Roșia Montană. Perspectiva silvică.

Sil­vi­cul­to­rul din mine tră­iește și știu asta pen­tru că încă reac­țio­nez atunci când aud vorbindu‐se pros­tii des­pre pădure. E greu să‐ți pierzi com­plet refle­xele pro­fe­sio­nale când ai petre­cut 22 ani învă­țând sau prac­ti­când sil­vi­cul­tura. Am mai uitat deta­lii teh­nice, denu­miri ști­in­ți­fice și amă­nu­nte prac­tice, dar nu poți să‐mi vinzi gogoși des­pre cum se admi­nis­trează o pădure, mă prind ime­diat când ceva e cusut cu ață albă. Așa de pildă s‐a întâm­plat când am auzit afir­ma­ția că RMGC va defrișa 250 ha de pădure, dar va planta în loc și în avans alte 1.000 ha. La care se ada­ugă și enor­mi­ta­tea vehi­cu­lată de unii cum că vor fi plan­tati puieți de talie mare, ceea ce este neu­zual pen­tru supra­fețe așa de mari, foarte cos­ti­si­tor și de prea lungă durată.

Măi să fie, mi‐am zis. Ia să văd și eu minu­nea asta și m‐am dus pe site‐ul com­pa­niei mini­ere. Deci defri­șăm 250 de ha de pădure, zice RMGC, dar îna­inte plan­tăm 1.000 ha. Bun, hai să por­nim de la pre­zum­ția de bună inten­ție. La o ana­liză sumară îmi vin în minte urmă­toa­rele între­bări:

1. Unde plan­tează cele 1.000 ha, pe ampla­sa­mante de teren degra­dat sau pe pășu­nile și fâne­țele oame­ni­lor? Sunt supra­fe­țele ace­lea deja incluse în fond fores­tier? Dacă nu, este făcută docu­men­ta­ția și măsu­ră­to­rile nece­sare pen­tru a fi tre­cute în fond fores­tier? Există un plan de ame­na­jare deta­liat pen­tru înfi­in­ța­rea pădu­rii? S‐au sta­bi­lit spe­ci­ile și teh­no­lo­gi­ile de împă­du­rire care vor fi uti­li­zate? S‐a făcut un deviz esti­ma­tiv al lucră­ri­lor? Pen­tru că toate astea nece­sită timp.

2. Ce înseamnă că plan­tează 1.000 ha? Suportă RMGC chel­tu­ie­lile până la închi­de­rea stă­rii de masiv? Sau doar înfig niște puieți și mai departe cum ne‐o fi noro­cul, se prind bine, nu se prind, iarăși bine? Care este buge­tul alo­cat plan­tă­rii celor 1.000 ha și cât de îndes­tu­lă­tor e față de devi­zul esti­ma­tiv al lucră­ri­lor?

3. Pre­su­pu­nând că se va uti­liza o schema de împă­du­rire cu 5.000 de puieți la ha, una obiș­nu­ită pen­tru zona res­pec­tivă (deși pe tere­nuri degra­date se poate merge până la 10.000 de puieți la ha!), de unde vor pro­veni cei 5 mili­oane de puieți nece­sari? Există pepi­ni­ere deja pre­gă­tite și, dacă da, unde? Dacă defri­șa­rea face parte din pri­mele acțiuni nece­sare des­chi­de­rii exploa­tă­rii, iar împă­du­ri­rea pre­cede această defri­șare, când vor fi pre­gă­tiți acești puieți ști­ind că tre­buie să aibă între 2 și 5 ani – func­ție de spe­cie – la momen­tul plan­tă­rii pen­tru a putea fi uti­li­za­bili?

4. În câți ani vor planta cele 1.000 ha? La nivel națio­nal se împă­du­resc vreo 18.000 de ha anual, deci 1.000 de ha sunt efor­tul echi­va­lent a două direc­ții sil­vice (județe). De unde forța de muncă nece­sară? Sezo­nul de împă­du­rire are mai puțin de o lună (func­ție de evo­lu­ția vre­mii). 5 mili­oane de puieți în vreo 20 de zile, cu o pro­duc­ti­vi­tate de 1 un puiet la zece minute (cărat la locul de plan­tare, săpat groapa, plan­tat), timp de zece ore pe zi fără pauze, înseamnă peste 4.00o de oameni care vin zi de zi la muncă, timp de trei săp­tămâni. Dacă sezo­nul se scur­tează, numă­rul ăsta crește pro­por­țio­nal. De unde atâ­ția plan­ta­tori?

Dia­vo­lul se ascunde în deta­lii, mese­ria de pro­ject mana­ger m‐a învă­țat asta cu vârf și înde­sat, tăbăcindu‐mi pie­lea prin nenu­mă­rate pre­su­pu­neri inva­li­date de rea­li­tate. A face pădure pe 1.000 ha de teren degra­dat – pre­su­pu­nând că e vorba de pășuni, deși nici acolo nu‐i deloc sim­plu – e un efort colo­sal și o chel­tu­ială foarte mare. Pre­gă­tești pepi­ni­ere, le ari și le ier­bi­ci­dezi, le tra­tezi împo­triva dău­nă­to­ri­lor, apoi semeni, repici și aștepți încă 3–4 ani până obții puieți gata de plan­tare. Chiar dacă ape­lează la Rom­silva pen­tru puieți, tot tre­buie să se pre­gă­tească din timp, pen­tru că nimeni nu are mili­oane de puieți pro­duși în plus, că poate i‐or cum­păra cineva. Iar Rom­silva, bie­ții de ei, nu prea mai au pepi­ni­ere – mă uitam pe site‐ul lor și cred că au rămas nici jumă­tate din alea care știam că există. De pildă în jude­țul Alba pare că nu e nici una…

Apoi în fie­care an tre­buie să revii cu plan­tări supli­men­tare ca să com­ple­tezi acolo unde puie­ții s‐au uscat, tre­buie să des­co­ple­șești puie­ții de ier­buri și tufe, să faci dega­jări înlă­tu­rând spe­ci­ile pio­ni­ere neva­lo­roase (săl­cii și plop), tre­buie să ai mun­ci­tori cali­fi­cați și uti­la­jele nece­sare, pen­tru ca 1.000 de ha nu se fac cu mineri și nici lucrând manual, tre­buie să te rogi să plouă de ajuns, dar nu prea mult, că iri­ga­ții nu‐s posi­bile, însă nici să‐ți spele plo­ile solul de pe tere­nul degra­dat nu‐i bine. Și după ce te cano­nești așa vreo zece ani pe puțin, poți să spui că ești noro­cos dacă închizi sta­rea de masiv, adică coroa­nele puie­ți­lor încep să se atingă între ele aco­pe­rind vreo 70% din supra­fața solu­lui, ceea ce cre­ează pen­tru prima dată eco­sis­te­mul spe­ci­fic pădu­rii. A planta e doar înce­pu­tul, infi­nit mai sim­plu și mai ieftin decât res­tul lucră­ri­lor care urmează. Am văzut șan­ti­ere de împă­du­rire mult mai mici ca supra­față unde a durat 15–20 de ani până când s‐a reu­șit înfi­in­ța­rea pădu­rii. Dar domnii mana­geri de la RMGC au avo­cați buni și pro­blema lor s‐ar putea rezolva iute: am pro­mis că plan­tăm, am adus nis­cai brad din Olanda și‐am plan­tat. Că nu s‐a prins nu mai e treaba noas­tră, nu e pre­vă­zut în con­tract.

Și ca să aveți o ima­gine clară a ceea ce poves­tesc aici, imaginați‐vă că tre­buie să trans­for­mați în pădure un loc ca ăsta:

cariera-miniera

Vi se pare ușor? Plan­tezi copă­cei și gata?

E un drum lung de la afir­ma­ția "vom planta 1.000 de ha de pădure" până la trans­for­ma­rea ei în fapte. Câți oameni din Româ­nia înțe­leg com­ple­xi­ta­tea pro­ce­su­lui? Câteva sute, pro­ba­bil. Cei­lalți vor rămâne cu impre­sia că un direc­tor de la RMGC sem­nează două hâr­tii, poc­nește din degete și – voila! – o mie de hec­tare de pădure.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. adrianm

  Am intrat doar ca sa va feli­cit pen­tru arti­col. Foarte per­ti­nent. Se vede ca va cunos­teati foarte bine mese­ria. Feli­ci­tari pen­tru coe­renta si rezu­ma­tul bine pre­zen­tat.

  Nu degeaba aveti mii de Share/Like pe Face­book, arti­co­lul Dvs. a deve­nit viral pe drept. Ma inclin.

 2. fanica

  Oare cine se sesi­zează?
  Că pe la noi Unii pro­cu­rori sunt corupți

 3. daniel lupu

  Nu știu cât con­tează păre­rea mea dar sunt tare bucu­ros că mai există oameni cu opi­nii corecte, ferme și dez­in­te­re­sate, așa cum a dove­dit prin comen­ta­riul ei Teia Marina Gavri­lescu. Bravo!
  (Imi cer scuze ca nu pot da direct reply la comen­ta­riul res­pec­tiv, deo­a­rece nu am cont face­book. Și nici nu‐mi voi face vreo­dată)

 4. daniel lupu

  Sorine ai reu­șit sa tre­zești și sil­vi­cul­to­rul din mine. Și hai sa te para­fra­zez, să spun și eu că deși, fără voia mea, am ajuns să ”slu­jesc” la alte porți, nu pot uita ca am făcut Facul­ta­tea de Sil­vi­cul­tură și ca am lucrat în Sil­vi­cul­tură 20 de ani.
  Aș dori să com­ple­tez arti­co­lul tău, exce­lent din punct de vedere teh­nic și mana­ge­rial, cu câteva mici obser­v­ții pe înțe­le­sul ”mare­lui public”, pen­tru că sil­vi­cul­to­rii au înțe­les exact ce ai scris dar, mă îndo­iesc în ceea ce‐i pri­vește pe cei­lalți.
  Oameni buni. Șme­che­rii ăștia de la RMGC spe­cu­lează o sen­si­bi­li­tate pe care voi o aveți deja insta­lată, un sin­drom aș îndrăzni să spun, con­struit de veș­nic incom­pe­tenta și rău inten­țio­nata media româ­nească. L‐aș numi ”Sin­dro­mul jafu­lui din pădure”. Ce vreau să spun? Că domnii RMGC vin cu poves­tea asta cu împă­du­ri­rea a 1000 de ha, clar științifico‐fantastică, așa cum v‐a demon­strat Sorin, și spe­cu­lează sen­si­bi­li­ta­tea voas­tră pri­vind ”jaful” care se face în pădu­rile Româ­niei de peste 20 de ani. Sau alt­fel spus, ”uite dom­nule că vine în sfâr­șit și cineva care face pădure, nu numai dis­truge, ca neno­ro­ci­ții ăștia de la Rom­silva!”. Voi, oameni buni, nu știți că rea­li­ta­tea e mult mai com­pli­cată. Că cei de la Rom­silva chiar plan­tează mii de hec­tare de pădure, an de an și, se chi­nuie să le îngri­jească. Că fac și multe lucruri bune, pe lângă unele dis­cu­ta­bile. Eti­cheta asta gene­ra­li­za­toare ”jaful din păduri” e o marotă media, in cău­ta­rea dis­pe­rată și deșăn­țată a sen­zațio­na­lu­lui. Jaful acesta există pe alo­curi dar, el are cauze ce tre­buie cău­tate în poli­tica dez­as­troasă prac­ti­cată la noi de peste 20 de ani.
  Reți­neți vă rog, doar, că poves­tea cu cele 1000 de hec­tare de pădure nouă, cadou de la RMGC, este o spe­cu­la­ție psiho‐propagandistică ordi­nară.

  • Codrut Bratu

   In pri­mul rand, feli­ci­tari pen­tru arti­col!
   E bun pen­tru a te con­vinge sa nu crezi pana nu vezi un pro­iect de impa­du­rire si banii pen­tru rea­li­za­rea lui in cont … asa cum dealt­fel pre­vede Legea 462008 Codul Sil­vic la Art.41(e)
   http://lege5.ro/Gratuit/geytambvha/codul-silvic-din-2008?d=2008–03-27
   Tot Codul Sil­vic zice la Art. 37(8) "Tere­nu­rile scoase defi­ni­tiv din fon­dul fores­tier şi tere­nu­rile pri­mite în com­pen­sare dobân­desc situ­a­ţia juri­dică a tere­nu­ri­lor pe care le înlo­cu­iesc. ", asa ca daca cele 250 ha scoase din fon­dul fores­tier sunt pro­pri­e­ta­tea publica a sta­tu­lui, cele 1000 ha date in com­pen­sare devin pro­pri­e­ta­tea publica a sta­tu­lui, in admi­nis­tra­rea Rom­silva si tre­buie impa­du­rite de Rom­silva, pe banii soli­ci­tan­tu­lui scoa­te­rii din fon­dul fores­tier (Art.41(e) Codul Sil­vic), in maxim 2 ani, mai exact 2 sez­oane de vege­ta­tie, DE LA APROBAREA SCOATERII …
   Art.37(5) Codul Sil­vic "Pen­tru tere­nu­rile pre­vă­zute la alin. (4) sunt obli­ga­to­rii înscri­e­rea în ame­na­ja­men­tele sil­vice şi asi­gu­ra­rea admi­nis­tră­rii sau ser­vi­ci­i­lor sil­vice în ter­men de 30 de zile de la data apro­bă­rii scoa­te­rii defi­ni­tive din fon­dul fores­tier, pre­cum şi împă­du­ri­rea în maxi­mum două sez­oane de vege­ta­ţie. "
   In cazul altor cate­go­rii de pro­pri­e­tate situ­a­tia e ase­ma­na­toare, dar administratorul/prestatorul de ser­vi­cii sil­vice poate fi un ocol sil­vic pri­vat.
   A se vedea si schema din Anexa.12 la Meto­do­lo­gia apro­bata prin OM 252009 (nu stiu daca mai e in vigoare…)
   http://lege5.ro/Gratuit/gezdemrthe/metodologia-din-04022009-de-stabilire-a-echivalentei-valorice-a-terenurilor-si-de-calcul-al-obligatiilor-banesti-pentru-scoaterea-definitiva-sau-ocuparea-temporara-a-terenurilor-din-fondul-forestier-n?d=2009–02-19
   Totusi, 4000 de oameni la 1000 de hec­tare, chiar si in 3 sap­ta­mani … e cam mult. Tre­buie sa cauti mult in car­tea de norme ca sa gasesti o com­bi­na­tie de con­di­tii de teren pen­tru un ast­fel de nece­sar de ore‐om …
   Codrut Bratu
   doar de un an iesit "din pro­duc­tie" …

   • Sorin Sfirlogea

    Păi cal­cu­lul meu a fost unul sim­plu: 1.000 ha împăr­țit la 20 de zile de muncă fac 50 de ha pe zi, adică 50 ha x 5.0000 puieti/ha = 250.000 puieti pe zi. Dacă zicem că se mun­cește EFECTIV zece ore pe zi (ceea ce știm că nu se poate, durează până aduci oame­nii de acasă la locul de plan­tare, pauza de masă, până îi aduni seara să îi duci îna­poi etc, plus că ziua în mar­tie are maxim zece ore de lumină) deci tre­buie să plan­tezi 25.000 de puieți pe oră.
    Eu am esti­mat zece minute pe puiet, inclu­zând și tim­pul de trans­port al puie­ți­lor (care de obi­cei sunt ținuti la șanț, undeva în vale) până la locul de plan­tare. Dacă puie­ții sunt cu pământ la rădă­cină – foarte posi­bil în cazul tere­nu­ri­lor degra­date – numă­rul de puieți trans­por­tați la o tură (până jos și îna­poi sus) scade, pen­tru că sunt grei. S‐ar putea ca tim­pul mediu pe puiet plan­tat să cre­ască. Plus că zece ore de muncă efec­tivă pe zi sunt ceva impo­si­bil de atins în prac­tică, mai degrabă aș zice 6–7 ore de plan­tat.
    Gândește‐te că oame­nii ăștia tre­buie strânși de pe o arie foarte largă dacă nu le oferi cazare și masă în apro­pi­e­rea șan­ti­e­re­lor de împă­du­rire. La sala­riul ofe­rit pen­tru plan­tat nimeni nu‐și per­mite să stea la pen­siune, deci tre­buie culeși cu auto­bu­zele din satele dim­pre­jur, aduși cu remorci de trans­port per­soane trase de trac­toare pe dru­muri fores­ti­ere până la locul de muncă (dru­muri fores­ti­ere care tre­buie repa­rate în avans ca să nu rămâi împot­mo­lit în caz de ploaie), alt­fel mai pierzi timp și cu depla­sa­rea pe jos până la șan­tier. Ca să găsești 4.000 de oameni care pot și vor să vină la plan­tat cred că aria de colec­tare e foarte mare, poate peste 50 de kilo­me­tri dia­me­tru.
    Con­clu­zie: nu se pot planta 1.0000 ha într‐un an. Rezultă că RMGC tre­buie să‐și revi­zu­iască min­ciu­nile, ca să le facă mai cre­di­bile :))

    • Codrut Bratu

     Fara nici o lega­tura cu RMGC sau cu tere­nu­rile degra­date … Eu zic ca 5 min / puiet e sufi­cient … Asa ca, iaca, se poate ajunge usor de la 4000 la 2000 de oameni … dar stiti ca nu asa se cal­cu­leaza nece­sa­rul de forta de munca. Nea­vand date, ne lan­sam in esti­mari …


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu