Dacă ar fi să ne luăm după re­zul­ta­tele ul­ti­mu­lui son­daj fă­cut de INSCOP Re­search des­pre pre­fe­rin­țele mu­zi­cale ale ro­mâ­ni­lor, ar tre­bui să fim fe­ri­ciți că în sfâr­șit ma­ne­lele în­cep să co­bo­are în cla­sa­men­tul na­țio­nal. Doar pu­țin peste 14% din cei in­ter­vi­e­vați le-au in­di­cat drept gen pre­fe­rat, ceea ce le‑a pla­sat pe ul­ti­mul loc. Mi­nu­nat. Însă Ro­mâ­nia de zi cu zi vu­iește de ma­nele, deci cum se face că ele sunt așa de pu­țin apreciate?

De cu­rând am aflat des­pre o apli­ca­ție on­line fă­cută de niște bă­ieți deș­tepți de la MIT, care pre­zintă pe ma­pa­mond cele mai po­pu­lare cli­puri de Yo­u­Tube. Cu­ri­o­zi­ta­tea m‑a mâ­nat fi­rește că­tre si­tu­a­ția Ro­mâ­niei așa că am dat un clic pe ță­ri­șoara noas­tră dragă. Su­priză sau nu, pe pri­mul loc tro­nează domnii Sa­lam și Su­sanu cu hi­tul lor “Ești bombă”. Nu mă în­tre­bați des­pre ce e vorba în ma­neaua cu pri­cina, n‑am tă­ria de ca­rac­ter să o ascult.

Și atunci cum se ex­plică re­zul­ta­tul son­da­ju­lui? Au­to­rii lui spun că există o anu­mită pre­siune so­ci­ală de a te de­clara îm­po­triva ma­ne­le­lor, ceea ce al­te­rează oa­re­cum sin­ce­ri­ta­tea răs­pun­su­ri­lor la son­daj. Ne plac ma­ne­lele, dar nu vrem să fim aso­ci­ați cu ca­te­go­ri­ile so­ci­ale ale ce­lor care as­cultă frec­vent acest gen mu­zi­cal. Ca orice plă­cere se­cretă, o parte a sa­tis­fac­ției vine toc­mai din con­su­ma­rea ei în secret.

Eu bă­nu­iesc că mai există o po­si­bilă ex­pli­ca­ție: ma­ne­lele sunt ade­sea per­ce­pute ca mu­zică po­pu­lară. La per­cep­ția asta con­tri­buie ma­jor pos­turi TV de nișă, cum ar fi Etno și Ta­raf, care ames­tecă fără jenă sti­luri com­plet di­fe­rite sub de­nu­mi­rea uni­fi­ca­toare de mu­zică po­pu­lară. O parte a pro­cen­te­lor de la mu­zica po­pu­lară apar­ține, de fapt, ma­ne­le­lor. Și asta mi se pare mult mai grav de­cât plă­ce­rea tă­i­nu­ită de a‑l as­culta pe Guță și Sa­lam, pen­tru că mu­zica po­pu­lară au­ten­tică se va pierde trep­tat și si­gur sub pri­e­te­neasca ștran­gu­lare a cul­tu­rii suburbane.

Și o ul­timă ob­ser­va­ție: din stu­diul cu pri­cina aflăm că ro­mâ­nii care au cea mai mică ape­tență pen­tru mu­zica ro­mâ­nească sunt ar­de­le­nii. Ce se în­tâm­plă, frați de peste Car­pați, cu tra­di­țio­na­lul vos­tru patriotism? :))


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.