Mo­di­fi­că­rile la Co­dul Ru­tier pro­puse de cu­rând stâr­nesc dis­cu­ții aprinse des­pre di­ver­sele pre­ve­deri. Unii sunt in­dig­nați de mă­ri­rea amen­zi­lor, al­ții spun că e prea mare du­rata sus­pen­dă­ri­lor per­mi­su­lui, iar al­ții sunt îm­po­triva sta­bi­li­rii unei li­mite de al­co­o­le­mie le­gală. M‑am ui­tat și eu peste toate as­tea și con­clu­zia pe care o trag e că nu pri­cep nimic.

La prima ve­dere ai spune că pe gu­ver­nan­tii noș­tri îi frământă ne­res­pec­ta­rea re­gu­li­lor de cir­cu­la­ție. Asta e lă­u­da­bil, m‑am gân­dit. Deci hai să‑i ar­dem zdra­văn la bu­zu­nar pe cei care cir­culă pe con­tra­sens, care trec pe roșu, care de­pă­șesc grav li­mita de vi­teză — poate așa îi în­vă­țăm minte. Ex­ce­lentă idee. Dar cu apli­ca­rea ei cum fa­cem? Că exact asta e pro­blema prin­ci­pală, implementarea.

În Bu­cu­rești tra­fi­cul se des­fă­șoară ab­so­lut ha­o­tic. O mul­țime de ma­șini cir­culă pe con­tra­sens sau pe li­nia de tram­vai — e vorba de domni si doamne care nu pot aș­tepta, n‑au timp, n‑au chef, sunt prea im­por­tanți. Și asta nu se în­tâm­plă alea­tor sau spo­ra­dic. Nu, în fi­e­care zi, în exact ace­leași lo­curi, la exact ace­leași ore re­gu­lile sunt în­căl­cate co­pios. E ne­voie de pe­depse mai aspre?

A de­ve­nit uzual deja să vezi ma­șini cir­culând pe con­tra­sens, de­pă­șind o co­loană lungă și in­sis­tând apoi să in­tre la loc în rând, îna­inte de se­ma­for. Ba mai mult, mai nou ești con­si­de­rat un mi­to­can și-un ță­ran prost dacă nu faci loc unui ast­fel de pre­ten­dent. Ges­tul de po­li­tețe de a ceda pri­o­ri­ta­tea atunci când tu o ai s‑a ex­tins trep­tat de la si­tu­a­ți­ile fi­rești — să oferi ac­ce­sul într‑o stradă in­tens cir­cu­lată sau să per­miți în­ca­dra­rea pe bandă, în fața ta — la cele com­plet abe­rante, cum e re­pli­e­rea ce­lor care sfi­dează re­gu­lile și bu­nul simț, de­pă­șind co­loane care aș­teaptă la semafor.

Pe DN1, pe sen­sul spre oraș, se cre­ază am­bu­te­iaj care se pro­pagă une­ori până în Oto­peni. Mo­ti­vul e des­tul de sim­plu: pe banda din mij­loc, chiar în drep­tul in­tră­rii în pa­sa­jul Bă­neasa se bu­lu­cesc tot fe­lul de ma­șini care vor să cir­cule pe dea­su­pra pa­sa­ju­lui, dar n‑au timp/chef să stea la coada de pe banda din dreapta. Așa că de­pă­șesc toată co­loana de aș­tep­tare și se opresc îna­inte de pa­saj, sem­na­li­zând dreapta și in­si­nu­ându-se cu tu­peu în fața ce­lor­lalți, în timp ce su­grumă tra­fi­cul spre oraș. Asta se în­tâm­plă în fi­e­care zi, în exact ace­lași loc.

Chiar cre­deți că po­li­ția nu cu­noaște lu­cru­rile as­tea? Bi­ne­în­țe­les că da. E ne­voie deci de pe­depse mai as­pre? Păi de­pinde ce do­rim. Dacă vrem ca re­gu­lile să se aplice, ar tre­bui să tri­mi­tem po­li­ția pe stradă ca sa se pre­o­cupe de mo­da­li­tăți de a su­pra­ve­ghea mai mult tra­fi­cul, sanc­ționând prompt și im­pla­ca­bil con­tra­ven­ți­ile. Dacă vrem doar să în­cer­căm să des­cu­ra­jăm tu­peul șo­fe­ri­lor, atunci mă­rim amen­zile, spe­rând că poate unii din­tre șme­cheri se vor în­fri­coșa și vor de­veni mai dis­ci­pli­nați. Deși eu cred că sunt slabe spe­ranțe să re­u­șim așa ceva.

Nu zic că amen­zile mai mari strică. Lu­mea vo­ci­fe­rează că, ra­por­tate la sa­la­riul me­diu, sunt uri­așe față de ce există în Oc­ci­dent. Pen­tru cei care au te­o­ria asta am două în­tre­bări: res­pecți re­gu­lile de cir­cu­la­ție ca un neamț, ca să pre­tinzi ace­lași nivel de pe­na­li­zare? te obligă ci­neva să în­calci re­gu­lile de cir­cu­la­ție și de aceea te afec­tează mă­ri­mea amenzii?

Ca să în­dul­cească pro­ba­bil gus­tul amar al înăs­pri­rii pe­dep­se­lor, care ar pu­tea re­volta po­po­rul șo­fe­resc, gu­ver­nul pune la pa­chet și ideea pe­ri­cu­loasă de a per­mite o al­co­o­le­mie de până la 0,2%. Într‑o țară în care nu avem școli de șo­feri, ci școli de ob­ți­nut per­mise — cum bine spune Titi Aur — nu cred că un pic de ra­chiu în sân­gele unor ce­tă­țeni tur­men­tați e ceea ce lip­sea de pe șo­sele. Nu așa îți arăți grija față de ne­res­pec­ta­rea re­gu­li­lor de circulație.

Eu cred că e ne­voie doar de niște ca­mere per­for­mante care să poată fi uti­li­zate de la dis­tanță pen­tru a fo­to­gra­fia în fla­grant pe cei care se cred mai șme­cheri de­cât cei­lalți. Mă ofer să le arăt eu unde să le monteze și le spun și orele când tre­buie su­pra­ve­ghe­ate de un ope­ra­tor. Și ga­ran­tez că re­zul­ta­tele în tra­fic vor fi mult mai spec­ta­cu­loase de­cât ame­nin­ța­rea unei amenzi grase, plus că o ca­meră vi­deo nu poate fi șpă­gu­ită. Cât des­pre în­ca­sări… în 3 zile si­gur aco­păr toate cheltuielile.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. daniel lupu

  Uite ca și noi mu­ș­căm la fu­mi­gena asta cu co­dul rutier!
  Cir­cu­la­tia in Ro­ma­nia este su­biec­tul care ma pre­o­cupă și mă scoate din să­rite în cea mai mare mă­sură de mulți ani.
  Ca unul care a con­dus în această țară peste un mi­lion — da, un mi­lion — de km, cred că pot emite un punct de vedere.
  1.Poliția de cir­cul­ție din Ro­ma­nia este cea mai ine­fi­cientă și mai co­ruptă din­tre toate de­par­ta­men­tele poliției;
  2.Pe mo­tiv de strâns bani din șpăgi, bani ce ajung la cel mai înalt nivel, i se acordă o aten­ție exa­ge­rată, în de­tri­men­tul po­li­ției de or­dine pu­blică sau po­li­ției ce se ocupă de cri­mi­na­li­tate, re­sor­turi pri­o­ri­tare în toate ță­rile civilizate;
  3.Toată lu­mea mu­șcă la pro­pa­ganda me­dia, din nou ne­no­ro­cita asta de me­dia (ro­mâ­nească), la ar­gu­mente de ge­nul: po­li­ția de cir­cu­la­ție in­su­fi­cient do­tată, cu prea pu­țini oa­meni, sanc­țiuni prea blande, etc;
  4.Realitatea este ca sunt prea mulți, alt­fel nu se ex­plică fap­tul că-și per­mit să stea la pândă pe la toate col­țu­rile câte doi, ca niște tâ­lhari, într‑o ma­șină Lo­gan su­per­do­tată, exa­ge­rat de scumpă (aici e o altă dis­cu­ție des­pre ho­ția fă­cută la achi­zi­ție), to­tul pe ba­nii noștri;
  5.Pentru că pe So­rin îl pre­o­cupă în mod de­o­se­bit tra­fi­cul ne­no­ro­cit din Bu­cu­rești: nu se poate să nu fi ob­ser­vat cum stau la pândă, pi­tiți după o tre­cere de pie­toni, sau după o in­ter­sec­ție com­pli­cată și foarte aglo­me­rată (în loc să di­ri­jeze cir­cu­la­ția în acea in­ter­sec­ție), cum 2 agenți grași stau într-un Lo­gan cu ra­dar, exact acolo unde tra­fi­cul este mai flu­ent și mai fe­rit de pe­ri­cole, pen­tru a te sur­prinde cu 60–70 la ora și even­tual a te șpăgui;
  6.Ați ob­ser­vat că pe vreme bună e plin Bu­cu­reștiul și nu nu­mai de agenți plini de treabă? Sunt si­gur că da. Ați ob­ser­vat că dacă plouă sau e vi­scol sau frig dis­par toți? Sunt si­gur că da. Ați ob­ser­vat că, în ge­ne­ral, cir­cu­la­ția se des­fă­șoară mai flu­ent fără ei? Da.
  7.Când tre­buie să ajungi, în pro­ce­sul mun­cii tale, din Bu­cu­rești la Baia Mare, ple­când din Bu­cu­rești la prânz, nu poți merge cu 50 la ora prin toate satele;
  8.Știți că unele din­tre cele mai grave în­căl­cări ale le­gii, sol­date cu morți, au fost mu­șa­ma­li­zate de domnii de la cir­cu­la­ție? Știți că bei­za­dele bete sau dro­gate au fost as­cunse cu tot cu ma­și­nile lor și că au fost desfi­in­țate chiar tre­ceri de pie­toni după ac­ci­dente mor­tale pro­duse de aceștia?
  Concluzie:
  Nu de un nou cod ru­tier este ne­voie și nici de mai mulți po­li­țiști de cir­cu­la­ție grași și fru­moși. E ne­voie de ca­mere, așa cum a spus și au­to­rul ar­ti­co­lu­lui și, mai ales, e ne­voie de in­fras­truc­tură ru­ti­eră. Cu ba­nii arun­cați pe Lo­ga­nuri sau mai știu eu ce ma­șini și ra­dare cu la­ser plus cei cu care sunt plătiți acești grași co­rupți, se mai pot con­strui dru­muri și po­duri și autostrăzi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.