Jus­ti­ția ro­mână îna­in­tează. Nu spec­ta­cu­los și nici ra­pid cum ar fi fost poate ne­voie, dar îna­in­tează. Ieri Be­cali s‑a mai ales cu niște con­dam­nări și nu pot să nu re­marc cât de con­ve­na­bil pen­tru in­frac­tor este sis­te­mul pu­ni­tiv ro­mâ­nesc, care nu cu­mu­lează pe­dep­sele, ci o aplică pe cea mai mare. În te­o­rie fa­cem asta pen­tru că vrem să re­in­te­grăm în so­ci­e­tate in­frac­to­rul, nu să pe­dep­sim in­frac­țiu­nea. E un par­fum de co­mu­nism în obiec­ti­vul ăsta de­cla­rat, un iz de re­e­du­care în ve­de­rea creă­rii omu­lui de tip nou, lo­zincă pe care o au­zeam foarte des îna­inte de ’89. Ar fi poate in­te­re­sant ca jus­ti­ția să ne pre­zinte re­zul­ta­tele aces­tei stra­te­gii, ară­tându-ne — de pildă — cât la sută din­tre in­frac­tori n‑au re­ci­di­vat. Tare mi‑e teamă că am ajunge la con­clu­zia că cle­mența nu a dat re­zul­tate prea bune până acum.

Ur­mă­to­rul obiec­tiv pare să fie Fe­lix Vo­i­cu­lescu. Do­sa­rele in­di­vi­du­lui au tre­nat ani de zile prin tri­bu­nale, iar teh­ni­cile lui de amâ­nare sunt deja demne de un ma­nual al in­frac­to­ru­lui pri­ce­put. Mi se pare atât de to­xic pen­tru so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească, în­cât m‑am sur­prins zi­lele tre­cute gân­dindu-mă că aș în­chide ochii la o mică in­co­rec­ti­tu­dine dacă ea ar ajuta la in­chi­de­rea lui. Am re­a­li­zat că e o mare  gre­șe­ală — orice sis­tem co­rupt se ba­zează pe ex­cep­ția jus­ti­fi­cată de ar­gu­mente “su­pe­ri­oare” — și mi-am re­pliat aș­tep­tă­rile față de jus­ti­ție. Fe­lix tre­buie să ajungă la în­chi­soare prin me­tode legale.

Nu va plânge ni­meni după el, nici mă­car atâ­ția câți au plâns după Be­cali. Vo­i­cu­lescu n‑a fă­cut acte de ca­ri­tate, n‑a îm­păr­țit prea multe po­meni elec­to­rale. Sin­gura lui armă — foarte efi­cientă, re­cu­nosc — au fost An­te­nele. De aceea dis­pa­ri­ția lui de pe scena po­li­tică tre­buie în­so­țită de sanc­țio­na­rea găș­tii de tre­pă­duși care i‑au exe­cu­tat or­di­nele zi de zi pe sti­cla te­le­vi­zoa­re­lor. Așa zi­șii jur­na­liști de la An­tene, mai ales ăia din prim-plan, tre­buie să plă­tească pen­tru pros­ti­tu­ția in­te­lec­tu­ală pe care au practicat‑o ani de zile. Um­blă vorba prin târg că Ci­u­tacu, care e mai bine in­for­mat și mai prag­ma­tic, de aia a ple­cat la Re­a­li­ta­tea TV, pen­tru că a aflat că la An­tene va veni vre­mea schim­bă­ri­lor ra­di­cale. Sau chiar a desființării.

Caz în care PNL-ul va avea mari pro­bleme. Ni­meni din me­dia nu este dis­pus să le facă re­clamă în afara An­te­ne­lor. Cum vor re­zista șo­cu­lui des­tră­mă­rii USL cu un PSD care e in­sta­lat în șaua gu­ver­nă­rii, are o presă fa­vo­ra­bilă și coa­bi­tează spor­nic cu pre­șe­din­tele ță­rii? Ce dis­curs vor pu­tea con­strui în afară de a se con­tra­zice pe sine, de­nun­țând eroa­rea fă­cută de Crin Antonescu?

În­tins pe pa­jiș­tea par­la­men­tară, mo­ță­ind fe­ri­cit cu gân­dul la tă­ri­ile ce­ru­lui de la Co­tro­ceni, Crin An­to­ne­scu ar tre­bui să ci­u­lească ure­chile. Din­colo de zu­m­ze­tul plă­cut al gre­ie­ri­lor și bon­da­ri­lor care îi cântă în strună se aude tot mai clar o coasă tă­ind iarba, apro­pi­indu-se în­cet și sigur.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.