Mu­siu Gus­tin, am­ba­sa­do­rul Fran­ței la Bu­cu­rești, se în­șe­ală: rro­mii nu au o pro­blemă în a ac­cepta că sunt ce­tă­țeni ro­mâni. Poate doar una de­cla­ra­tivă, că așa sunt rro­mii, le place să se plângă că nu li s‑a dat și nu li s‑a cu­ve­nit. Se fo­lo­sesc din plin de acest sta­tut, care le per­mită să că­lă­to­rească li­ber prin Eu­ropa și să co­mită di­verse con­tra­ven­ții sau in­frac­țiuni fără să poată fi ur­mă­riți ul­te­rior. Ro­mâ­nia este o bază ide­ală pen­tru ei pen­tru că ad­mi­nis­tra­ția este in­com­pe­tentă și co­rup­ti­bilă. Iar rro­mii pot să pro­fite de asta, pen­dulând sis­te­ma­tic în­tre oc­ci­den­tul bo­gat și Ro­mâ­nia să­racă, unde ba­nii pro­cu­rați prin cele mai di­verse me­tode în vest se pot trans­forma în case cu tur­nu­lețe, ma­șini scumpe și afa­ceri dubioase.

Și se în­șe­ală mu­siu Gus­tin încă o dată: nici ro­mâ­nii nu au o pro­blemă cu rro­mii. Poate doar una de­cla­ra­tivă, că așa sun­tem noi ro­mâ­nii, ne place să ne vă­i­că­rim în loc să re­zol­văm si­tu­a­ția. Evi­dent ar fi foarte sim­plu ca o ad­mi­nis­tra­ție de stat efi­cientă să‑i ia la în­tre­bări des­pre pro­ve­niența bu­nu­ri­lor, să le con­fiște pe cele care nu pot fi jus­ti­fi­cate și să îi pună după gra­tii pe cei care se do­ve­desc hoți. Dar Ro­mâ­nia n‑o face și nici un ce­tă­țean ro­mân nu pro­tes­tează din pri­cina asta. Pen­tru că n‑avem o pro­blemă cu rro­mii. Am în­vă­țat să‑i lă­săm în voia lor, să nu ne bă­găm na­sul în co­mu­ni­tă­țile lor. Doar ara­re­ori câte un sat se ră­scoală cu furci și to­poare îm­po­triva car­ti­e­re­lor de ți­gani care îi fură sis­te­ma­tic și atunci ajung la știri și ia­răși se vor­bește o vreme des­pre in­te­gra­rea lor în societate.

Dar când să‑i in­te­grăm, des­co­pe­rim că‑s pu­țin ple­cați prin vest și uite așa des­co­pe­rim le­gă­tura sub­tilă si ne­bă­nu­ită din­tre le­bede și Schen­gen: cine papă le­be­duțe, nu pupă schengenăreală.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel lupu

    De fapt, Mu­siu Gus­tin nu se in­seala. Face pe pros­tul. Adica pe politicianul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.