Cod®ul rutier

Modi­fi­că­rile la Codul Rutier pro­puse de curând stâr­nesc dis­cu­ții aprinse des­pre diver­sele pre­ve­deri. Unii sunt indig­nați de mări­rea amen­zi­lor, alții spun că e prea mare durata sus­pen­dă­ri­lor per­mi­su­lui, iar alții sunt împo­triva sta­bi­li­rii unei limite de alco­o­le­mie legală. M‐am uitat și eu peste toate astea și con­clu­zia pe care o trag e că nu pri­cep nimic.

La prima vedere ai spune că pe guver­nan­tii noș­tri îi frământă neres­pec­ta­rea regu­li­lor de cir­cu­la­ție. Asta e lău­da­bil, m‐am gân­dit. Deci hai să‐i ardem zdra­văn la buzu­nar pe cei care cir­culă pe con­tra­sens, care trec pe roșu, care depă­șesc grav limita de viteză – poate așa îi învă­țăm minte. Exce­lentă idee. Dar cu apli­ca­rea ei cum facem? Că exact asta e pro­blema prin­ci­pală, imple­men­ta­rea.

În Bucu­rești tra­fi­cul se des­fă­șoară abso­lut hao­tic. O mul­țime de mașini cir­culă pe con­tra­sens sau pe linia de tram­vai – e vorba de domni si doamne care nu pot aștepta, n‐au timp, n‐au chef, sunt prea impor­tanți. Și asta nu se întâm­plă alea­tor sau spo­ra­dic. Nu, în fie­care zi, în exact ace­leași locuri, la exact ace­leași ore regu­lile sunt încăl­cate copios. E nevoie de pedepse mai aspre?

A deve­nit uzual deja să vezi mașini cir­culând pe con­tra­sens, depă­șind o coloană lungă și insis­tând apoi să intre la loc în rând, îna­inte de sema­for. Ba mai mult, mai nou ești con­si­de­rat un mito­can și‐un țăran prost dacă nu faci loc unui ast­fel de pre­ten­dent. Ges­tul de poli­tețe de a ceda pri­o­ri­ta­tea atunci când tu o ai s‐a extins trep­tat de la situ­a­ți­ile firești – să oferi acce­sul într‐o stradă intens cir­cu­lată sau să per­miți înca­dra­rea pe bandă, în fața ta – la cele com­plet abe­rante, cum e repli­e­rea celor care sfi­dează regu­lile și bunul simț, depă­șind coloane care așteaptă la sema­for.

Pe DN1, pe sen­sul spre oraș, se cre­ază ambu­te­iaj care se pro­pagă une­ori până în Oto­peni. Moti­vul e des­tul de sim­plu: pe banda din mij­loc, chiar în drep­tul intră­rii în pasa­jul Băneasa se bulu­cesc tot felul de mașini care vor să cir­cule pe dea­su­pra pasa­ju­lui, dar n‐au timp/chef să stea la coada de pe banda din dreapta. Așa că depă­șesc toată coloana de aștep­tare și se opresc îna­inte de pasaj, sem­na­li­zând dreapta și insinuându‐se cu tupeu în fața celor­lalți, în timp ce sugrumă tra­fi­cul spre oraș. Asta se întâm­plă în fie­care zi, în exact ace­lași loc.

Chiar cre­deți că poli­ția nu cunoaște lucru­rile astea? Bine­în­țe­les că da. E nevoie deci de pedepse mai aspre? Păi depinde ce dorim. Dacă vrem ca regu­lile să se aplice, ar tre­bui să tri­mi­tem poli­ția pe stradă ca sa se pre­o­cupe de moda­li­tăți de a supra­ve­ghea mai mult tra­fi­cul, sanc­ționând prompt și impla­ca­bil con­tra­ven­ți­ile. Dacă vrem doar să încer­căm să des­cu­ra­jăm tupeul șofe­ri­lor, atunci mărim amen­zile, spe­rând că poate unii din­tre șme­cheri se vor înfri­coșa și vor deveni mai dis­ci­pli­nați. Deși eu cred că sunt slabe spe­ranțe să reu­șim așa ceva.

Nu zic că amen­zile mai mari strică. Lumea voci­fe­rează că, rapor­tate la sala­riul mediu, sunt uri­așe față de ce există în Occi­dent. Pen­tru cei care au teo­ria asta am două între­bări: res­pecți regu­lile de cir­cu­la­ție ca un neamț, ca să pre­tinzi ace­lași nivel de pena­li­zare? te obligă cineva să încalci regu­lile de cir­cu­la­ție și de aceea te afec­tează mări­mea amen­zii?

