Am ci­tit ieri po­ves­tea lui nea Va­sile, ca­mio­na­giu la o sta­ție de be­toane de pe Va­lea Ol­tu­lui, is­to­ri­sită de Dan Ta­pa­lagă pe hotnews.ro și m‑am gân­dit că e cumva em­ble­ma­tică pen­tru fe­lul în care au trăit ge­ne­ra­ții în­tregi în anii co­mu­nis­mu­lui. De prin anii ’60, după ce s‑a în­che­iat oa­re­cum te­roa­rea de­por­tă­ri­lor și ares­tă­ri­lor, după ce ăia care mai avea ceva de co­men­tat au fost re­duși la tă­cere prin di­verse me­tode, ro­mâ­nii au în­ce­put să coa­bi­teze cu noua clasă con­du­că­toare. Iar sim­bi­oza care s‑a creat a avut exact lo­gica des­crisă în po­ves­tea lui nea Vasile.

Ma­rele mall co­mu­nist (ge­ni­ală me­ta­fora gă­sită de Ta­pa­lagă) era lo­cul unde des­cur­co­cra­ția noas­tră stră­mo­șească își gă­sea cele mai va­ri­ate și les­ni­cioase im­ple­men­tări. Dar, din­colo de toate po­veș­tile care pot fi spuse des­pre vre­mu­rile de atunci, des­pre mo­ra­vu­rile so­ci­e­tă­ții, des­pre cum clasa po­li­tică per­mi­tea aceste de­bu­șe­uri eco­no­mice — mi­cile în­vâr­teli, în­gă­du­ința de a se face rost de una și de alta — mai e to­tuși ceva spre care tre­buie să pri­vim: viața fi­e­că­rui in­di­vid. Pri­vită prin ochii săi, to­tul era fi­resc, poate pu­țin ile­gal, dar de ce să vor­bim des­pre le­ga­li­tate într-un re­gim care na­țio­na­li­zase abu­ziv to­tul, con­fis­case ave­rea oa­me­ni­lor și — mai târ­ziu — îm­păr­țea mân­ca­rea pe car­tele? Ile­ga­li­ta­tea fur­tu­lui de ba­last era în ochii ori­că­rui nea Va­sile la fel de ero­ică pre­cum re­zis­tența par­ti­za­ni­lor din munți. În fond era o luptă pen­tru su­pra­vie­țu­ire, iar după ce se aduna o brumă de avere, era sin­gu­rul fel în care se pu­tea clădi un dram de fe­ri­cire per­so­nală, aceea la care orice om are drep­tul, nu‑i așa?

Pri­vită de la înăl­ți­mea mică a unei sin­gure exis­tențe, lo­gica ma­re­lui mall co­mu­nist era in­te­li­gi­bilă și con­ve­na­bilă. De­si­gur, re­gu­lile nu erau co­recte, ăia mai mari aveau o por­ție mai mare, cei mai mici tre­bu­iau să co­ti­zeze pen­tru pro­tec­ție, ca în orice sis­tem ma­fiot, dar era loc să te des­curci, aveai oca­zia să faci rost. După ’89 lu­cru­rile s‑au schim­bat și, de­cla­ra­tiv, nea Va­sile a fost de acord că tre­buie să se facă or­dine și drep­tate. Prin asta el în­țe­le­gea însă că tre­buie să se schimbe toate acele lu­cruri care nu‑i con­ve­neau lui, dar să rămână la fel cele care îi plă­ceau. Să se poată des­curca în con­ti­nu­are, dar să nu mai co­ti­zeze la ăi mari. Să fure toată lu­mea în ega­li­tate și fră­ție, adică să fie democrație.

Și, tre­buie să re­cu­nosc, că nu știu cum să‑i ex­plic lui nea Va­sile de ce viața în ma­rele mall co­mu­nist era imo­rală. În fond cu ce e mai mo­ral ca­pi­ta­lis­mul con­su­me­rist când în­cearcă să te în­da­to­reze prin cre­dite ca să cum­peri ni­mi­curi inu­tile, pros­tindu-te și ame­țindu-te cu min­ciu­nile mar­ke­tin­gu­lui eco­no­mic și po­li­tic? Cu ce e mai bună de­mo­cra­ția când nu ob­ții de­cât falsa al­ter­nanță a uneia și ace­le­iași clase po­li­tice in­com­pe­tente și co­rupte? Până la urmă le­gile sunt și ele doar niște re­guli me­nite să ne facă viața mai bună — deci dacă viața lui în mall-ul co­mu­nist a fost bună, de ce tre­buie să schim­băm regulile?

Nu să­riți di­rect la con­clu­zii. Nu că­u­tați ar­gu­mente fa­cile în fa­voa­rea re­gu­li­lor ca­pi­ta­list-de­mo­cra­tice, de ge­nul “așa e nor­mal” sau “ăsta e mo­de­lul după care tră­iesc ță­rile ci­vi­li­zate”. Nu ape­lați la ‑isme și nici la ar­gu­mente is­to­rice, vor­bim des­pre aici și acum, nu des­pre aiu­rea și cân­dva. Vor­bim des­pre viața în ma­rele mall. Așe­zați-vă la vo­la­nul unui ca­mion în­căr­cat cu ba­last, pri­viți viața în lun­gul ei, ca o fâșie plată de as­falt care duce in­e­vi­ta­bil spre ci­mi­tir și în­tre­bați-vă la ce‑s bune toate re­gu­lile din lume — ori­unde și ori­când vor fi fost ele cre­ate — pen­tru nea Va­sile ca­mio­na­giul, care este con­vins că la fi­nele dru­mu­lui tot ceea ce îi va rămâne este plă­ce­rea sim­plă de a fi mân­cat și băut pe să­tu­rate, in­di­fe­rent cum a fă­cut rost de mici și de bere.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.