Cod®ul rutier

Mod­i­ficările la Codul Rutier pro­puse de curând stâr­nesc dis­cuții aprinse despre diversele preved­eri. Unii sunt indig­nați de mărirea amen­zilor, alții spun că e prea mare durata sus­pendărilor per­misu­lui, iar alții sunt împotriva sta­bilirii unei lim­ite de alcoolemie legală. M‑am uitat și eu peste toate astea și con­cluzia pe care o trag e că nu pri­cep nimic.

La prima vedere ai spune că pe guver­nan­tii noștri îi frământă nere­spectarea reg­ulilor de cir­cu­lație. Asta e lăud­abil, m‑am gân­dit. Deci hai să‑i ardem zdravăn la buzu­nar pe cei care cir­culă pe con­trasens, care trec pe roșu, care depășesc grav limita de viteză — poate așa îi învățăm minte. Exce­lentă idee. Dar cu apli­carea ei cum facem? Că exact asta e prob­lema prin­ci­pală, imple­mentarea.

În București trafi­cul se des­fășoară abso­lut haotic. O mulțime de mașini cir­culă pe con­trasens sau pe linia de tram­vai — e vorba de domni si doamne care nu pot aștepta, n‑au timp, n‑au chef, sunt prea impor­tanți. Și asta nu se întâm­plă aleator sau spo­radic. Nu, în fiecare zi, în exact ace­leași locuri, la exact ace­leași ore reg­ulile sunt încăl­cate copios. E nevoie de pedepse mai aspre?

A devenit uzual deja să vezi mașini cir­culând pe con­trasens, depășind o coloană lungă și insistând apoi să intre la loc în rând, înainte de semafor. Ba mai mult, mai nou ești con­sid­erat un mito­can și-un țăran prost dacă nu faci loc unui ast­fel de pre­tendent. Ges­tul de politețe de a ceda pri­or­i­tatea atunci când tu o ai s‑a extins trep­tat de la situ­ați­ile firești — să oferi acce­sul într‑o stradă intens cir­cu­lată sau să per­miți încadrarea pe bandă, în fața ta — la cele com­plet aber­ante, cum e repli­erea celor care sfidează reg­ulile și bunul simț, depășind coloane care așteaptă la semafor.

Pe DN1, pe sen­sul spre oraș, se crează ambuteiaj care se propagă une­ori până în Otopeni. Motivul e destul de sim­plu: pe banda din mijloc, chiar în drep­tul intrării în pasajul Băneasa se bulucesc tot felul de mașini care vor să cir­cule pe dea­supra pasaju­lui, dar n‑au timp/chef să stea la coada de pe banda din dreapta. Așa că depășesc toată coloana de așteptare și se opresc înainte de pasaj, sem­nal­izând dreapta și insinuându-se cu tupeu în fața celor­lalți, în timp ce sug­rumă trafi­cul spre oraș. Asta se întâm­plă în fiecare zi, în exact ace­lași loc.

Chiar cre­deți că poliția nu cunoaște lucrurile astea? Bineînțe­les că da. E nevoie deci de pedepse mai aspre? Păi depinde ce dorim. Dacă vrem ca reg­ulile să se aplice, ar tre­bui să trim­item poliția pe stradă ca sa se pre­ocupe de modal­ități de a supraveg­hea mai mult trafi­cul, sancționând prompt și impla­ca­bil con­tra­venți­ile. Dacă vrem doar să încer­căm să des­cu­ra­jăm tupeul șofer­ilor, atunci mărim amen­zile, sperând că poate unii din­tre șmecheri se vor înfricoșa și vor deveni mai dis­ci­plinați. Deși eu cred că sunt slabe sper­anțe să reușim așa ceva.

Nu zic că amen­zile mai mari strică. Lumea vocif­er­ează că, rapor­tate la salariul mediu, sunt uri­așe față de ce există în Occi­dent. Pen­tru cei care au teo­ria asta am două între­bări: respecți reg­ulile de cir­cu­lație ca un neamț, ca să pret­inzi ace­lași nivel de penalizare? te obligă cineva să încalci reg­ulile de cir­cu­lație și de aceea te afectează mărimea amen­zii?

Ca să îndul­cească prob­a­bil gus­tul amar al înăspririi pedepselor, care ar putea revolta poporul șofer­esc, guver­nul pune la pachet și ideea per­icu­loasă de a per­mite o alcoolemie de până la 0,2%. Într‑o țară în care nu avem școli de șoferi, ci școli de obținut per­mise — cum bine spune Titi Aur — nu cred că un pic de rachiu în sân­gele unor cetățeni tur­men­tați e ceea ce lipsea de pe șosele. Nu așa îți arăți grija față de nere­spectarea reg­ulilor de cir­cu­lație.

Eu cred că e nevoie doar de niște camere per­for­mante care să poată fi uti­lizate de la dis­tanță pen­tru a fotografia în fla­grant pe cei care se cred mai șmecheri decât ceilalți. Mă ofer să le arăt eu unde să le mon­teze și le spun și orele când tre­buie supraveg­heate de un oper­a­tor. Și garan­tez că rezul­tatele în trafic vor fi mult mai spec­tac­u­loase decât amenințarea unei amenzi grase, plus că o cameră video nu poate fi șpă­guită. Cât despre încasări… în 3 zile sigur acopăr toate chel­tu­ielile.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. daniel lupu

  Uite ca și noi mușcăm la fumi­gena asta cu codul rutier!
  Cir­cu­la­tia in Roma­nia este subiec­tul care ma pre­ocupă și mă scoate din sărite în cea mai mare măsură de mulți ani.
  Ca unul care a con­dus în această țară peste un mil­ion — da, un mil­ion — de km, cred că pot emite un punct de vedere.
  1.Poliția de cir­culție din Roma­nia este cea mai ine­fi­cientă și mai coruptă din­tre toate depar­ta­mentele poliției;
  2.Pe motiv de strâns bani din șpăgi, bani ce ajung la cel mai înalt nivel, i se acordă o atenție exager­ată, în detri­men­tul poliției de ordine pub­lică sau poliției ce se ocupă de crim­i­nal­i­tate, resor­turi pri­or­itare în toate țările civ­i­lizate;
  3.Toată lumea mușcă la pro­pa­ganda media, din nou nenorocita asta de media (românească), la argu­mente de genul: poliția de cir­cu­lație insu­fi­cient dotată, cu prea puțini oameni, sancți­uni prea blande, etc;
  4.Realitatea este ca sunt prea mulți, alt­fel nu se explică fap­tul că-și per­mit să stea la pândă pe la toate colțurile câte doi, ca niște tâl­hari, într‑o mașină Logan super­do­tată, exagerat de scumpă (aici e o altă dis­cuție despre hoția făcută la achiz­iție), totul pe banii noștri;
  5.Pentru că pe Sorin îl pre­ocupă în mod deosebit trafi­cul nenorocit din București: nu se poate să nu fi obser­vat cum stau la pândă, pitiți după o tre­cere de pietoni, sau după o inter­secție com­pli­cată și foarte aglom­er­ată (în loc să diri­jeze cir­cu­lația în acea inter­secție), cum 2 agenți grași stau într-un Logan cu radar, exact acolo unde trafi­cul este mai flu­ent și mai ferit de peri­cole, pen­tru a te sur­prinde cu 60–70 la ora și even­tual a te șpăgui;
  6.Ați obser­vat că pe vreme bună e plin Bucureștiul și nu numai de agenți plini de tre­abă? Sunt sigur că da. Ați obser­vat că dacă plouă sau e vis­col sau frig dis­par toți? Sunt sigur că da. Ați obser­vat că, în gen­eral, cir­cu­lația se des­fășoară mai flu­ent fără ei? Da.
  7.Când tre­buie să ajungi, în pro­ce­sul muncii tale, din București la Baia Mare, plecând din București la prânz, nu poți merge cu 50 la ora prin toate satele;
  8.Știți că unele din­tre cele mai grave încăl­cări ale legii, sol­date cu morți, au fost mușa­mal­izate de dom­nii de la cir­cu­lație? Știți că beizadele bete sau dro­gate au fost ascunse cu tot cu mașinile lor și că au fost des­fi­ințate chiar tre­ceri de pietoni după acci­dente mor­tale pro­duse de aceș­tia?
  Con­cluzie:
  Nu de un nou cod rutier este nevoie și nici de mai mulți polițiști de cir­cu­lație grași și fru­moși. E nevoie de camere, așa cum a spus și autorul arti­colu­lui și, mai ales, e nevoie de infra­struc­tură rutieră. Cu banii arun­cați pe Loga­nuri sau mai știu eu ce mașini și radare cu laser plus cei cu care sunt plătiți acești grași corupți, se mai pot con­strui dru­muri și poduri și autostrăzi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu