În­treaga po­veste a nu­mi­rii unui mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor este em­ble­ma­tică pen­tru ac­tu­ala gu­ver­nare. Au avan­sat un nume — Ovi­diu Si­laghi — și hop! a în­ce­put ur­mă­ri­rea in­di­vi­du­lui de că­tre DNA pen­tru niște de­nun­țuri fă­cute de că­tre Nelu Ior­da­che. S‑au mai so­co­tit nițel și n‑au gă­sit pe ci­neva mai de doamne-ajută de­cât Nini Să­pu­naru, in­sul des­pre care toată Ro­mâ­nia știe că e mân­jit până la coate și urechi de afa­ce­rile du­bi­oase de la vamă. Si­gur, probe nu‑s, dar nu pen­tru că n‑ar fi exis­tat, ci pen­tru că nu s‑a cer­ce­tat se­rios nici­o­dată. Presa n‑a în­târ­ziat să sem­na­leze tre­cu­tul du­bios al po­li­ti­cia­nu­lui vrân­cean, pre­gă­tind o criză avant la let­tre.

În dis­pe­rare de ca­uză, în­cer­când să sal­veze apa­ren­țele, Crin An­to­ne­scu a mai pus și un al doi­lea nume lângă Să­pu­naru — Ra­mona Mă­ne­scu — o doamnă eu­ro­par­la­men­tar PNL, des­pre care nu s‑a au­zit de­cât că so­li­cita cu ve­he­mență și aplomb în ple­nul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pean desfi­in­ța­rea DNA pen­tru că “a pus pe obra­zul Ro­ma­niei eti­cheta de stat co­rupt”. Ima­gi­nați-vă cum in­ter­pre­tau asta par­la­men­ta­rii al­tor state, să zi­cem cei ger­mani, care știu des­tul de bine des­pre pro­ble­mele noas­tre de co­rup­ție. Nu prea îmi dau seama lecturându‑i CV-ul ce anume o re­co­mandă la trans­por­turi, poate dru­mu­rile frec­vente la Bru­xe­l­les și îna­poi. Dar am bă­nu­iala că apro­pi­e­rea sa de Da­ci­ana Sârbu i‑a ne­te­zit ca­lea spre mi­nis­te­riat — o pă­să­rică i‑o fi zis lui Vic­tor Ponta că n‑ar fi rău să i se su­ge­reze dis­cret lui Crin nu­mele Ra­mo­nei, mai ales că so­țul doam­nei e pri­mar de sec­tor 6 și in­tim cu șe­ful PNL. Alt­min­teri, de când a ab­sol­vit in­ter­mi­na­bi­lele sale stu­dii, doamna Mă­ne­scu nu prea a fă­cut alt­ceva de­cât să scrie fe­lu­rite ar­ti­cole și să um­ble prin lu­mea po­li­tică. De unde com­pe­tențe prac­tice administrative?

Crin An­to­ne­scu e într-un per­ma­nent șah. Nu re­u­șește să con­vingă, nu re­u­șește să se im­pună. Sin­gura lui temă, anti-bă­sis­mul, a în­ce­put să se uzeze. Gra­ție ga­fe­lor sale frec­vente, multe le­gate de no­mi­na­li­za­rea unor per­soane de­loc ima­cu­late (Fe­ne­chiu, Si­laghi, Să­pu­naru), PNL-ul e tot mai mult aso­ciat cu ima­gi­nea co­rup­ției. Fun­damen­tul elec­to­ral al par­ti­du­lui se ero­dează lent dar si­gur, prin lar­gul con­curs al li­de­ru­lui său. Iar pro­cen­tele sale elec­to­rale nu sunt nici ele prea fericite.

Va­sile Dâncu — un so­cio­log hâr­șit în cur­vă­ria po­li­tică ro­mâ­nească — face o ana­liză prag­ma­tică a ima­gi­nii pu­blice pro­iec­tate de An­to­ne­scu, stre­cu­rând și o ușoară ame­nin­țare: PSD nu îl va sus­ține pe Crin An­to­ne­scu dacă in­ten­ția de vot pen­tru el nu‑l va plasa pe pri­mul loc, excluzându‑l pe Ponta. An­ti­bă­sis­mul e aso­ciat con­ti­nuei in­sta­bi­li­tăți, iar ro­mâ­nii — spune Dâncu — au obo­sit și vor un pre­șe­dinte de în­cre­dere, care să pro­mo­veze nor­ma­li­ta­tea. Iată deci me­sa­jul cen­tral în ju­rul că­ruia ar tre­bui să se con­stru­iască noul dis­curs al pre­șe­din­te­lui PNL. Există o sin­gură mică pro­blemă: ca să con­stru­iești un dis­curs tre­buie să ai ce spune. Iar Crin An­to­ne­scu nu spune ni­mic, nu știe ni­mic, nu vrea ni­mic. Doar să ajungă pe sca­u­nul de la Co­tro­ceni. Adică să de­vină Mă­ria sa Vodă Căcărău.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Augustin

  „[…] iar ro­mâ­nii (…) au obo­sit și vor un pre­șe­dinte de în­cre­dere, care să pro­mo­veze normalitatea.”

  Mă scuzi, dar bu­cata asta de text mi‑a creat așa o ima­gine de parcă doi con­dam­nați stau într-un hâr­dău pân’ la gât în aghia­zmă și dis­cută des­pre ce mișto ar fi să aibă și ei pu­țină hâr­tie igie­nică moale și parfumată.

  Într‑o co­mu­ni­tate în care per­so­naje pre­cum Ponta, An­to­ne­scu, Be­cali, Eba, etc., etc. ob­țin vo­tu­rile care le per­mit să se men­țină în to­pul sce­nei po­li­tice e, în opi­nia mea, IM-PO-SI-BIL să alegi „un pre­șe­dinte de în­cre­dere, care să pro­mo­veze nor­ma­li­ta­tea”. Dacă alegi oa­meni de tot ra­ha­tul în echipa na­țio­nală, n‑ai cum să te tre­zești cu Făt-Fru­mos pe post de că­pi­tan al ei.

  • Sorin Sfirlogea

   Com­plet de acord cu tine. De asta men­țio­nam că Dâncu e hâr­șit în cur­vă­rii po­li­tice. Ce vro­iam să se se­si­zeze e că în ochii unui ast­fel de ana­list nu con­tează fap­tul că in­di­vi­dul e nul și ne­a­ve­nit, nici că clasa po­li­tică e praf, ci care ar fi me­sa­jul ăla care ar ameți elec­to­rul pros­to­van. Asta e po­li­tica în Ro­mâ­nia ac­tu­ală: ce căcat mai ser­vim po­po­ru­lui ca să îl du­cem unde vrem noi.

   • Daniel LUPU

    Eu cred ca exista “ca­pi­tani de echipa”. Nu­mai ca po­li­tica nu e fo­tbal. In fo­tbal se al­ca­tu­ieste o echipa, e dis­cu­ta­bil cum, nu in­tram in ama­nunte pen­tru ca nu‑s re­le­vante, iar unul din­tre se­lec­tio­nati este de­sem­nat ca­pi­tan. In po­li­tica ro­ma­neasca, echipa este re­zul­ta­tul unor ma­ni­pu­lari gro­so­lane, fa­cute chiar de “echipa”, asu­pra se­lec­tio­ne­ru­lui, adica “ma­ria sa elec­to­ra­tul”, for­mat dintr‑o co­var­si­toare ma­jo­ri­tate de oa­meni com­plet ae­rieni (fo­lo­sesc eu­fe­mis­mul asta ca sa nu jig­nesc pe ni­meni desi, as pu­tea fi mult mai con­cret). Si pen­tru ca oa­me­nii as­tia, se­lec­tio­ne­rii, nu stiu care este di­fe­renta din­tre stanga si dreapta, din­tre Voda Ca­ca­rau si li­be­ra­lii care au fa­u­rit Ro­ma­nia mo­derna, din­tre so­cial de­mo­cra­tie si ba­roni de ti­pul ce­lor ce con­duc PDSR-ul, se in­tam­pla azi toate aceste grozavii.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.