În doar câ­teva zile na­țio­nala de fo­tbal a tre­cut de la su­blim la ri­di­col. Nu m‑am ui­tat nici la me­ciul cu Un­ga­ria, nici la cel cu Tur­cia, pen­tru că pur și sim­plu nu prea mă in­te­re­sează fo­tba­lul – am în­țe­les clar că e doar o mare afa­cere a unor in­di­vizi care au con­fis­cat spor­tul ăsta – și în plus am con­vin­ge­rea fermă că per­for­manța este inac­ce­si­bilă unora care au ati­tu­di­nea prea-ta­len­ta­ți­lor noș­tri fo­tba­liști. Pen­tru că, ve­deți voi, ta­len­tele e bine să le ai, nu să le faci.

Ro­mâ­nia este de alt­fel țara unde sin­gura con­stantă este lipsa con­stan­ței în per­for­manță. Avem an de an me­da­li­ați cu aur și ar­gint la olim­pi­ade in­ter­națio­nale de ma­te­ma­tică, fi­zică și chi­mie, dar cer­ce­ta­rea ro­mâ­nească este la pământ, iar ma­jo­ri­ta­tea ti­ne­ri­lor ro­mâni nu sunt în stare să ar­ti­cu­leze trei fraze în­che­gate lo­gic pe un su­biect, ori­care ar fi el. Avem pe­i­saje și lo­curi mi­nu­nate, dar nici un fel de ser­vi­cii ci­vi­li­zate de tu­rism. Avem un po­ten­țial agri­col ex­ce­lent, dar ne hră­nim cu le­gume și fructe din ex­port. Exem­plele ar pu­tea continua.

Ar tre­bui să ne bă­găm în cap că nu ac­ci­den­tele fe­ri­cite con­tează, că nu ex­cep­ția este cea care va­li­dează, că nu în­tâm­pla­rea poate fi con­si­de­rată re­fe­rința. Orice na­țiune e ju­de­cată de is­to­rie prin fap­tele sale sta­tor­nice, re­pe­tate, pre­dic­ti­bile. Nem­ții nu sunt punc­tu­ali, se­ri­oși și mun­ci­tori pen­tru că vreo doi Hans și Jur­gen au fost așa timp de cinci mi­nute, ci pen­tru că 90% din­tre ei au aceste ca­li­tăți de cel pu­țin câ­teva se­cole. Sin­gu­rul lu­cru sta­tor­nic pe care, is­to­ric, l‑am do­ve­dit până acum este inconsecvența.

De ce spun lu­cru­rile as­tea acum? Pen­tru că ro­mâ­nii – o parte mică a lor – au re­u­șit per­for­manța de a opri o lege in­co­rectă, un pro­iect dez­a­van­ta­jos. Au fost multe alte ho­ții în țara asta pre­cum cea de la Ro­șia Montană – ar­gu­men­tul ăsta îl tot aud de la mulți – dar abia acum s‑au copt con­di­ți­ile pen­tru ca un grup re­la­tiv amorf, fără iden­ti­tate ide­o­lo­gică, să in­siste în pro­teste până când po­li­ti­cie­nii au tre­buit să țină cont de opi­nia lor. Da, ar fi tre­buit să iasă în stradă și pen­tru ga­zele de șist, pen­tru vân­za­rea Pe­trom și a pe­tro­lu­lui din țara asta, pen­tru multe alte tu­nuri. Nu ve­nise vre­mea, chiar dacă tre­bu­ința exista.

Iar po­li­ti­cie­nii co­rupți din gu­vern și par­la­ment exact pe in­con­sec­vența ro­mâ­nească se ba­zează. Ei cred acum că dacă lun­gesc su­fi­cient dis­cu­ți­ile, dacă tă­ră­gă­nează de­ci­zi­ile prin co­mi­ții și co­mi­tete, dacă se în­tind la vorbă prin talk-show-uri și con­fe­rințe de presă, lu­mea se va plic­tisi și va re­nunța. En­tu­zi­as­mul vic­to­riei prin pro­test va fi pus la pa­no­plia per­so­nală a fi­e­că­rui par­ti­ci­pant, apoi fi­e­care își va ve­dea de viața lui. Au de­mon­strat că pot, efor­tul sus­ți­nut e fu­til, per­se­ve­rența e obositoare.

Ceea ce e im­por­tant acum este să rămână con­sec­venți. Să nu se lase pă­că­liți de ma­ne­vrele po­li­ti­cie­ni­lor, de sfo­ră­ri­ile de culise, de jo­cul abil al co­mu­ni­că­rii prin mass-me­dia. Să in­siste în opi­ni­ile lor, să le ar­gu­men­teze și să iasă în stradă și mai mulți de­cât până acum. Să de­mon­streze că sunt alt­fel de­cât ro­mâ­nul de rând cu care po­li­ti­cie­nii cre­deau că au de a face. Să per­se­ve­reze în per­for­manță. Vor reuși?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    Şi cu o agendă demnă de per­se­ve­renţa pe care o in­voci. Nu ştiu dacă per­se­ve­renţa îi va face să-şi ra­fi­neze agenda sau o bună agendă te ajută să fii perseverent.

    • Sorin Sfirlogea

      Pen­tru mine per­for­manță asta ar în­semna, nu doar o pre­zență în stradă, ci o pre­zență cu agendă inteligentă.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.