Având în ve­dere suc­ce­sul ră­su­nă­tor al pri­mei es­ca­pade pe munte, m‑am gân­dit să re­pet is­prava, in­vi­tându-vă la o altă plim­bare. Am în­ce­put furt­u­nos cu Fă­gă­ra­șul, poate ar fi bine să fa­cem o re­priză mai ușoară, căci alt­fel — în rit­mul în care am în­ce­put — ajun­gem în toamnă să ur­căm Eve­res­tul :wink:. De-aia zic eu prin ur­mare, vorbă mare, să ne du­cem cu alai în… Ciucaș.

Eu n‑am ajuns nici­o­dată acolo și mă mână o oa­rece cu­ri­o­zi­tate, dar am au­zit pe unii și pe al­ții spu­nând că e foarte fain și nu prea di­fi­cil. Re­gu­lile de echi­pare sunt ceva mai le­jere — asta nu în­seamnă că mer­gem în șlapi, dar nu‑i ne­voie de cort și sac de dor­mit pen­tru că pu­tem să stăm la ca­bană. Deci ruc­sa­cii vor fi mai ușu­rei și even­tual din ăia mai mici, pen­tru ture de o zi.

Ca punct de ple­care aș zice că ăl mai bun îmi pare ca­bana Mun­tele Roșu, care ar pu­tea fi ac­ce­si­bil cu ma­șina, deși dru­mul pare re­la­tiv greu. Cu Skoda mea care are garda înăl­țată aș zice că răz­bat, even­tual fac două dru­muri… Ideea ar fi să câști­găm pu­țină al­ti­tu­dine, deci timp, ca să pu­tem face tra­se­ele de cre­astă. Dacă ajun­gem vi­neri seară acolo, sâm­bătă di­mi­neață am pu­tea porni spre vâr­ful Ciu­caș, iar du­mi­nică spre Ză­ganu… în fine, pla­nu­rile exacte le fa­cem atunci.

Data es­ca­pa­dei ar fi 26–28 iu­lie. Mai sunt trei săp­tămâni până atunci, timp be­re­chet să vă așe­zați pla­nu­rile în or­dine. Deci, cine merge pe Ciu­caș?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Florian

    Eu!! 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.