Teoria consumului de morcovi

Vor­beam deu­năzi des­pre cerere și ofertă și depre felul în care com­pa­ni­ile mul­ti­na­țio­nale pot mani­pula în inte­ri­o­rul unei comu­ni­tăți acest echi­li­bru bine­fă­că­tor al unei eco­no­mii cu ade­vă­rat sănă­toase. Am cre­zut că sim­plul enunț va fi înde­a­juns pen­tru a sugera înțe­le­su­rile mul­ti­ple pe care le con­si­der cuprinse în acest subiect, dar comen­ta­rii ulte­ri­oare mi‐au ara­tat că m‐am înșe­lat. Așa că m‐am hotă­rât să mă explic mai bine.

Din­tre cele două talere ale aces­tei balanțe eco­no­mice, oferta pare să fie cea mai lesne de înțe­les. Com­pa­ni­ile răs­pund unei cereri prin pro­du­sele și ser­vi­ci­ile lor, cerând în schimb o con­tra­va­loare pro­por­țio­nală cu gra­dul în care reu­șesc să aco­pere soli­ci­ta­rea cli­en­ți­lor. Pare cât se poate de sim­plu și de clar. Și totuși… Dacă pri­vim puțin modul în care se con­stru­iește oferta în zilele noas­tre vom observa că enun­țul de mai sus nu e chiar atât de ade­vă­rat.

Să luăm de pildă indus­tria cos­me­tică. Un pro­du­că­tor oferă șam­pon cu extract de por­to­cale, des­pre care spune că face părul mai‐nu‐știu‐cum. Minu­nat, oame­nii își doresc să aibă părul exact așa, deci îl cum­pără. După un timp pro­du­că­to­rul mai toarnă niște colo­rant și niște chi­mi­cale în șam­pon și spune că acum are extract de ylang‐ylang, care face părul așa‐și‐pe‐dincolo. Nimeni n‐a cerut asta, dar deja pro­du­sul cu extract de por­to­cale a dez­a­mă­git și, dacă oferta pen­tru un nou pro­dus există, apar de îndată și dori­tori. Curi­o­zi­ta­tea umană, dez­a­mă­gi­rea pla­ni­fi­cată și dez­in­for­ma­rea sub­tilă sunt sti­muli sufi­cienți pen­tru a con­suma un pro­dus pe care în rea­li­tate nu l‐ai soli­ci­tat nici­o­dată.

Rea­li­ta­tea este că șam­po­nul ofer­tat în primă instanță nu are nici pe departe cali­tă­țile afir­mate, cum nici al doi­lea sor­ti­ment nu le are. E însă nevoie de schim­ba­rea con­ti­nuă a sor­ti­men­ta­ției pen­tru că oferta func­țio­nează exact pre­cum morco­vul atâr­nat în fața unui cal: e o eternă făgă­du­ință, nici­o­dată împli­nită pe deplin. Nici unul din șam­poane nu își înde­pli­nește com­plet pro­mi­siu­nea, așa că după un timp min­ciuna veche tre­buie înlo­cu­ită cu alta nouă.

Mode­lul ăsta de afa­cere nu e străin nici altor indus­trii, cu dife­ren­ți­e­rile de cuvi­ință. Elec­tro­ca­s­ni­cele de pildă au o logică ase­mă­nă­toare, cu obser­va­ția că în cazul lor nu pro­mi­siu­nea este fla­grant încăl­cată, ci ciclul de viață este scur­tat sem­ni­fi­ca­tiv, iar defec­țiu­nile sunt impo­si­bil de repa­rat din motive de com­pac­ti­zare aproape totală. Sin­gura vari­antă este înlo­cu­i­rea, care este încu­ra­jată supli­men­tar și de adă­u­ga­rea per­ma­nentă a unor noi func­țio­na­li­tăți, neso­li­ci­tate de fapt de nimeni. Mașina mea de spă­lat are vreo 20 de pro­grame, din care cred că am folo­sit până acum – în patru ani – vreo trei. Cele­lalte sunt pur și sim­plu inu­tile, sim­ple mof­turi menite să o facă să pară mai impre­sio­nantă, mai dezi­ra­bilă.

Iar atunci când falsa diver­si­fi­care nu e posi­bilă – să luăm cazul indus­triei cimen­tu­lui, de pildă – oferta este mani­pu­lată prin limi­tare pen­tru men­ți­ne­rea unui preț ridi­cat. Com­pa­ni­ile pro­du­că­toare se pot înțe­lege între ele, împărțindu‐și piața unei comu­ni­tăți printr‐o ofertă con­tro­lată, la pre­țuri ante­rior con­ve­nite. Con­cu­rența induce scă­de­rea pre­țu­ri­lor, ne spune eco­no­mia de piață. Nu și dacă e o con­cu­rență simu­lată. O plim­bare prin Româ­nia de azi ar oca­ziona inte­re­sante obser­va­ții des­pre cum în fie­care județ se găsește la vân­zare doar un anu­mit brand de ciment, cele­lalte lip­sind com­plet sau fiind doar ane­mic repre­zen­tate. O pură întâm­plare?

Și asta mă face să mă întreb ce este, de fapt, cere­rea în eco­no­mia de piață? Teo­re­tic ar tre­bui să repre­zinte o nece­si­tate expri­mată de cum­pă­ră­tor, bazată pe o nevoie reală, iden­ti­fi­cată și expri­mată con­cret. Prac­tic însă este o mani­pu­lare a aces­tei nevoi, prin indu­ce­rea unor false nece­si­tăți sau prin oferte pre­fe­ren­ți­ale, limi­tate, pen­tru a jus­ti­fica men­ți­ne­rea unui anu­mit nivel de pre­țuri. Cum­pă­ră­to­ri­lor li se suge­rează direct sau indi­rect ce vor, fie prin publi­ci­tate pen­tru ofertă, fie prin infor­mare ten­den­ți­oasă care suge­rează o nevoie ine­xis­tentă în mod real. Ast­fel, sunt trans­for­mați în con­su­ma­tori. Iar un con­su­ma­tor nu își mai exer­cită libe­rul arbi­tru în defi­ni­rea cere­rii sale, ci urmează docil ten­din­țele tra­sate de ofertă.

Și până la urmă de ce și‐ar dori o comu­ni­tate să își spo­rească arti­fi­cial cere­rea, să con­sume? Este în inte­re­sul ei? Firește că nu. Resur­sele chel­tu­ite pen­tru a cum­păra ceva ce nu este cu ade­vă­rat nece­sar sunt risi­pite pros­tește, în loc să fie folo­site acolo unde erau cu ade­vă­rat utile: în edu­ca­ție, în sănă­tate, în cul­tură etc, adică în folo­sul pro­priu al comu­ni­tă­ții. Con­su­mul este cre­a­tor de locuri de muncă în comu­ni­tăți – auzim ade­sea acest argu­ment. Corect, dar nu nea­pă­rat în cea pro­prie, ci în cu totul altele. Dar să spu­nem că admi­tem asta, totuși de ce e nevoie mereu de tot mai multe locuri de muncă? Pen­tru că sun­tem tot mai mulți, sunt tot mai multe guri de hră­nit. Și de ce sun­tem tot mai mulți? Pen­tru că există mereu o supra‐ofertă, îndes­tu­lă­toare pen­tru o cerere mai mare. De ce se pro­duce și se oferă mai mult decât e nece­sar? Pen­tru că e nevoie de mai mult pro­fit, com­pa­ni­ile vor să cre­ască, acțio­na­ri­a­tul vrea câști­guri mai mari.

Eco­no­mia de piață con­tem­po­rană nu mai este guver­nată de legea cere­rii și ofer­tei, ci de aceea a creș­te­rii con­ti­nue a pro­fi­tu­lui. Iar asta nu este nici pe departe un meca­nism care să asi­gure echi­li­brul într‐o comu­ni­tate, ori­care ar fi dimen­siu­nile ei: car­tier, oraș, țară, regiune, pla­netă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu