Ni­că­ieri nu te simți mai bine de­cât acolo unde de­fec­tele tale sunt in­vi­zi­bile, opi­ni­ile tale sunt lu­ate în con­si­de­rare ori­cât de stu­pide ar fi, ra­țio­na­men­tul tău nu e nici­o­dată pus în dis­cu­ție, iar lim­ba­jul nu e ana­li­zat sin­tac­tic și mor­fo­lo­gic. Toate as­tea se în­tâm­plau la OTV, unde pros­tia, pros­tul gust și sca­to­fi­lia au fost re­țeta unui suc­ces me­di­a­tic sen­zațio­nal — nici nu știm ce am pier­dut, nu‑i așa? Din acest suc­ces s‑a năs­cut chiar și un par­tid care are pro­cente bune de re­pre­zen­tare în par­la­ment, dar care acum su­combă trep­tat, pen­tru că un par­tid e și el sca­to­fil, dar tre­buie să aibă to­tuși un nu­cleu de per­soane care îm­păr­tă­șesc ace­leași va­lori și in­te­rese (când spun va­lori nu mă re­fer ne­a­pă­rat la cele pozitive).

Dan Dia­co­ne­scu în­țe­lege acest lu­cru și în­cearcă prin toate mij­loa­cele să re­în­vie OTV. Doar așa poate spera să oprească di­zol­va­rea par­ti­du­lui. Doar ast­fel poate con­tra­pune ten­din­ței cen­tri­fuge a mem­bri­lor de cir­cum­stanță o masă sem­ni­fi­ca­tivă de idi­oți care apla­udă fre­ne­tic pros­tia și mi­to­că­nia. Pen­tru ca pro­blema ac­tu­a­li­lor mem­bri de par­tid este că PPDD fără OTV nu poate fur­niza un elec­to­rat care să‑i realeagă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.