Roșia Montană. Perspectiva silvică.

Sil­vicul­torul din mine trăiește și știu asta pen­tru că încă reacționez atunci când aud vorbindu-se prostii despre pădure. E greu să-ți pierzi com­plet reflex­ele pro­fe­sion­ale când ai petre­cut 22 ani învățând sau prac­ticând sil­vi­cul­tura. Am mai uitat detalii tehnice, den­u­miri ști­inți­fice și amă­nunte prac­tice, dar nu poți să-mi vinzi gogoși despre cum se admin­istrează o pădure, mă prind ime­diat când ceva e cusut cu ață albă. Așa de pildă s‑a întâm­plat când am auzit afir­mația că RMGC va defrișa 250 ha de pădure, dar va planta în loc și în avans alte 1.000 ha. La care se adaugă și enor­mi­tatea vehic­u­lată de unii cum că vor fi plan­tati puieți de talie mare, ceea ce este neuzual pen­tru suprafețe așa de mari, foarte costisi­tor și de prea lungă durată.

Măi să fie, mi-am zis. Ia să văd și eu min­unea asta și m‑am dus pe site-ul com­paniei miniere. Deci defrișăm 250 de ha de pădure, zice RMGC, dar înainte plan­tăm 1.000 ha. Bun, hai să pornim de la prezumția de bună intenție. La o anal­iză sumară îmi vin în minte urmă­toarele între­bări:

1. Unde plantează cele 1.000 ha, pe amplasamante de teren degra­dat sau pe pășu­nile și fânețele oame­nilor? Sunt suprafețele ace­lea deja incluse în fond forestier? Dacă nu, este făcută doc­u­men­tația și măsură­to­rile nece­sare pen­tru a fi tre­cute în fond forestier? Există un plan de ame­na­jare detal­iat pen­tru înfi­ințarea pădurii? S‑au sta­bilit speci­ile și tehnologi­ile de împă­durire care vor fi uti­lizate? S‑a făcut un deviz esti­ma­tiv al lucrărilor? Pen­tru că toate astea nece­sită timp.

2. Ce înseamnă că plantează 1.000 ha? Suportă RMGC chel­tu­ielile până la închiderea stării de masiv? Sau doar înfig niște puieți și mai departe cum ne‑o fi norocul, se prind bine, nu se prind, iarăși bine? Care este buge­tul alo­cat plan­tării celor 1.000 ha și cât de îndestulă­tor e față de devizul esti­ma­tiv al lucrărilor?

3. Pre­supunând că se va uti­liza o schema de împă­durire cu 5.000 de puieți la ha, una obiș­nu­ită pen­tru zona respec­tivă (deși pe terenuri degra­date se poate merge până la 10.000 de puieți la ha!), de unde vor proveni cei 5 mil­ioane de puieți nece­sari? Există pepiniere deja pregătite și, dacă da, unde? Dacă defrișarea face parte din primele acți­uni nece­sare deschiderii exploatării, iar împă­durirea pre­cede această defrișare, când vor fi pregătiți acești puieți ști­ind că tre­buie să aibă între 2 și 5 ani — funcție de specie — la momen­tul plan­tării pen­tru a putea fi uti­liz­abili?

4. În câți ani vor planta cele 1.000 ha? La nivel național se împă­duresc vreo 18.000 de ha anual, deci 1.000 de ha sunt efor­tul echiva­lent a două direcții sil­vice (județe). De unde forța de muncă nece­sară? Sezonul de împă­durire are mai puțin de o lună (funcție de evoluția vremii). 5 mil­ioane de puieți în vreo 20 de zile, cu o pro­duc­tiv­i­tate de 1 un puiet la zece minute (cărat la locul de plantare, săpat groapa, plan­tat), timp de zece ore pe zi fără pauze, înseamnă peste 4.00o de oameni care vin zi de zi la muncă, timp de trei săp­tămâni. Dacă sezonul se scurtează, numărul ăsta crește pro­porțional. De unde atâția plan­ta­tori?

Diavolul se ascunde în detalii, mese­ria de project man­ager m‑a învățat asta cu vârf și înde­sat, tăbăcindu-mi pielea prin nenumărate pre­supuneri inval­i­date de real­i­tate. A face pădure pe 1.000 ha de teren degra­dat – pre­supunând că e vorba de pășuni, deși nici acolo nu‑i deloc sim­plu – e un efort colosal și o chel­tu­ială foarte mare. Pregătești pepiniere, le ari și le ier­bi­cidezi, le tratezi împotriva dăună­to­rilor, apoi semeni, repici și aștepți încă 3–4 ani până obții puieți gata de plantare. Chiar dacă ape­lează la Rom­silva pen­tru puieți, tot tre­buie să se pregătească din timp, pen­tru că nimeni nu are mil­ioane de puieți pro­duși în plus, că poate i‑or cumpăra cineva. Iar Rom­silva, bieții de ei, nu prea mai au pepiniere — mă uitam pe site-ul lor și cred că au rămas nici jumă­tate din alea care știam că există. De pildă în județul Alba pare că nu e nici una…

Apoi în fiecare an tre­buie să revii cu plan­tări supli­mentare ca să com­pletezi acolo unde puieții s‑au uscat, tre­buie să descopleșești puieții de ier­buri și tufe, să faci dega­jări înlă­turând speci­ile pio­niere neval­oroase (sălcii și plop), tre­buie să ai munci­tori cal­i­fi­cați și uti­la­jele nece­sare, pen­tru ca 1.000 de ha nu se fac cu mineri și nici lucrând man­ual, tre­buie să te rogi să plouă de ajuns, dar nu prea mult, că iri­gații nu‑s posi­bile, însă nici să-ți spele ploile solul de pe terenul degra­dat nu‑i bine. Și după ce te canonești așa vreo zece ani pe puțin, poți să spui că ești noro­cos dacă închizi starea de masiv, adică coroanele puieților încep să se atingă între ele acoperind vreo 70% din suprafața solu­lui, ceea ce creează pen­tru prima dată eco­sis­temul spe­cific pădurii. A planta e doar începutul, infinit mai sim­plu și mai ieftin decât restul lucrărilor care urmează. Am văzut șantiere de împă­durire mult mai mici ca suprafață unde a durat 15–20 de ani până când s‑a reușit înfi­ințarea pădurii. Dar dom­nii man­ageri de la RMGC au avo­cați buni și prob­lema lor s‑ar putea rezolva iute: am promis că plan­tăm, am adus nis­cai brad din Olanda și-am plan­tat. Că nu s‑a prins nu mai e tre­aba noas­tră, nu e pre­văzut în con­tract.

Și ca să aveți o imag­ine clară a ceea ce povestesc aici, imaginați-vă că tre­buie să trans­for­mați în pădure un loc ca ăsta:

cariera-miniera

Vi se pare ușor? Plantezi copă­cei și gata?

E un drum lung de la afir­mația "vom planta 1.000 de ha de pădure" până la trans­for­marea ei în fapte. Câți oameni din Româ­nia înțe­leg com­plex­i­tatea pro­ce­su­lui? Câteva sute, prob­a­bil. Ceilalți vor rămâne cu impre­sia că un direc­tor de la RMGC sem­nează două hâr­tii, poc­nește din degete și — voila! — o mie de hectare de pădure.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. adrianm

  Am intrat doar ca sa va felicit pen­tru arti­col. Foarte per­ti­nent. Se vede ca va cunos­teati foarte bine mese­ria. Felic­i­tari pen­tru coerenta si rezu­matul bine prezen­tat.

  Nu dege­aba aveti mii de Share/Like pe Face­book, arti­colul Dvs. a devenit viral pe drept. Ma inclin.

