E vară. Soa­rele stră­lu­cește pe cer. Gâ­zele zbo­ară din floare în floare. Pă­să­rile se avântă că­tre cer. Co­piii se joacă fe­ri­ciți. Cei mai mulți pe cal­cu­la­tor. Țara noas­tră este fru­moasă. Nu, nu m‑am tâm­pit. Încă nu. Vro­iam doar să vă aduc aminte că e vară. Adică e cald. Și pu­tem să mer­gem pe munte. Unde nu e așa cald, dar este mult mai fru­mos. Și ca să nu fie o in­vi­ta­ție ge­ne­rică, hai să concretizăm.

Vă in­vit pe 29 iu­nie la munte, prin­tre nori. Tra­seul este Bu­cu­rești-Bâ­lea Lac cu ma­șina, apoi Bâ­lea Lac — vâr­ful Ne­goiu și re­tur, de prin­ci­piu în două zile, cu dor­mit în cor­turi la la­cul Căl­țun, pe dru­mul de în­toar­cere. Te­o­re­tic s‑ar pu­tea face și într‑o zi, dar în­seamnă să fim foarte di­mi­neață la Bâ­lea și să ți­nem pa­sul des­tul de vioi. Ori­cum ideea e să nu ne gră­bim, să avem timp de po­ves­tit, de fă­cut poze, de sa­vu­rat pri­ve­liș­tea. Asta dacă va fi vreme bună :wink:. In­vi­ta­ția e des­chisă, ori­cine vrea să vină tre­buie doar să anunțe printr-un co­men­ta­riu. Se poate cu că­țel și pur­cel, cu con­di­ția ca pur­ce­lul și că­țe­lul să aibă echi­pa­men­tul și con­di­ția fi­zică necesare.

Câ­teva in­for­ma­ții tehnice:

 • di­fe­rență de al­ti­tu­dine to­tală: 700 me­tri la dus și alți 700 m la în­tors (asta în­seamnă că de la Bâ­lea la Ne­goiu ur­căm 700m și co­bo­râm cam tot atâ­ția, iar la în­toar­cere la fel)
 • tem­pe­ra­tura nor­mală la sfâr­șit de iu­nie: în jur de 18–20o C ziua, 4–5o C noap­tea, une­ori chiar mai rece, dar nu e com­plet ne­o­biș­nu­ită nici lapovița
 • este po­si­bil să mai existe ză­padă pe tra­seu, mai ales prin co­tloane și în zo­nele cu ex­pu­nere nordică
 • pe cre­astă bate vân­tul mai tot tim­pul, ceea ce poate da sen­za­ția că e mai frig de­cât arată termometrul
 • vom urca prin Strunga Doam­nei pen­tru că Strunga Dra­cu­lui e în­chisă din mo­tive de bo­lo­vani instabili
 • sem­nal GSM nu este de­cât pe Ne­goiu și foarte slab pe la Căl­țun, dacă stai atâr­nat într‑o mână de o stâncă și cu cea­laltă orien­tezi telefonul 😆
 • dacă sun­teti cu­ri­oși pu­teți ve­dea tra­seul aici

Pen­tru cei mai pu­țin ex­pe­ri­men­tați, câ­teva cu­vinte des­pre echipament:

 • ATENȚIE: ne­fi­ind o plim­bare pe bu­le­vard, echi­pa­men­tul e foarte important
 • pan­ta­loni de pre­fe­rință lungi, în nici un caz din aceia su­per sub­țiri + ceva nă­dragi de dor­mit în sac (eu fo­lo­sesc co­lanți din ăia pen­tru alergare)
 • în­căl­ță­minte de munte, de pre­fe­rință ghete im­per­mea­bile + 3–4 pe­rechi de cio­rapi trei sfer­turi (foarte im­por­tant este să nu vă je­neze în­căl­ța­min­tea, se merge prin gol al­pin cu multă stâncă, deci nu ex­pe­ri­men­tați ches­tii noi dacă știți că pu­teți avea pro­bleme, o bă­șică la pi­cior poate trans­forma to­tul în cel mai groaz­nic coșmar)
 • 2–3 tri­co­uri sau bluze, re­co­man­da­bil cu mâ­necă lungă (evi­tați bu­m­ba­cul sau alte țe­să­turi care se usucă greu)
 • haină po­lar sau ceva care să țină de cald — obligatoriu
 • haină de ploaie, re­zis­tentă la ploi indelungate
 • pă­lă­rie / șapcă de ploaie și soare + căci­ulă pen­tru dor­mit (cei care se știu mai friguroși)
 • bețe de tre­k­king, op­țio­nale, dar foarte recomandate
 • ruc­sac, sac de dor­mit pen­tru munte, foaie izo­pren, sis­tem de hi­dra­tare sau bi­don de apă
 • cort de munte — unul la 2–3 per­soane în func­ție de ca­pa­ci­tate, la Căl­țun este și re­fu­giu, dar nu se știe dacă prin­dem lo­curi libere

Pen­tru pro­tec­ție și să­nă­tate ne tre­buie câ­teva lu­cruri, care pot fi dis­cu­tate îna­inte de ple­care, pen­tru că nu tre­buie ca fi­e­care să le aibă, ci le pu­tem îm­părți în­tre noi:

 • pen­tru ar­suri: cremă Nivea pen­tru buze (care se crapă de la vânt), cremă so­lară (soa­rele poate să ardă foarte pu­ter­nic pe creastă)
 • pen­tru ac­ci­dente ne­do­rite: o fașă, pu­țină be­ta­dină, even­tual nu­ro­fen durere
 • pen­tru fe­bră mus­cu­lară: ben-gay sau ceva similar
 • pen­tru ră­celi: câ­teva aspirine
 • pen­tru igienă per­so­nală: după pre­fe­rin­țele și obi­ce­iu­rile fiecăruia

În pri­vința ali­men­te­lor lista mea ar fi următoarea:

 • câ­teva san­dwich-uri îna­inte de plecare
 • ba­toane pro­teice pen­tru gus­tă­rile “din mers”
 • ceai și za­hăr sau pli­curi de miere
 • supă la plic, pate, brânză to­pită, poate niște sa­lam su­per-us­cat pen­tru seara și di­mi­neața de la Călțun
 • pes­meți
 • niște pă­lincă pen­tru un somn liniștit :))
 • bu­te­lie cu ar­ză­tor (ne ajunge una la 5–6 persoane)
 • cană de alu­mi­niu, cuțit, vas de alu­mi­niu pen­tru fi­ert ceai și supă

Ches­ti­ile care nu fac parte din echi­pa­men­tul per­so­nal (cort, bu­te­lie de gaz, me­di­ca­mente) le pu­tem dis­cuta când știm câți suntem.

Pla­nul ini­țial sună cam așa: ple­căm sâm­bătă di­mi­neață pe la 6:30 din Bu­cu­rești cu ma­și­nile (ne gru­păm, de­pinde câți vom fi). Ajun­gem la Bâ­lea Lac pe la 9:30. Gus­tăm ceva pen­tru creș­te­rea gli­ce­miei și o luăm la deal. Tre­cem de văr­ful Lă­ița (2397m), apoi de vâr­ful Lă­i­țel (2390m). Ajun­gem la Căl­țun (2135m) pe la 13:30, fa­cem o pa­uză de ajus­tare, even­tual bem ra­pid un ceai pen­tru hi­dra­tare. Ur­mează ur­cu­șul spre Ne­goiu (cam 400m di­fe­rență de nivel) care în­seamnă ma­xim două ore până sus, o oră de ad­mi­rat și fă­cut poze, o oră ju­mă­tate co­bo­rârea la Căl­țun. Asta în­seamnă că ri­di­căm cor­tu­rile pe la 18:30. Di­mi­neața ple­căm când ne tre­zim, pe la 8–9, apoi luăm dru­mul îna­poi și spre prânz sun­tem la Bâ­lea. Co­bo­ram cu ma­și­nile și even­tual ne oprim jos la ce­ta­tea Po­ie­nari (dacă sunt ama­tori pu­tem urca ra­pid acolo, ne ia cam o oră) unde pu­tem să mân­căm o ciorbă caldă și să pu­nem țara la cale.

Din dis­cu­ți­ile pre­li­mi­nare ne-am strâns până acum vreo șapte per­soane. Deci? Cine mai merge cu noi prin­tre nori?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alin

  Și eu, și eu 🙂

 2. Bogdan Avadanei

  Evi­dent vin și eu 🙂 Deja fac AMR-ul.

 3. Sorin Sfirlogea

  Erai în­tre ăia 7… 😀


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.