Guvernul aspirină

A tre­cut mai bine de un an de când USL se află la guver­nare. Am tre­cut peste crize poli­tice, peste pseudo‐lovituri de stat, peste ale­geri par­la­men­tare și anun­țuri bom­bas­tice de pro­grame super‐revoluționare. Am avut dovada pla­gi­a­tu­lui lui Ponta și nepă­sa­rea gene­rală în fața îngro­pă­rii aces­tei rușini morale, ca o probă ire­fu­ta­bilă că româ­ni­lor nu le pasă cum se obține un titlu, o dis­tinc­ție aca­de­mică. Am avut apoi dovada aces­tei nepă­sări apli­cată la pro­pri­ile odra­sle cu oca­zia baca­la­u­re­a­tu­lui – șpaga a ținut loc de cunoș­tințe pen­tru a obține o diplomă neme­ri­tată. Am avut ares­tări de nume sonore, con­dam­nări spec­ta­cu­loase. Ne‐am amu­zat peste măsură, aș putea spune. Ce‐ar fi să facem și un mic bilanț?

Eu unul nu am obser­vat niște schim­bări nota­bile de la guver­nul Ungu­reanu la Ponta. Dim­po­trivă. Ungu­reanu venise cu câteva idei inte­re­sante, nu știu dacă erau de suc­ces, dar păreau pro­mi­ță­toare. Ponta le‐a tri­mis pe toate la coș și a înce­put prin a sub­suma între­gul efort de guver­nare sus­pen­dă­rii pre­șe­din­te­lui. De prin mai până prin sep­tem­brie Româ­nia a fost blo­cată de efor­tul demo­lă­rii lui Băsescu. Eșe­cul a fost cu atât mai ridi­col cu cât a venit nu din lipsa sus­ți­ne­rii popu­lare, ci din negli­jența ges­tio­nă­rii sta­tis­ti­ci­lor. Numă­ră­to­rul era rezol­vat, dar de numi­tor nu s‐a ocu­pat nimeni serios și ast­fel frac­ția rezul­tată a fost prea mică pen­tru ambi­ți­ile mari ale USL.

Apoi a fost o lungă peri­oadă de decla­ra­ții beli­coase ale lui Anto­ne­scu și Ponta în jurul unui Băsescu rela­tiv tăcut și calm. Vic­to­raș s‐a cal­mat și el trep­tat, a înțe­les care îi sunt inte­re­sele și a înce­put să medi­teze la coa­bi­tare ca o posi­bi­li­tate. Din per­spec­tiva guver­nă­rii încă nu se întâm­pla nimic și moti­vul ofi­cial era că se așteaptă ale­ge­rile, ca să existe sus­ți­ne­rea par­la­men­tară nece­sară. Au fost și ale­ge­rile, USL a luat 70%, s‐au umflat în pene cu această vic­to­rie și apoi tot popo­rul s‐a ocu­pat de Cră­ciun și Reve­lion care sunt întot­dea­una mai impor­tante decât orice alt­ceva. Când ne‐am reve­nit din sar­male și șpri­țuri, am obser­vat că avem un guvern foarte tele­ge­nic, pe care îl puteam admira zil­nic la tele­vi­zor.

Pe urmă apa­ra­tul de par­tid al pute­rii a înce­put să‐și frece mâi­nile: o să înceapă să curgă lapte și miere, fon­duri euro­pene și bani de inves­ti­ții, trai neneacă pe banii con­tri­bu­a­bi­lu­lui! Doar că robi­ne­tul de la cen­tru nu prea dădea semne de pre­siune și ner­vo­zi­ta­tea în teri­to­riu creș­tea. Păi de ce am ajuns la putere dacă nu să ne adă­păm de la buget? se între­bau baro­nii locali. Colac peste pupăză, domnu' Drag­nea a scos pe tapet și pro­blema regio­na­li­ză­rii, care părea foarte mișto și revo­lu­țio­nară, dar nu prea era clar cine o să fie șef de regiune, baro­nii se cam cer­tau între ei și discor­dia tin­dea să devină pri­cină de învăl­mă­șe­ală, așa că ideea s‐a amâ­nat până la calen­dele gre­cești.

