Dictatură, marca Teleorman

Ref­er­en­du­murile din Româ­nia sunt un fel de marotă recentă a USL-ului, care dedică multă energie și timp aces­tui subiect, făcându-mă să mă întreb care este moti­vația pro­fundă a aces­tei pre­ocupări. Sigur, la prima vedere e vorba despre anunțata mod­i­fi­care a con­sti­tuției, unde ar vrea să poată trece ușor toate preved­er­ile pe care cu grijă le bricolează acum. Dar din­colo de con­sti­tuție cred că există o miză mai mare.

În fond ref­er­en­du­mul este alter­na­tiva deciziei luate în par­la­ment. Opinia pop­u­lației poate fi trans­fo­mată în literă de lege prin mecan­is­mul ref­er­en­du­mu­lui, ceea ce poate crea prob­leme cla­sei politice, deși s‑ar putea obiecta că deja avem un exem­plu de ref­er­en­dum igno­rat de par­la­men­tari, acela care solicita par­la­ment uni­cam­eral și doar 300 de par­la­men­tari. Clasa politică a comis o infracți­une foarte gravă, pe care majori­tatea românilor sunt dis­puși să o treacă cu ved­erea. Dar, chiar și așa, igno­rarea ref­er­en­du­murilor nu poate fi o soluție pe ter­men lung, deci e nevoie de o modal­i­tate de a le con­trola.

O posi­bil­i­tate de con­trol este felul în care pui între­bările. De pildă dacă vrei să des­fi­ințezi ideea de monarhie întrebi "Sun­teți de acord cu instau­rarea monarhiei și ast­fel poporul să nu mai decidă cine este în frun­tea stat­u­lui?". Les mito­cains roumains vor sări ime­diat de fund în sus, recitând slo­ganele cu poporul suveran, deși în sinea lor con­sid­eră că nu poporul e demn de respect, ci amorul lor pro­priu este jig­nit de ideea necon­sultării. Totuși nici așa nu e sigur suc­ce­sul, pen­tru că între­bările prea ten­dențioase pot stârni sus­pi­ci­uni și con­fuzii, ducând la lipsă de cvo­rum sau la sancți­uni inter­naționale.

Cel mai sigur lucru e să cobori cvo­ru­mul nece­sar validării până la pragul pe care îl poți con­trola prin manip­u­lare politică. Dacă găsești susținere la 25% din pop­u­lație, ceea ce este aprox­i­ma­tiv egal cu baz­inul elec­toral al prin­ci­palelor par­tide în perioad­ele lor de vârf, atunci e chiar util să nu se prez­inte prea multă lume la vot, asigurându-ți majori­tatea con­fort­a­bilă. Mai mult, votul direct al pop­u­lației are o cred­i­bil­i­tate și mai mare în ochii europe­nilor, iar politi­cienii pot oricând pretinde că urmează prin­cipi­ile democrației, supunându-se voinței pop­u­lare.

Spre deose­bire de alegerile par­la­mentare, ref­er­en­du­mul ar tre­bui să fie privit diferit de pop­u­lație. În cele mai multe cazuri este vorba despre a spune da sau nu unei idei și chiar dacă opini­ile pro­prii nu coin­cid cu nici una din vari­ante, oricine poate decide dacă e mai degrabă de acord sau nu. Așadar absen­teis­mul nu este scuz­abil prin lipsa vari­antelor, așa cum e cazul alegerilor politice, unde se poate spune cu îndrep­tățire că nu te simți reprezen­tat de nici unul din­tre can­di­dați. În vir­tutea aces­tor argu­mente aș spune că nu ar fi irațional să declarăm prezența la ref­er­en­dum oblig­a­to­rie, ceea ce ar elim­ina orice sus­pi­ci­une de frau­dare sau manip­u­lare.

Pen­tru că așa cum se prez­intă acum lucrurile, deși aparent USL este avan­ta­jat de o ast­fel de lege a ref­er­en­du­mu­lui, ade­văratul câștigă­tor este PSD. Divorțul imi­nent de PNL îi va așeza con­fort­a­bil în șaua politicii românești, cu o susținere pop­u­lară con­fort­a­bilă, destule vari­ante de coal­iții pen­tru a guverna și o potențială viitoare prevedere con­sti­tuțion­ală care le va per­mite să desem­neze primul min­istru în urmă­torii o mie de ani, în vir­tutea fap­tu­lui că vor obține cel mai mare pro­cen­taj din­tre toate par­tidele care intră în par­la­ment. Într‑o Românie săracă și nee­d­u­cată, mențin­ută așa prin lipsa proiectelor de dez­voltare reală, social­is­mul va avea mereu susțină­tori. Dacă la asta li se adaugă și un mecan­ism favor­a­bil de ref­er­en­dum, cu un cvo­rum pe care Drag­nea îl poate real­iza în ziua respec­tivă până la ora 10 dimineața doar cu voturile din județul Tele­or­man, putem să spunem că ne-am ales cu o dic­tatură demo­c­ra­t­ică.

Eu sug­erez o ultimă îmbunătățire la legea ref­er­en­du­mu­lui: să se facă o evi­dență a votu­lui în timp real și când am atins 30% par­tic­i­pare să închi­dem secți­ile de votare. Ca să fim sig­uri că PSD face ce vrea.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu