In­spi­rat de ini­ția­tiva pri­e­te­nei Ka­ri­oka, o ve­cină de blog cu care mai schimb câte o re­țetă la fe­reas­tră :)), m‑am apu­cat să stu­diez și eu după ce cu­vinte mă mai gă­sește lu­mea pe In­ter­net. Prima con­sta­tare e că nu se prea ajunge la mine prin că­u­tări, ceea ce nu mă miră câ­tuși de pu­țin, pen­tru că nu mi-am bă­tut ca­pul cu SEO prea mult. Nu cred că suc­ce­sul blo­gu­lui meu, cât de mic ar fi el, se va da­tora vreo­dată tra­fi­cu­lui ve­nit de prin mo­toa­rele de că­u­tare — de obi­cei ge­nul ăsta de vi­zi­ta­tor vine și pleacă iute, pen­tru că nu gă­sește aici ceea ce ca­ută. Mai de­grabă re­co­man­dă­rile ce­lor care mă ci­tesc aduc alți ci­ti­tori — nu­mă­rul crește mult mai lent, dar mai si­gur și mai sta­bil. Cu toate as­tea pri­mesc vi­zite și de la ce­tă­țeni ră­tă­ciți pe va­lu­rile in­ter­na­ute, în că­u­ta­rea unor cai verzi pe pe­reți. Iată niște exemple:

Căl­țun pleacă în Irlanda
Dragă in­ter­na­uțică, eu știu un sin­gur Căl­țun care e un lac în Fă­gă­raș și ul­tima oară când l‑am vă­zut nu pă­rea să plece nicăieri.

Cât de pe­ri­cu­los este în Vietnam
Sti­mate pri­e­ten, n‑am nici cea mai vagă idee. De­si­gur, dacă vor­bim de anii ’50 și ’60, bă­nu­iesc că nu erau re­co­man­date ex­cur­si­ile pe la ei, nici dacă erau la reducere.

Cine e so­rin sfîrlogea
Eu. Data vi­i­toare scrie și tu nu­mele cu ma­jus­cule, că nu‑s sub­stan­tiv comun 😉

Cum să de­o­se­bești pi­ja­ma­lele de haine
De­pinde în ce con­text, dragă ci­ti­to­rule. Dacă toc­mai te-ai în­tors de la o be­ție straș­nică, nu există nici o di­fe­rență. Pen­tru res­tul ca­zu­ri­lor poți să pro­ce­dezi așa: ieși pe stradă cu ce te-ai îm­bră­cat și ob­servi re­ac­ția lu­mii. Dacă se uită in­sis­tent la tine, pro­ba­bil că alea‑s pijamalele.

Cu­vinte dezamagitoare
Mda. Și eu când ci­tesc niște texte mai vechi sunt dez­a­mă­git. Se pu­tea și mai bine…

Fete care sunt prinse în baie goale
Asta e chiar ne­aș­tep­tată… Dra­gul meu (sau draga mea, după caz), mă jur că nu știu ni­mic de nici un fel de fete goale. La mine în baie am ve­ri­fi­cat per­so­nal, nu sunt (era să adaug “din pă­cate”, dar mi-am adus aminte că ci­tește și Car­men blo­gul meu :wink:). În­cearcă la blo­gu­rile ve­cine, am au­zit că sunt unii gro­zav de de­pra­vați — tre­buie să aibă și fete de-as­tea de ca­uți tu (eu nici us­tu­roi n‑am mân­cat, nici gura nu-mi miroase…).

Lu­goj per­mis auto
Da, am per­mis auto, dar nu l‑am luat în Lu­goj. Nu știu dacă tra­seul e mai ușor și nici cât se dă șpagă. Da’ mă gân­desc că nu te ju­poaie ca în București…

Pre­țul unui ou de gă­ină 07 2013
La piața din Oto­peni era 1 leu. Ouă de ță­ran, sănătoase.

Sci­lla în Caribda
Sper că n‑am scris ni­că­ieri așa ceva, sună cam pornografic…

Ve­ri­fi­ca­rea agenturii
Eu zic să mai aș­tep­tăm nițel, să se aleagă Crin pre­șe­dinte. Dupa aia o să re­vină la modă ex­pre­sia. Pu­țin­tică răb­dare, stimabile.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.