Bătălii și războaie

În ultima rundă de pro­teste în stradă s‐a întâm­plat ceva spe­cial. În săp­tămâna care toc­mai se încheia se pro­du­sese epi­so­dul cu demi­te­rea lui Papici, după ce dosa­rul lui Drag­nea ajun­sese în faza finală. Ponta nu s‐a putut abține și a reac­țio­nat public, jus­ti­fi­când retro­gra­da­rea – pen­tru că nu a fost teh­nic vor­bind o demi­tere, ci o cobo­râre din func­ția de con­du­cere – prin "băsis­mul" care l‐a dove­dit pro­cu­ro­rul întoc­mind dosare poli­tice. Am fost mirat să aud așa ceva spus în public, m‐am gân­dit ime­diat că frus­tra­rea prim‐ministrului a fost atât de mare încât nu și‐a putut reprima reac­ția. Ce putea să‐l scoată așa tare din sărite?

Pro­ba­bil a rea­li­zat că, deși avu­sese un soi de înțe­le­gere cu Băsescu în pri­vința numi­ri­lor din Jus­ti­ție, a fost păcă­lit. Numi­rea lui Tibe­riu Niță în frun­tea DNA păruse sufi­cientă ca să con­tro­leze situ­a­ția, dar iată că dede­sub­tul șefu­lui anti­co­rup­ți­lor lucru­rile se des­fă­șu­rau după alte sce­na­rii. Papici tre­buie să fi ținut foarte secret sta­diul în care se află, ascun­zând fap­tul că a fina­li­zat dosa­rul și a aștep­tat un moment favo­ra­bil ca să‐l expe­dieze către Codruța Kovesi, de unde știa că cur­sul jus­ti­ției nu va mai fi întors. Încerc să‐mi ima­gi­nez atmosfera din DNA, unde unii încearcă să tri­mită în jude­cată poli­ti­cieni și mafi­oți, iar alții încearcă să‐i împie­dice pe pri­mii: sus­pi­ciune, lim­baj codi­fi­cat, oameni de încre­dere, tur­nă­tori, diver­siuni și con­tra­di­ver­siuni. O plă­cere!

Pe urmă am citit arti­co­lul Sori­nei Matei și am aflat des­pre ame­nin­ța­rea lui Drag­nea către Ponta: dacă dosa­rul meu ajunge în jus­ti­ție, nu vei mai fi decât cel mult pre­șe­dinte de par­tid. Nu mi se pare incre­di­bil sce­na­riul unei ast­fel de dis­cu­ții, cred și eu că Drag­nea este un per­so­naj mai influ­ent în par­tid decât Ponta, în pri­mul pen­tru că are de par­tea lui baro­nii locali care îl sus­țin pen­tru că pro­vine din­tre ei și are inte­rese comune cu ale lor. Pro­ba­bil de asta Ponta nu s‐a putut abține, ner­vii i‐au cedat aflând că dosa­rul cu pri­cina va fi pe masa unor jude­că­tori, iar ame­nin­ța­rea lui Drag­nea s‐ar putea con­cre­tiza.

Să reve­nim la pro­teste. Eram curios să văd cum vor reac­ționa cei din stradă față de aceste eve­ni­mente. Imi­x­tiu­nea evi­dentă a poli­ti­cu­lui în jus­ti­ție tre­buie sanc­țio­nată – mi‐am zis – dar oare e bine să se detur­neze dis­cu­ția des­pre Roșia Montană către asta? Într‐o primă fază cre­deam că da. Ar fi un semn că la baza pro­tes­te­lor nu e o miș­care hipsterist‐ecologică, nu e un moft de cor­po­ra­tiști îmbu­r­ghe­ziți, nu e o rătă­cire soci­a­listă, ci o nemul­țu­mire pro­fundă și jus­ti­fi­cată față de clasa poli­tică. Subiec­tul Papici tre­buie înglo­bat în reven­di­cări, ca o expre­sie a unei tole­ranțe zero față de com­por­ta­men­tul cla­sei poli­tice.

Am văzut toți ce s‐a întâm­plat: pro­tes­ta­ta­rii au refu­zat să adopte reven­di­că­rile pro‐DNA, ceea ce a declan­șat și câteva inci­dente minore sol­date cu dis­pute ver­bale în stradă. Și mă gân­deam că au greșit, tre­bu­iau să se ducă, să spună că nu vor ca așa ceva să se întâm­ple în jus­ti­ție. Dar, după o reflec­ție mai lungă, am rea­li­zat că ar fi putut cădea într‐o cap­cană. Dis­puta din DNA este foarte poli­ti­zată, e Băsescu ver­sus USL, iar lua­rea unei pozi­ții ferme ar putea fi rapid inter­pre­tată drept sus­ți­ne­rea uneia din­tre tabere. USL nu poate mobi­liza oameni care să mani­fes­teze în favoa­rea pro­iec­tu­lui Roșia Montană cu excep­ția celor care sunt deja anga­jați ca mili­tanți ai RMGC. Lumea nu se împo­tri­vește pro­iec­tu­lui dar nici nu se ridică de pe scaun să‐l sus­țină. Sus­ți­ne­rea lui Papici ar fi putut ime­diat fi spe­cu­lată drept sus­ți­ne­rea lui Băsescu, iar USL ar fi avut posi­bi­li­ta­tea să declare pro­tes­ta­ta­rii drept "băsiști" pen­tru că, iată, îi apără oame­nii. Iar asta ar fi ridi­cat de pe scaun pe anti‐băsiști. Care sunt mulți.

A fost bine? A fost rău? Tre­buia să reac­țio­năm ca soci­e­tate civilă la întâm­plă­rile din DNA? Într‐un final am ajuns la con­clu­zia că nu sau mai pre­cis nu prin ames­te­ca­rea reven­di­că­ri­lor. Roșia Montană e o bătă­lie care tre­buie câști­gată. Res­pin­ge­rea pro­iec­tu­lui este un subiect care pri­vește direct soci­e­ta­tea civilă. Jus­ti­ția în schimb e un subiect mult mai deli­cat și mai com­pli­cat de ges­tio­nat din stradă. Ce să soli­ci­tăm: să fie demis Nițu și numit cine? Cum putem argu­menta logic că numi­rile făcute de Nițu vor pune pie­dici lup­tei împo­triva corup­ției? E doar o pre­su­pu­nere, o pre­zump­ție foarte cre­di­bilă, dar impo­si­bil de demon­strat a pri­ori. Există din feri­cire alți "jan­darmi" care vor sanc­ționa aceste eve­ni­mente, deja amba­sada ame­ri­cană a expri­mat un punct de vedere și nu mă îndo­iesc că și Uniu­nea Euro­peană va avea o opi­nie cri­tică.

Am pier­dut o oca­zie să ară­tăm că sunt și alte lucruri care nu sunt în regulă. Dar în dis­puta din­tre soci­e­ta­tea civilă și clasa poli­tică, care sper că abia a înce­put, Roșia Montană e doar o primă bătă­lie. E impor­tant să fie adju­de­cată ca să existe încre­de­rea că se poate câștiga răz­bo­iul.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. daniel lupu

    Deși este bine, în gene­ral, să nu cre­dem în con­spi­ra­ții și fata­li­tate, aș îndrăzni totuși să afirm că în cazul Roșia Montana deci­zia nu se va lua la Bucu­rești și, că această deci­zie va fi impo­si­bil de influ­en­țat prin inter­me­diul stră­zii.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu