Nu știu cum ați con­si­de­rat voi de­ru­la­rea eve­ni­men­te­lor din ul­tima vreme pri­vind pro­iec­tul Ro­șia Montană, dar eu eram si­gur că sun­tem încă de­parte de dez­no­dămân­tul po­veș­tii. Era ne­fi­resc de sim­plu ca toată epo­peea aces­tui con­tract one­ros să se în­cheie sec și ba­nal cu de­cla­ra­ția lui An­to­ne­scu des­pre ne­sus­ți­ne­rea le­gii de pro­mo­vare a ex­ploa­tă­rii. Și iată că con­tra-re­ac­ți­ile la de­ci­zia po­li­tică de res­pin­gere nu au în­târ­ziat să apară, sub forma ce­lor mai di­verse mesaje.

Mai în­tâi pre­mi­e­rul Ponta s‑a în­gri­jo­rat avant-la-let­tre că vom plăti des­pă­gu­biri și a pro­nun­țat și un nu­măr: două mi­li­arde de do­lari. Nu știu de unde avea in­for­ma­ția asta, dar sco­pul era evi­dent acela de a crea în­gri­jo­rare că piața îm­pinge în­treaga țară la niște chel­tu­ieli foarte mari. Ceea ce domnia sa uită este că nu po­po­rul ro­mân a acor­dat li­cența de ex­ploa­tare fir­mei RMGC, deci nu lui îi este im­pu­ta­bilă si­tu­a­ția de acum. Nu e ca și cum ne‑a în­tre­bat ci­neva pe toți dacă sun­tem de acord, am zis că da și acum ne luăm vorba înapoi.

Apoi au apă­rut in­for­ma­ți­ile cum că nu știu câți mi­neri s‑au blo­cat în sub­te­ran în semn de pro­test față de de­ci­zia po­li­tică asu­pra pro­iec­tu­lui de ex­ploa­tare. Se poate să fie așa – eu i‑aș lăsa vreo două-trei zile și fac pa­riu că le trece che­ful de pro­test, pen­tru că nu cred că o fac din con­vin­gere, ci pen­tru că sunt în­dem­nați să o facă.

Nu știu ce com­pa­nie de ana­lize ale so­lu­lui și mi­ne­ra­le­lor, cu se­diul în Alba Iu­lia și vreo 75 de an­ga­jați, zice că dacă nu se mai aprobă ex­ploa­ta­rea de aur e ne­vo­ită să con­ce­dieze 60% din per­so­nal. La di­men­siu­nile sale li­li­pu­tane, firma asta e ca un fel de pu­rice care ame­nință el­e­fan­tul. Pen­tru cei 45 de an­ga­jați care ar fi con­ce­di­ați este de­si­gur o veste foarte proastă, dar — să fim se­ri­oși – nu ame­ninți o țară în­treagă că dai afară câ­țiva oa­meni. Până la urma așa ceva se în­tâm­plă în orice zi obișnuită.

În fine presa can­a­diană îl ci­tează pe pre­șe­din­tele RMGC care ar fi de­cla­rat că vor cere sta­tu­lui ro­mân des­pă­gu­biri de 4 mi­li­arde de do­lari și că vor face tot po­si­bi­lul să de­ni­greze Ro­mâ­nia în fața in­ves­ti­to­ri­lor stră­ini, ca să nu mai vină ni­meni să în­ceapă pro­iecte. Ul­te­rior RMGC re­vine cu un co­mu­ni­cat ofi­cial în care pre­șe­din­tele său zice că el n‑a zis așa ceva, că i‑au răs­tăl­mă­cit vor­bele, că res­pectă Ro­mâ­nia și de­ci­zia apar­ține par­la­men­tu­lui, gu­ver­nu­lui și – fi­nal­mente – po­po­ru­lui ro­mân. Dar, de­si­gur, își vor apăra drep­tu­rile co­mer­ci­ale în instanță.

Ar mai fi și unii blo­geri care au în­ce­put să emită opi­nii de ge­nul “e ușor să fii eco­lo­gist când ai bu­rta plină și as­culți mu­zică pe iPhone-ul cum­pă­rat de pă­rinți”, alu­zie la o ge­ne­ra­ție de hip­s­teri care au ve­nit în piață de plic­ti­seală, pen­tru că e cool să protestezi.

Toate as­tea au ros­tul de a de­cre­di­bi­liza pro­tes­tul din piață, de a‑l pune trep­tat sub sem­nul în­tre­bă­rii, even­tual de a mo­bi­liza con­tra­ma­ni­fes­tanți în­gri­jo­rați, din ca­te­go­ria pen­sio­na­ri­lor spe­ri­ați că nu li se va mai da și nu li se va mai drege, pen­tru că ba­nii se vor duce pe copcă din ca­uza ires­pon­sa­bi­li­lor care con­testă mi­nu­na­tul pro­iect. E o teh­nică de co­mu­ni­care cu mai multe surse și in­ten­si­tate pro­gre­sivă, că­reia în lipsă de alt nume o să‑i zic per­versa de la Ro­șia Montană.

Pen­tru cei în­gri­jo­rați de ima­gi­nea Ro­mâ­niei față de po­ten­ți­a­lii in­ves­ti­tori stră­ini: un ar­ti­col de la CNN. Pen­tru cei care se în­treabă ce oa­meni au pro­tes­tat în piață: o in­ves­ti­ga­ție jur­na­lis­tică in­de­pen­dentă. Cât des­pre des­pă­gu­bi­rile pe care le-ar cere RMGC, fără să fiu spe­cia­list în pro­bleme ju­ri­dice, mă gân­desc că nu i‑a obli­gat sta­tul ro­mân să chel­tuie pe pro­pa­gandă me­dia și pe con­struc­ții de case îna­inte de a ob­ține toate acor­du­rile. Li­nia de apă­rare pe care eu o văd este sim­plă: vă dăm îna­poi toți ba­nii pe chel­tu­ie­lile la care sta­tul ro­mân v‑a obli­gat. Am o pre­sim­țire că suma nu‑i chiar așa de mare.

În fine, o  in­tre­bare pen­tru fi­e­care din­tre voi (bi­fați toate va­ri­an­tele care co­res­pund opi­niei voastre):

Ce con­si­de­rați că este greșit în le­gă­tură cu pro­iec­tul Ro­șia Montană?

Vezi re­zul­ta­tele

Loading ... Loading …

Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru daniel lupu Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel lupu

  Alice,
  Imi cer scuze pen­tru ig­no­ranta de care dau do­vada. Te rog ex­pli­ci­teaza ce-ai do­rit sa spui prin co­men­ta­riul tau. Poate este de fo­los pen­tru mine si pen­tru al­tii, daca or mai fi, care nu au in­te­les co­men­ta­riul tau.
  Multumesc,
  Daniel

  • Sorin Sfirlogea

   🙂 Re­vista pre­sei o nu­mi­sem an­te­rior în­sem­nă­rile unui gură cască. Iar Alice — o bună pri­e­tenă și fi­delă ci­ti­toare — mi‑a spus că nu‑i un nume prea po­tri­vit pen­tru ce adu­na­sem eu acolo. Avea dreptate.

   • daniel lupu

    Bun dar, noi aici vor­bi­ram des­pre ciorba de­nu­mita Ro­sia Montana. Care‑i le­ga­tura? Si ce e offtopic?

    • Sorin Sfirlogea

     Off to­pic = fără le­gă­tură cu su­biec­tul articolului.

     • daniel lupu

      Mai mu­siu Sorinel,
      Stiu si eu ce in­seamna “off to­pic”. In­tre­ba­rea mea era “ce e off to­pic”, adica la ce se re­fera (des­pre ce vor­beste) Alice cand spune Offto­pic? La co­men­ta­ri­ile des­pre RM, sau la ce urma sa co­men­teze ea? Acum in­clin sa cred ca se re­fera la ce urma sa co­men­teze ea.

 2. Alice

  Offto­pic. Ha, mai bine “Re­vista pre­sei” de­cat “In­sem­na­rile unui gura casca”! Multumesc.

 3. Daniel LUPU

  Desi eram ho­ta­rat sa nu mai co­men­tez su­biec­tul, de­o­a­rece mi‑e clar ca di­men­siu­nea pro­ble­mei Ro­sia Montana, in sine, nu me­rita atata ener­gie ri­si­pita, tre­buie to­tusi sa mai spun ceva. Toc­mai pen­tru ca avem o pro­blema mult mai mare. Ce se in­tam­pla in tara asta? Cine con­duce tara asta? Ce in­te­rese trans­na­tio­nale si ge­os­tra­te­gice exista in tara asta? Ce ne as­teapta pe cei ce cre­dem in na­tiu­nea ro­mana? Eu­ropa ci­vi­li­zata ac­cepta de­ra­pa­jele cla­sei po­li­tice ro­ma­ne­sti sau si­tu­a­tia eu­ro­peana in ge­ne­ral e atat de com­pli­cata si ne­si­gura in­cat nu mai con­teaza ce se in­tam­pla in Romania?
  Care‑i mo­ti­vul ca un ana­list, de ta­lia lui Emil Hu­re­zeanu, ames­teca in ciorba asta de­nu­mita Ro­sia Montana un­guri, rusi, ame­ri­cani, im­pe­rii apuse, nos­tal­gii, im­pe­rii in ac­tiune? Vor­beam in co­men­ta­riul an­te­rior de sec­tia or­ga­ni­za­torica si de pro­pa­ganda a PCR. Acum in­cep sa ma ga­nesc la alte “sec­tii”, care spe­cu­leaza si ope­reaza in ul­tima in­stanta cu ace­leasi me­tode: sen­si­bi­li­tati na­tio­nale, pri­mi­ti­visme ide­o­lo­gice, lipsa de edu­ca­tie po­li­tica, dez­in­for­mare si am­pli­fi­care a zvonurilor.…Lucrurile par din ce in ce mai com­pli­cate. Eu am cu­ra­jul sa spun ca sunt mult mai sim­ple de­cat par. Tara e con­dusa de niste ires­pon­sa­bili si in acest cli­mat fi­e­care parte in­te­re­sata, se­ri­oasa, din tara sau din afara ei, prin mij­loace spe­cia­li­zate (in ma­ni­pu­lare) in­cearca sa traga fo­loase ma­xime. Daca tara ar fi con­dusa de po­li­ti­cieni ade­va­rati, res­pon­sa­bili, n‑ar mai fi asa de usor sa in­cerci sa ob­tii pro­fit prin ma­ni­pu­lare, te­le­vi­ziu­nile s‑ar ocupa de cul­tura si de alte lu­cruri se­ri­oase, iar noi, am vorbi pe blo­guri nu­mai des­pre ca­la­to­rii si des­pre po­vesti fru­moase care me­rita sa mearga mai departe…

 4. Daniel LUPU

  Ro­sia Montana, pro sau con­tra? Inca o mare di­ver­siune, marca in­re­gis­trata (ur­ma­sii ge­ni­ali ai sec­tiei or­ga­ni­za­torice si de pro­pa­ganda a PCR, spe­cia­listi in psi­ho­lo­gia ma­se­lor, sa tra­iasca). Pro­blema re­ala este ca niste oa­meni ce-si zic po­li­ti­cieni, cand in re­a­li­tate sunt niste sar­la­tani or­di­nari, con­duc aceasta ne­fe­ri­cita tara. In Pi­ata Uni­ver­si­ta­tii si aiu­rea in tara, ar tre­bui sa fie un pro­test con­tinu im­po­triva ne­sim­ti­rii po­li­ti­cia­nu­lui ro­man. E sin­gu­rul de pe pla­neta care poate sa vo­teze si da si nu, in le­ga­tura cu ace­easi pro­blema si ni­meni sa nu fie in­dig­nat de asta. Ba mai mult, 70%(e pro­cen­tul dat de voi cei ce ati sus­ti­nut USL) din­tre ro­mani nu vad sau se fac a nu ve­dea aceasta ne­sim­tire, marca Ponta. Deci, un prim mi­nis­tru, intr‑o tara a UE, de­clara non­sa­lant ca pro­pune par­la­men­tu­lui un pro­iect pe care nu‑l sus­tine. Bai oa­meni buni, cum pu­teti in­ghiti una ca asta? Chiar nu ve­deti ca sun­tem con­dusi de niste mas­ca­rici? Oa­me­nii as­tia rad de voi, cei 70% care I‑ati vo­tat. Tre­ziti-va oa­meni buni! Treziti-va!

 5. Alice

  Au fost ca­uze (eco­no­mice, cul­tu­rale, eco­lo­gice) mai demne de pro­test de­cât Ro­șia Montană. Ca să nu mai vor­besc de cele po­li­tice (alea cu sta­tul de drept, cu in­fla­ția de or­do­nanțe de ur­gențe, cu le­gea elec­to­rală sau le­gea par­ti­de­lor) — dar vai, noi nu fa­cem po­li­tică! Doar că ele erau doar eco­no­mice, doar cul­tu­rale sau doar eco­lo­gice. Pro­ba­bil că lu­mea s‑a mo­bi­li­zat pt Ro­șia că e cu de toate! Cum le place românilor.
  Tot ceea ce sper e o îm­pros­pă­tare a me­mo­riei: să în­ceapă ăș­tia să se atace și să se pârască în­tre ei, așa în­cât să-și amin­tească po­po­rul cum se fac afa­ceri in RO. Nu că i‑ar ajuta la ceva, vor lupta doar pen­tru efecte și nu pen­tru ca­u­zele care au ge­ne­rat aceste efecte. Ast­fel, is­to­ria se va re­peta. Ori­cum, cred că e plină RO de roșiimontane.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.