Între timp a înce­put și o vân­zo­leală cu modi­fi­ca­rea con­sti­tu­ției. Tot felul de idei trăz­nite au fost avan­sate, doar că nu s‐a prea ajuns la un con­sens cu par­la­men­tul uni­ca­me­ral de 300 de depu­tați, pe care popo­rul elec­tor îl ceruse acum ceva vreme prin refe­ren­dum. Onor guver­nan­ții au spus – cu cuvinte mai sofis­ti­cate – că popo­rul e el suve­ran, dar e prost și dez­in­for­mat și nu pri­cepe la ce sunt bune toate func­ți­ile astea par­la­men­tare. Noroc că ei știu când să asculte de popor și când nu. Necă­zând însă la pace cu Băsescu și pro­ba­bil nici cu ăia de pe la UE, au tri­mis pro­blema modi­fi­că­rii con­sti­tu­ției în ace­lași loc unde au tri­mis și regio­na­li­za­rea.

De o jumă­tate de an eco­no­mia a căpă­tat o culoare tot mai gri. Dacă vremurile‐s grele și guver­nare n‐avem, lumea face ce poate și ce știe ca să supra­vie­țu­iască. Se învârt bani la negru din greu – unii spun chiar că mai mult de jumă­tate din afa­ceri se fac fără forme fis­cale legale. Dom­nul Ponta et co. nu au pro­dus nici măcar o măsură de guver­nare care să dea impre­sia unei pre­o­cu­pări reale pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea situ­a­ției. La fon­duri euro­pene sun­tem tot vai de capul nos­tru, coada Euro­pei, deși se băteau cu pum­nul în piept că vor face și vor drege. Con­su­mul scade, nu s‐au inca­sat vreo 800 de mili­oane de lei la impo­zite pe pro­fit, vreo 700 mili­oane lei la accize și nici un milion de lei la TVA și alte taxe. Chel­tu­ie­lile cu per­so­na­lul sunt depă­șite cu vreo 18%, iar alea cu achi­zi­ți­ile de bunuri și ser­vi­cii cu vreo 7%.

În tim­pul ăsta în teri­to­riu a cres­cut ner­vo­zi­ta­tea. Pri­ma­rii ame­nință că nu vor mai mobi­liza lumea la vot, pen­tru că nu li se dă nimic de la buget, sunt aproape de insol­vență și fali­ment. Ponta rân­jește prin presă și zice că pri­ma­rii sunt de fapt ner­voși că i‐a luat ANI la bani mărunți cu incom­pa­ti­bi­li­tă­țile de func­ții. Cul­mea e că și el și pri­ma­rii au drep­tate. Vorba e că fon­du­rile alea din care tre­bu­iau să se adape spon­so­rii par­ti­de­lor nu prea apar și alea puține care sunt nu satură nici pe‐o măsea cli­en­tela de par­tid. Taxele se împu­ți­nează fiindcă eco­no­mia trece la negru, DNA‐ul aleargă slo­bod prin țară și ares­tează poli­ti­cieni și oameni de afa­ceri, care o dată aju­nși la țuhaus încep să cânte des­pre ăilalți rămași în liber­tate. Cum dracu' s‐a ajuns la nebu­nia asta, se întreabă use­liș­tii?

Și uite așa putem afirma că, din per­spec­tiva par­ti­de­lor care l‐au for­mat, guver­nul Ponta e exact ca în vorba aia des­pre aspi­rină: nici nu încurcă, nici n‐ajută.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Daniel LUPU

    Eu as zice ca guver­nul asta nu‐i deloc un guvern aspi­rina. E mai degraba o otrava letala pusa in sti­clele in care, 70% din­tre romani cred ca se gaseste apa sfin­tita. Din pros­tie, nepa­sare, dez­in­for­mare, dis­pe­rare si lista poate con­ti­nua. "Vese­lul" Ponta, ala­turi de "Inver­su­nat Anti Basis­tul si Atat" Anto­ne­scu = coa­li­tie con­tra natu­rii, intre un par­tid inti­tu­lat soci­a­list, avand la carma pe cei mai mari "baroni" ai tarii si un par­tid libe­ral cap­tiv in mana unor tra­da­tori ai tutu­ror ide­i­lor si cre­din­te­lor libe­rale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu