Vor­beam de­u­năzi des­pre ce­rere și ofertă și de­pre fe­lul în care com­pa­ni­ile mul­ti­na­țio­nale pot ma­ni­pula în in­te­ri­o­rul unei co­mu­ni­tăți acest echi­li­bru bine­fă­că­tor al unei eco­no­mii cu ade­vă­rat să­nă­toase. Am cre­zut că sim­plul enunț va fi în­de­a­juns pen­tru a su­gera în­țe­le­su­rile mul­ti­ple pe care le con­si­der cu­prinse în acest su­biect, dar co­men­ta­rii ul­te­ri­oare mi-au ara­tat că m‑am în­șe­lat. Așa că m‑am ho­tă­rât să mă ex­plic mai bine.

Din­tre cele două ta­lere ale aces­tei ba­lanțe eco­no­mice, oferta pare să fie cea mai lesne de în­țe­les. Com­pa­ni­ile răs­pund unei ce­reri prin pro­du­sele și ser­vi­ci­ile lor, ce­rând în schimb o con­tra­va­loare pro­por­țio­nală cu gra­dul în care re­u­șesc să aco­pere so­li­ci­ta­rea cli­en­ți­lor. Pare cât se poate de sim­plu și de clar. Și to­tuși… Dacă pri­vim pu­țin mo­dul în care se con­stru­iește oferta în zi­lele noas­tre vom ob­serva că enun­țul de mai sus nu e chiar atât de adevărat.

Să luăm de pildă in­dus­tria cos­me­tică. Un pro­du­că­tor oferă șam­pon cu ex­tract de por­to­cale, des­pre care spune că face pă­rul mai-nu-știu-cum. Mi­nu­nat, oa­me­nii își do­resc să aibă pă­rul exact așa, deci îl cum­pără. După un timp pro­du­că­to­rul mai toarnă niște co­lo­rant și niște chi­mi­cale în șam­pon și spune că acum are ex­tract de ylang-ylang, care face pă­rul așa-și-pe-din­colo. Ni­meni n‑a ce­rut asta, dar deja pro­du­sul cu ex­tract de por­to­cale a dez­a­mă­git și, dacă oferta pen­tru un nou pro­dus există, apar de în­dată și do­ri­tori. Cu­ri­o­zi­ta­tea umană, dez­a­mă­gi­rea pla­ni­fi­cată și dez­in­for­ma­rea sub­tilă sunt sti­muli su­fi­cienți pen­tru a con­suma un pro­dus pe care în re­a­li­tate nu l‑ai so­li­ci­tat niciodată.

Re­a­li­ta­tea este că șam­po­nul ofer­tat în primă in­stanță nu are nici pe de­parte ca­li­tă­țile afir­mate, cum nici al doi­lea sor­ti­ment nu le are. E însă ne­voie de schim­ba­rea con­ti­nuă a sor­ti­men­ta­ției pen­tru că oferta func­țio­nează exact pre­cum morco­vul atâr­nat în fața unui cal: e o eternă fă­gă­du­ință, nici­o­dată îm­pli­nită pe de­plin. Nici unul din șam­poane nu își în­de­pli­nește com­plet pro­mi­siu­nea, așa că după un timp min­ciuna ve­che tre­buie în­lo­cu­ită cu alta nouă.

Mo­de­lul ăsta de afa­cere nu e străin nici al­tor in­dus­trii, cu di­fe­ren­ți­e­rile de cu­vi­ință. Elec­tro­ca­s­ni­cele de pildă au o lo­gică ase­mă­nă­toare, cu ob­ser­va­ția că în ca­zul lor nu pro­mi­siu­nea este fla­grant în­căl­cată, ci ci­clul de viață este scur­tat sem­ni­fi­ca­tiv, iar de­fec­țiu­nile sunt im­po­si­bil de re­pa­rat din mo­tive de com­pac­ti­zare aproape to­tală. Sin­gura va­ri­antă este în­lo­cu­i­rea, care este în­cu­ra­jată su­pli­men­tar și de adă­u­ga­rea per­ma­nentă a unor noi func­țio­na­li­tăți, ne­so­li­ci­tate de fapt de ni­meni. Ma­șina mea de spă­lat are vreo 20 de pro­grame, din care cred că am fo­lo­sit până acum – în pa­tru ani – vreo trei. Ce­le­lalte sunt pur și sim­plu inu­tile, sim­ple mof­turi me­nite să o facă să pară mai im­pre­sio­nantă, mai dezirabilă.

Iar atunci când falsa di­ver­si­fi­care nu e po­si­bilă – să luăm ca­zul in­dus­triei ci­men­tu­lui, de pildă – oferta este ma­ni­pu­lată prin li­mi­tare pen­tru men­ți­ne­rea unui preț ri­di­cat. Com­pa­ni­ile pro­du­că­toare se pot în­țe­lege în­tre ele, îm­păr­țindu-și piața unei co­mu­ni­tăți printr‑o ofertă con­tro­lată, la pre­țuri an­te­rior con­ve­nite. Con­cu­rența in­duce scă­de­rea pre­țu­ri­lor, ne spune eco­no­mia de piață. Nu și dacă e o con­cu­rență si­mu­lată. O plim­bare prin Ro­mâ­nia de azi ar oca­ziona in­te­re­sante ob­ser­va­ții des­pre cum în fi­e­care ju­deț se gă­sește la vân­zare doar un anu­mit brand de ci­ment, ce­le­lalte lip­sind com­plet sau fi­ind doar ane­mic re­pre­zen­tate. O pură întâmplare?

Și asta mă face să mă în­treb ce este, de fapt, ce­re­rea în eco­no­mia de piață? Te­o­re­tic ar tre­bui să re­pre­zinte o ne­ce­si­tate ex­pri­mată de cum­pă­ră­tor, ba­zată pe o ne­voie re­ală, iden­ti­fi­cată și ex­pri­mată con­cret. Prac­tic însă este o ma­ni­pu­lare a aces­tei ne­voi, prin in­du­ce­rea unor false ne­ce­si­tăți sau prin oferte pre­fe­ren­ți­ale, li­mi­tate, pen­tru a jus­ti­fica men­ți­ne­rea unui anu­mit nivel de pre­țuri. Cum­pă­ră­to­ri­lor li se su­ge­rează di­rect sau in­di­rect ce vor, fie prin pu­bli­ci­tate pen­tru ofertă, fie prin in­for­mare ten­den­ți­oasă care su­ge­rează o ne­voie in­e­xis­tentă în mod real. Ast­fel, sunt trans­for­mați în con­su­ma­tori. Iar un con­su­ma­tor nu își mai exer­cită li­be­rul ar­bi­tru în de­fi­ni­rea ce­re­rii sale, ci ur­mează do­cil ten­din­țele tra­sate de ofertă.

Și până la urmă de ce și-ar dori o co­mu­ni­tate să își spo­rească ar­ti­fi­cial ce­re­rea, să con­sume? Este în in­te­re­sul ei? Fi­rește că nu. Re­sur­sele chel­tu­ite pen­tru a cum­păra ceva ce nu este cu ade­vă­rat ne­ce­sar sunt ri­si­pite pros­tește, în loc să fie fo­lo­site acolo unde erau cu ade­vă­rat utile: în edu­ca­ție, în să­nă­tate, în cul­tură etc, adică în fo­lo­sul pro­priu al co­mu­ni­tă­ții. Con­su­mul este cre­a­tor de lo­curi de muncă în co­mu­ni­tăți – au­zim ade­sea acest ar­gu­ment. Co­rect, dar nu ne­a­pă­rat în cea pro­prie, ci în cu to­tul al­tele. Dar să spu­nem că ad­mi­tem asta, to­tuși de ce e ne­voie me­reu de tot mai multe lo­curi de muncă? Pen­tru că sun­tem tot mai mulți, sunt tot mai multe guri de hră­nit. Și de ce sun­tem tot mai mulți? Pen­tru că există me­reu o su­pra-ofertă, în­des­tu­lă­toare pen­tru o ce­rere mai mare. De ce se pro­duce și se oferă mai mult de­cât e ne­ce­sar? Pen­tru că e ne­voie de mai mult pro­fit, com­pa­ni­ile vor să cre­ască, ac­țio­na­ri­a­tul vrea câști­guri mai mari.

Eco­no­mia de piață con­tem­po­rană nu mai este gu­ver­nată de le­gea ce­re­rii și ofer­tei, ci de aceea a creș­te­rii con­ti­nue a pro­fi­tu­lui. Iar asta nu este nici pe de­parte un me­ca­nism care să asi­gure echi­li­brul într‑o co­mu­ni­tate, ori­care ar fi di­men­siu­nile ei: car­tier, oraș, țară, re­giune, planetă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.