Deci în­ce­pând de azi sal­vez pla­neta. Pen­tru că e o treabă foarte com­pli­cată — e di­ta­mai glo­bul, cu toate pro­ble­mele pe care le ca­u­zează ăș­tia, ne­pri­e­te­no­șii cu me­diul — am ho­tă­rât să în­cep ușu­rel, pas cu pas. Adică am in­lo­cuit un bec cla­sic cu un bec cu le­duri :). Zis și fă­cut. Prima miș­care: mi-am achi­zi­țio­nat be­cul co­res­pun­ză­tor, oca­zie cu care am con­sta­tat că sal­va­rea pla­ne­tei e mai de­grabă po­tri­vită pen­tru sul­ta­nul Bru­ne­iu­lui, că doar el are sa­la­riu așa mare să-și per­mită be­curi eco­no­mice. M‑a cos­tat vreo 55 de lei un bec de 25o lumeni :-?.

Am ajuns acasă și m‑am apu­cat de cal­cule. Care va să zică be­cul meu con­sumă 4W, de zece ori mai pu­țin de­cât ăla di­na­inte. Asta în­seamnă că fu­tprintu’ meu (co­le­gii de la Aca­de­mie, vă rog să in­tro­du­ceți în DEX sin­tagma!) pe Terra a scă­zut sem­ni­fi­ca­tiv. Acuma vă rog să nu fiți ne­sim­țiți și să aprin­deți voi mai multe be­curi pen­tru că știți că eu fac eco­no­mie, îmi stri­cați bu­nă­tate de sal­vare a pla­ne­tei… Stă­team și mă ui­tam la ve­ioza de pe bi­rou, mul­țu­mit că lu­me­nii ăș­tia pă­reau în­de­a­ju­nși ca să ni­me­resc tas­ta­tura cu de­ge­tele, iar gân­dul mi s‑a dus că­tre ideea că ne tot chi­nuim să lă­săm o urmă a tre­ce­rii noas­tre pe pământ și — uite! — acum am gă­sit me­tode să ne stre­cu­răm ne­ob­ser­vați. Mă rog, am di­va­gat de la ideea principală…

M‑a mân­cat un­deva după aia să fac niște cal­cule eco­no­mice. Ia să ve­dem câți bani mă costă pla­neta asta sal­vată, mi-am zis. Am lec­tu­rat am­ba­la­jul be­cu­lui, care s‑a do­ve­dit foarte in­struc­tiv, în­vă­țându-mă cum să ro­tesc be­cul pen­tru in­fi­le­tare și aten­ționându-mă su­ges­tiv să nu bag de­ge­tele la fa­sung. Ex­ce­lent! Dupa aia am aflat că be­cul pe care toc­mai l‑am cum­pă­rat e cer­ti­fi­cat pen­tru 50.000 de por­niri și opriri și că mă va ține 20.000 de ore. Am so­co­tit pe de­gete cam cât stă ve­ioza aprinsă — vreo 8 ore pe zi — deci o să mă țină be­cul vreo 2500 de zile, adică ceva mai mult de șase ani ju­mate. Buuuun!

Cu for­mula aia sim­plă a lui nea Gică elec­tri­cia­nul ( Con­sum = ( Pu­tere în W / 1000 ) * Timp uti­li­zare ) am con­clu­zio­nat că în fi­e­care lună be­cul meu va arde 0,96 KWh. Când am ajuns să trans­form asta in bani, mi-am cam prins ure­chile în ta­ri­fele de la Enel. Ha­bar n‑am dacă sunt con­su­ma­tor ca­s­nic care mi-am exer­ci­tat drep­tul de eli­gi­bi­li­tate, nu știu cum dacă am re­zer­vare pe două ta­rife orare sau pe trei și nici dacă am con­sum in­clus sau nu. Pla­neta noas­tră e cam com­pli­cată când vine vorba de fac­tura de ener­gie. Am zis și eu 50 de bani ki­lowatt-ul, că mi s‑a pă­rut re­zo­na­bil și am cal­cu­lat că o să plă­tesc 48 de bani pe lună că să aprind ve­ioza de pe bi­rou. Cu be­cul vechi — so­co­teală sim­plă — era de zece ori mai scump, deci 4,80 lei. Doar că be­cul cla­sic mă costa vreo 4 lei, iar ăsta vreo 55, după cum v‑am zis.

Am tras un gra­fic mic cu chel­tu­ie­lile cu­mu­late pen­tru am­bele be­curi și uite ce a ie­șit: comparatie-becuri Re­zultă clar că abia după un an ajung la ace­lași cost cu be­cul cla­sic, adică până atunci sal­vez pla­neta pe ba­nii mei. Dacă be­cul cu LED se arde mai re­pede de un an — țeapă! Am pier­dut bani. Dacă mă ține mai mult de un an, în­cep să eco­no­mi­sesc. Ce să zic? Prima zi a tre­cut deja. Mai am 364. Doamne-ajută!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Augustin

  Apropo, ne­nea con­ta­bil… mie-mi iasă că poți aprinde/stinge be­cul de 2,5 ori/oră. Deci o dată la 24 de mi­nute — să nu uiți, te rog. 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   S‑a no­tat. Mă gân­desc să-mi cum­păr un ti­mer, care să stingă și să aprindă pe­ri­o­dic veioza… :))

 2. Bogdan Avadanei

  Acu’ am în­țe­les de ce a in­trat Hi­dro­e­lec­trica în in­sol­vență! Că tu (și al­ții ca mine) ai dat banu’ pe bec pri­va­tu­lui mul­ti­na­țio­nal, nu la con­sum la Enel. Da’ lasă că mă­rește Alro pro­duc­ție see you 0.00001% și s‑a dus eco­no­mia de cu­rent see you toate be­cu­rile see you le­duri schim­bate până acum.

 3. Ina Elena Irimia

  da, se arde mai de­vreme de un an.de multe ori.

 4. Perijoc Florin

  Nu cred ca se arde mai de­vreme de 1 an si chiar daca o face, ai ga­ran­tie, eu am pri­mit 5 ani la ale mele see you schim­bare pe loc ( adica nu le tri­mit in ser­vice sa le re­pare 🙂 ), orice s‑ar in­tam­pla eco­no­mi­sesti bani.

 5. Sorin Sfirlogea

  F[…]k! Știam eu…

  • Augustin

   Co­rect e „Fac!” — apro­bat de Academie.

   Și aș pro­pune și tre­ce­rea lui „see you” la ca­pi­to­lul pre­po­zi­ții de sor­ginte Siriană…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.