Ca să îndul­cească pro­ba­bil gus­tul amar al înăs­pri­rii pedep­se­lor, care ar putea revolta popo­rul șofe­resc, guver­nul pune la pachet și ideea peri­cu­loasă de a per­mite o alco­o­le­mie de până la 0,2%. Într‐o țară în care nu avem școli de șoferi, ci școli de obți­nut per­mise – cum bine spune Titi Aur – nu cred că un pic de rachiu în sân­gele unor cetă­țeni tur­men­tați e ceea ce lip­sea de pe șosele. Nu așa îți arăți grija față de neres­pec­ta­rea regu­li­lor de cir­cu­la­ție.

Eu cred că e nevoie doar de niște camere per­for­mante care să poată fi uti­li­zate de la dis­tanță pen­tru a foto­gra­fia în fla­grant pe cei care se cred mai șme­cheri decât cei­lalți. Mă ofer să le arăt eu unde să le monteze și le spun și orele când tre­buie supra­ve­ghe­ate de un ope­ra­tor. Și garan­tez că rezul­ta­tele în tra­fic vor fi mult mai spec­ta­cu­loase decât ame­nin­ța­rea unei amenzi grase, plus că o cameră video nu poate fi șpă­gu­ită. Cât des­pre înca­sări… în 3 zile sigur aco­păr toate chel­tu­ie­lile.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. daniel lupu

  Uite ca și noi muș­căm la fumi­gena asta cu codul rutier!
  Cir­cu­la­tia in Roma­nia este subiec­tul care ma pre­o­cupă și mă scoate din sărite în cea mai mare măsură de mulți ani.
  Ca unul care a con­dus în această țară peste un milion – da, un milion – de km, cred că pot emite un punct de vedere.
  1.Poliția de cir­cul­ție din Roma­nia este cea mai ine­fi­cientă și mai coruptă din­tre toate depar­ta­men­tele poli­ției;
  2.Pe motiv de strâns bani din șpăgi, bani ce ajung la cel mai înalt nivel, i se acordă o aten­ție exa­ge­rată, în detri­men­tul poli­ției de ordine publică sau poli­ției ce se ocupă de cri­mi­na­li­tate, resor­turi pri­o­ri­tare în toate țările civi­li­zate;
  3.Toată lumea mușcă la pro­pa­ganda media, din nou neno­ro­cita asta de media (româ­nească), la argu­mente de genul: poli­ția de cir­cu­la­ție insu­fi­cient dotată, cu prea puțini oameni, sanc­țiuni prea blande, etc;
  4.Realitatea este ca sunt prea mulți, alt­fel nu se explică fap­tul că‐și per­mit să stea la pândă pe la toate col­țu­rile câte doi, ca niște tâlhari, într‐o mașină Logan super­do­tată, exa­ge­rat de scumpă (aici e o altă dis­cu­ție des­pre hoția făcută la achi­zi­ție), totul pe banii noș­tri;
  5.Pentru că pe Sorin îl pre­o­cupă în mod deo­se­bit tra­fi­cul neno­ro­cit din Bucu­rești: nu se poate să nu fi obser­vat cum stau la pândă, pitiți după o tre­cere de pie­toni, sau după o inter­sec­ție com­pli­cată și foarte aglo­me­rată (în loc să diri­jeze cir­cu­la­ția în acea inter­sec­ție), cum 2 agenți grași stau într‐un Logan cu radar, exact acolo unde tra­fi­cul este mai flu­ent și mai ferit de peri­cole, pen­tru a te sur­prinde cu 60–70 la ora și even­tual a te șpă­gui;
  6.Ați obser­vat că pe vreme bună e plin Bucu­reștiul și nu numai de agenți plini de treabă? Sunt sigur că da. Ați obser­vat că dacă plouă sau e viscol sau frig dis­par toți? Sunt sigur că da. Ați obser­vat că, în gene­ral, cir­cu­la­ția se des­fă­șoară mai flu­ent fără ei? Da.
  7.Când tre­buie să ajungi, în pro­ce­sul mun­cii tale, din Bucu­rești la Baia Mare, ple­când din Bucu­rești la prânz, nu poți merge cu 50 la ora prin toate satele;
  8.Știți că unele din­tre cele mai grave încăl­cări ale legii, sol­date cu morți, au fost mușa­ma­li­zate de domnii de la cir­cu­la­ție? Știți că bei­za­dele bete sau dro­gate au fost ascunse cu tot cu mași­nile lor și că au fost desfi­in­țate chiar tre­ceri de pie­toni după acci­dente mor­tale pro­duse de aceștia?
  Con­clu­zie:
  Nu de un nou cod rutier este nevoie și nici de mai mulți poli­țiști de cir­cu­la­ție grași și fru­moși. E nevoie de camere, așa cum a spus și auto­rul arti­co­lu­lui și, mai ales, e nevoie de infras­truc­tură ruti­eră. Cu banii arun­cați pe Loga­nuri sau mai știu eu ce mașini și radare cu laser plus cei cu care sunt plătiți acești grași corupți, se mai pot con­strui dru­muri și poduri și autos­trăzi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu