Toată lu­mea vor­bește zi­lele as­tea des­pre Ro­șia Montană. Și poate că unii vor spune că se vor­bește prea mult, până la sta­u­ra­ție, până la plic­tis față de acest su­biect. Am au­zit voci ne­mul­țu­mite că nu ace­eași ener­gie s‑a ma­ni­fes­tat și pen­tru Baia Mare, unde s‑au în­tâm­plat lu­cruri si­mi­lare, sau pen­tru Va­slui, atunci când s‑au apro­bat pro­iec­tele de ex­ploa­tare a ga­ze­lor de șist. Stricto sensu au drep­tate. În con­text însă mi se pare că ast­fel de re­pro­șuri pierd din ve­dere câ­teva as­pecte esențiale.

Pro­tes­tele din Piața Uni­ver­si­tă­ții nu sunt pen­tru Ro­șia Montană. Ro­șia Montană e doar pre­tex­tul, e pi­că­tura care a um­plut, din nou, pa­ha­rul. Aproape ace­eași oa­meni au fost cu si­gu­ranță cei care au în­ce­put de­mon­stra­ți­ile din ia­nu­a­rie 2012, atunci când au ie­șit să‑l apere pe Raed Ara­fat. Vo­i­cu­lescu și Hre­ben­ciuc au tri­mis ime­diat în piață agi­ta­to­rii de pro­fe­sie, cu mi­siu­nea clară de a de­turna pro­tes­tele că­tre con­tes­ta­rea pu­te­rii po­li­tice, cu sco­pul de a o des­ta­bi­liza și a ac­cede la gu­ver­nare. Lo­vi­tura le‑a re­u­șit. Puși în fața unei mul­țimi amorfe și pa­siv-agre­sive, cei care în­ce­pu­seră pro­tes­tul în nu­mele apă­ră­rii com­pe­ten­țe­lor pro­fe­sio­nale s‑au re­tras și au dis­pă­rut din scenă. Con­ti­nu­a­rea o cumoaștem.

Acum au re­ve­nit. Sunt să­tui să vadă ace­lași spec­ta­col po­li­tic din care ies câști­gă­tori în­tot­dea­una po­li­ti­cie­nii. Nu‑s nici atât de ne­e­du­cați ca cei din me­diul ru­ral care au cre­zut or­bește în Ili­escu și acum cred ce le spune pri­ma­rul. Nu sunt nici atât de de­pri­mați pre­cum pen­sio­na­rii ora­șe­lor ro­mâ­nești. Iar acum, spre de­o­se­bire de ia­nu­a­rie 2012, nu mai e ni­meni care să poată sau să vrea să re­pete fi­gura de acum un an ju­ma­tate. PDL e in­ca­pa­bil să or­ga­ni­zeze o de­tur­nare de pro­teste și nu‑s nici si­gur că ar vrea să o facă, atâta vreme cât sunt ten­tați de o vi­i­toare co­la­bo­rare cu PNL. Pro­tes­ta­ta­rii sunt li­beri să spună ce vor. Și ce spun?

Slo­ga­nele se leagă fi­rește de po­ves­tea pro­iec­tu­lui de la Ro­șia Montană, dar au și ac­cente anti-cor­po­ra­tiste și anti-glo­ba­li­zare. În mod clar unele sunt anti-es­ta­blish­ment. Cel mai acid e cel în­drep­tat spre po­li­ti­cieni: dacă vreți să să­pați, ve­niți la me­trou. Unii se gră­besc să eti­che­teze mul­ți­mea drept una de orien­tare so­ci­a­listă, con­fun­dând anu­mite me­saje cu cele ale stân­gii ra­di­cale. Eu cred că nici pe de­parte nu e vorba de asta.

Mai în­tâi pen­tru că există o cul­tură po­li­tică foarte slabă în Ro­mâ­nia, chiar și în rân­dul oa­me­ni­lor mai edu­cați. Ti­ne­rii nu prea știu exact  care sunt prin­ci­pi­ile ca­pi­ta­lis­mu­lui sau ale so­ci­a­lis­mu­lui – știu doar că unii sunt ăia care calcă pe ca­da­vre pen­tru pro­fit, iar ăi­lalți îl con­fiscă și îl îm­part la pu­tu­roși. Nu­an­țele ide­o­lo­gice le sunt stră­ine ma­jo­ri­tă­ții ce­lor din piață, nu pen­tru că nu le-ar pu­tea cu­prinde, ci pen­tru că nu li se par re­le­vante. Fără să poată de­mon­stra asta te­o­re­tic, ei în­țe­leg prea bine că de prea mult timp os­ci­lăm în­tre a lua‑o la stânga sau la dreapta și vor un răs­puns tran­șant: când o să mer­gem îna­inte? când vom în­cepe să pro­gre­săm? Și cred că au dreptate.

În al doi­lea rând ei nu mai cred în so­lu­ții po­li­tice. Știu că nu există o clasă po­li­tică aptă să le pro­ducă, ba mai mult, știu că po­li­ti­cie­nii vor face to­tul pen­tru a‑și apăra pro­pri­ile in­te­rese eco­no­mice. Nu stânga po­li­tică, nici dreapta, le vor da răs­pun­su­rile pe care le aș­teaptă. Într‑o oa­re­care mă­sură ge­ne­ra­ția asta a în­ce­put să con­ști­en­ti­zeze că răs­pun­su­rile tre­buie să vină de la ei, iar pro­tes­tele din piață sunt o etapă a aces­tei ma­tu­ri­zări so­ci­ale. Este un semn al res­pon­sa­bi­li­ză­rii lor, un semn îm­bu­cu­ră­tor, dar in­su­fi­cient pen­tru a fi de­ter­mi­nant. Ceea ce ei au ne­voie acum este o vic­to­rie, chiar mă­runtă, chiar par­ți­ală, care să le arate că unindu-se pot schimba ceva. Dacă vor re­uși să oprească pro­iec­tul Ro­șia Montană, la ur­mă­to­rul pro­test vor fi de cinci ori mai mulți. Dacă vor re­uși mă­car să im­pună niște con­di­ții mai se­vere pro­iec­tu­lui, en­tu­zi­as­mul va fi mai mic, dar ideea de suc­ces îi va pro­pulsa spre alte ma­ni­fes­tări. Vor fi mult mai ac­tivi elec­to­ral și vor crede în pro­pria lor șansă de a se face auziți.

Miza aces­tor pro­teste nu este pro­iec­tul mi­nier, ci naș­te­rea unei noi clase elec­to­rale, alta de­cât cea a pen­sio­na­ri­lor ma­ni­pu­lați cu pro­mi­siuni de­șarte și a ță­ra­ni­lor scoși la vot pe o pe­re­che de ci­zme de cau­ciuc și două kile de za­hăr. Miza nu e Ro­șia Montană, e chiar vi­i­to­rul lor și, im­pli­cit, al nostru.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Daniel LUPU

    Ar fi mi­nu­nat sa ai drep­tate. Eu nu cred ca a ve­nit vre­mea des­tep­ta­rii. E inca iz de ma­ni­pu­lare. Dar…cine stie? Poate ca to­tusi a ve­nit vr­mea sa in­te­le­gem ca tre­buie sa in­ce­pem is­to­ria unei “na­tiuni” nu a unui po­por, ca sa‑l pa­ra­fra­zez pe Cioran.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.