 2. fanica

  Oare cine se sesizează?
  Că pe la noi Unii procurori sunt corupți

 3. daniel lupu

  Nu știu cât con­tează păr­erea mea dar sunt tare bucuros că mai există oameni cu opinii corecte, ferme și dez­in­tere­sate, așa cum a dovedit prin comen­tar­iul ei Teia Marina Gavrilescu. Bravo!
  (Imi cer scuze ca nu pot da direct reply la comen­tar­iul respec­tiv, deoarece nu am cont face­book. Și nici nu-mi voi face vre­o­dată)

 4. daniel lupu

  Sorine ai reușit sa trezești și sil­vicul­torul din mine. Și hai sa te parafrazez, să spun și eu că deși, fără voia mea, am ajuns să ”slu­jesc” la alte porți, nu pot uita ca am făcut Fac­ul­tatea de Sil­vi­cul­tură și ca am lucrat în Sil­vi­cul­tură 20 de ani.
  Aș dori să com­pletez arti­colul tău, exce­lent din punct de vedere tehnic și man­age­r­ial, cu câteva mici observții pe înțe­le­sul ”mare­lui pub­lic”, pen­tru că sil­vicul­torii au înțe­les exact ce ai scris dar, mă îndoi­esc în ceea ce‑i privește pe ceilalți.
  Oameni buni. Șmecherii ăștia de la RMGC speculează o sen­si­bil­i­tate pe care voi o aveți deja insta­lată, un sin­drom aș îndrăzni să spun, con­struit de veșnic incom­pe­tenta și rău intențion­ata media românească. L‑aș numi ”Sin­dro­mul jafu­lui din pădure”. Ce vreau să spun? Că dom­nii RMGC vin cu povestea asta cu împă­durirea a 1000 de ha, clar științifico-fantastică, așa cum v‑a demon­strat Sorin, și speculează sen­si­bil­i­tatea voas­tră privind ”jaful” care se face în pădurile României de peste 20 de ani. Sau alt­fel spus, ”uite dom­nule că vine în sfârșit și cineva care face pădure, nu numai dis­truge, ca nenoro­ciții ăștia de la Rom­silva!”. Voi, oameni buni, nu știți că real­i­tatea e mult mai com­pli­cată. Că cei de la Rom­silva chiar plantează mii de hectare de pădure, an de an și, se chinuie să le îngri­jească. Că fac și multe lucruri bune, pe lângă unele dis­cutabile. Eticheta asta gen­er­al­iza­toare ”jaful din păduri” e o marotă media, in căutarea dis­per­ată și deșănțată a sen­za­țion­alu­lui. Jaful acesta există pe alocuri dar, el are cauze ce tre­buie cău­tate în polit­ica deza­s­troasă prac­ti­cată la noi de peste 20 de ani.
  Rețineți vă rog, doar, că povestea cu cele 1000 de hectare de pădure nouă, cadou de la RMGC, este o spec­u­lație psiho-propagandistică ordi­nară.

  • Codrut Bratu

   In primul rand, felic­i­tari pen­tru arti­col!
   E bun pen­tru a te convinge sa nu crezi pana nu vezi un proiect de impadurire si banii pen­tru realizarea lui in cont … asa cum dealt­fel prevede Legea 462008 Codul Sil­vic la Art.41(e)
   http://lege5.ro/Gratuit/geytambvha/codul-silvic-din-2008?d=2008–03-27
   Tot Codul Sil­vic zice la Art. 37(8) "Terenurile scoase defin­i­tiv din fon­dul forestier şi terenurile prim­ite în com­pen­sare dobân­desc situ­aţia juridică a terenurilor pe care le înlocui­esc. ", asa ca daca cele 250 ha scoase din fon­dul forestier sunt pro­pri­etatea pub­lica a stat­u­lui, cele 1000 ha date in com­pen­sare devin pro­pri­etatea pub­lica a stat­u­lui, in admin­is­trarea Rom­silva si tre­buie impadu­rite de Rom­silva, pe banii solic­i­tan­tu­lui scoa­terii din fon­dul forestier (Art.41(e) Codul Sil­vic), in maxim 2 ani, mai exact 2 sezoane de veg­e­tatie, DE LA APROBAREA SCOATERII …
   Art.37(5) Codul Sil­vic "Pen­tru terenurile pre­văzute la alin. (4) sunt oblig­a­torii înscrierea în ame­na­ja­mentele sil­vice şi asig­u­rarea admin­istrării sau ser­vici­ilor sil­vice în ter­men de 30 de zile de la data aprobării scoa­terii defin­i­tive din fon­dul forestier, pre­cum şi împă­durirea în max­i­mum două sezoane de veg­e­taţie. "
   In cazul altor cat­e­gorii de pro­pri­etate sit­u­a­tia e ase­m­ana­toare, dar administratorul/prestatorul de ser­vicii sil­vice poate fi un ocol sil­vic pri­vat.
   A se vedea si schema din Anexa.12 la Metodolo­gia apro­bata prin OM 252009 (nu stiu daca mai e in vigoare…)
   http://lege5.ro/Gratuit/gezdemrthe/metodologia-din-04022009-de-stabilire-a-echivalentei-valorice-a-terenurilor-si-de-calcul-al-obligatiilor-banesti-pentru-scoaterea-definitiva-sau-ocuparea-temporara-a-terenurilor-din-fondul-forestier‑n?d=2009–02-19
   Totusi, 4000 de oameni la 1000 de hectare, chiar si in 3 sap­ta­mani … e cam mult. Tre­buie sa cauti mult in cartea de norme ca sa gas­esti o com­bi­natie de con­di­tii de teren pen­tru un ast­fel de nece­sar de ore-om …
   Codrut Bratu
   doar de un an iesit "din pro­duc­tie" …

   • Sorin Sfirlogea

    Păi cal­cu­lul meu a fost unul sim­plu: 1.000 ha împărțit la 20 de zile de muncă fac 50 de ha pe zi, adică 50 ha x 5.0000 puieti/ha = 250.000 pui­eti pe zi. Dacă zicem că se muncește EFECTIV zece ore pe zi (ceea ce știm că nu se poate, durează până aduci oamenii de acasă la locul de plantare, pauza de masă, până îi aduni seara să îi duci înapoi etc, plus că ziua în mar­tie are maxim zece ore de lumină) deci tre­buie să plantezi 25.000 de puieți pe oră.
    Eu am esti­mat zece minute pe puiet, incluzând și tim­pul de trans­port al puieților (care de obi­cei sunt ținuti la șanț, undeva în vale) până la locul de plantare. Dacă puieții sunt cu pământ la rădăcină — foarte posi­bil în cazul terenurilor degra­date — numărul de puieți trans­portați la o tură (până jos și înapoi sus) scade, pen­tru că sunt grei. S‑ar putea ca tim­pul mediu pe puiet plan­tat să crească. Plus că zece ore de muncă efec­tivă pe zi sunt ceva imposi­bil de atins în prac­tică, mai degrabă aș zice 6–7 ore de plan­tat.
    Gândește-te că oamenii ăștia tre­buie strânși de pe o arie foarte largă dacă nu le oferi cazare și masă în apropierea șantierelor de împă­durire. La salariul oferit pen­tru plan­tat nimeni nu-și per­mite să stea la pen­si­une, deci tre­buie culeși cu auto­buzele din satele dim­pre­jur, aduși cu remorci de trans­port per­soane trase de trac­toare pe dru­muri forestiere până la locul de muncă (dru­muri forestiere care tre­buie reparate în avans ca să nu rămâi împot­molit în caz de ploaie), alt­fel mai pierzi timp și cu deplasarea pe jos până la șantier. Ca să găsești 4.000 de oameni care pot și vor să vină la plan­tat cred că aria de colectare e foarte mare, poate peste 50 de kilo­metri diametru.
    Con­cluzie: nu se pot planta 1.0000 ha într-un an. Rezultă că RMGC tre­buie să-și revizuiască min­ci­u­nile, ca să le facă mai cred­i­bile :))

    • Codrut Bratu

     Fara nici o legatura cu RMGC sau cu terenurile degra­date … Eu zic ca 5 min / puiet e sufi­cient … Asa ca, iaca, se poate ajunge usor de la 4000 la 2000 de oameni … dar stiti ca nu asa se cal­culeaza nece­sarul de forta de munca. Nea­vand date, ne lansam in esti­mari …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu