrei să desfi­in­țezi ideea de mo­nar­hie în­trebi “Sun­teți de acord cu in­sta­u­ra­rea mo­nar­hiei și ast­fel po­po­rul să nu mai de­cidă cine este în frun­tea sta­tu­lui?”. Les mi­to­cains ro­u­mains vor sări ime­diat de fund în sus, re­ci­tând slo­ga­nele cu po­po­rul su­ve­ran, deși în si­nea lor con­si­deră că nu po­po­rul e demn de res­pect, ci amo­rul lor pro­priu este jig­nit de ideea ne­con­sul­tă­rii. To­tuși nici așa nu e si­gur suc­ce­sul, pen­tru că în­tre­bă­rile prea ten­den­ți­oase pot stârni sus­pi­ciuni și con­fu­zii, du­când la lipsă de cvo­rum sau la sanc­țiuni in­ter­națio­nale.

Cel mai si­gur lu­cru e să co­bori cvo­ru­mul ne­ce­sar va­li­dă­rii până la pra­gul pe care îl poți con­trola prin ma­ni­pu­lare po­li­tică. Dacă gă­sești sus­ți­nere la 25% din po­pu­la­ție, ceea ce este apro­xi­ma­tiv egal cu ba­zi­nul elec­to­ral al prin­ci­pa­le­lor par­tide în pe­ri­oa­dele lor de vârf, atunci e chiar util să nu se pre­zinte prea multă lume la vot, asi­gu­rându-ți ma­jo­ri­ta­tea con­for­ta­bilă. Mai mult, vo­tul di­rect al po­pu­la­ției are o cre­di­bi­li­tate și mai mare în ochii eu­ro­pe­ni­lor, iar po­li­ti­cie­nii pot ori­când pre­tinde că ur­mează prin­ci­pi­ile de­mo­cra­ției, su­pu­nându-se vo­in­ței po­pu­lare.

Spre de­o­se­bire de ale­ge­rile par­la­men­tare, re­fe­ren­du­mul ar tre­bui să fie pri­vit di­fe­rit de po­pu­la­ție. În cele mai multe ca­zuri este vorba des­pre a spune da sau nu unei idei și chiar dacă opi­ni­ile pro­prii nu co­in­cid cu nici una din va­ri­ante, ori­cine poate de­cide dacă e mai de­grabă de acord sau nu. Așa­dar ab­sen­te­is­mul nu este scu­za­bil prin lipsa va­ri­an­te­lor, așa cum e ca­zul ale­ge­ri­lor po­li­tice, unde se poate spune cu în­drep­tă­țire că nu te simți re­pre­zen­tat de nici unul din­tre can­di­dați. În vir­tu­tea aces­tor ar­gu­mente aș spune că nu ar fi ira­țio­nal să de­cla­răm pre­zența la re­fe­ren­dum obli­ga­to­rie, ceea ce ar eli­mina orice sus­pi­ciune de fra­u­dare sau ma­ni­pu­lare.

Pen­tru că așa cum se pre­zintă acum lu­cru­rile, deși apa­rent USL este avan­ta­jat de o ast­fel de lege a re­fe­ren­du­mu­lui, ade­vă­ra­tul câști­gă­tor este PSD. Di­vor­țul imi­nent de PNL îi va așeza con­for­ta­bil în șaua po­li­ti­cii ro­mâ­nești, cu o sus­ți­nere po­pu­lară con­for­ta­bilă, des­tule va­ri­ante de coa­li­ții pen­tru a gu­verna și o po­ten­ți­ală vi­i­toare pre­ve­dere con­sti­tu­țio­nală care le va per­mite să de­sem­neze pri­mul mi­nis­tru în ur­mă­to­rii o mie de ani, în vir­tu­tea fap­tu­lui că vor ob­ține cel mai mare pro­cen­taj din­tre toate par­ti­dele care in­tră în par­la­ment. Într‑o Ro­mâ­nie să­racă și ne­e­du­cată, men­ți­nută așa prin lipsa pro­iec­te­lor de dezvol­tare re­ală, so­ci­a­lis­mul va avea me­reu sus­ți­nă­tori. Dacă la asta li se ada­ugă și un me­ca­nism fa­vo­ra­bil de re­fe­ren­dum, cu un cvo­rum pe care Drag­nea îl poate re­a­liza în ziua res­pec­tivă până la ora 10 di­mi­neața doar cu vo­tu­rile din ju­de­țul Te­le­or­man, pu­tem să spu­nem că ne-am ales cu o dic­ta­tură de­mo­cra­tică.

Eu su­ge­rez o ul­timă îm­bu­nă­tă­țire la le­gea re­fe­ren­du­mu­lui: să se facă o evi­dență a vo­tu­lui în timp real și când am atins 30% par­ti­ci­pare să în­chi­dem sec­ți­ile de vo­tare. Ca să fim si­guri că PSD face ce vrea.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.