Este cu­nos­cut fap­tul că li­ber­ta­tea tra­fi­cu­lui — ca o com­po­nentă fi­rească a li­ber­tă­ți­lor in­di­vi­du­ale ale ori­că­rei fi­ințe umane — este cel mai bine ma­ni­fes­tată în Ro­mâ­nia, țara unde tra­fi­cul se des­fă­șoară în voie, după pla­cul și pofta fi­e­că­rui con­du­că­tor auto. Vrei să mergi în­că­le­cat pe două benzi? Vino în Ro­mâ­nia. Vrei să cir­culi pe con­tra­sens? Ro­mâ­nia este lo­cul unde poți face asta. La noi to­tul este nu doar po­si­bil, ci și permis.

Dar iată încă o do­vadă — dacă mai era ne­voie — că ro­mâ­nii sunt dis­cri­mi­nați de un­guri! Un ce­tă­țean ro­mân ab­so­lut onest și ne­vi­no­vat a fost abu­zat de po­li­ția ma­ghiară, fi­ind amen­dat și obli­gat să cir­cule pe un sens im­pus în mod ar­bi­trar de ei. Este re­vol­tă­tor și in­just din cel pu­țin trei mo­tive: (1) cu si­gu­ranță sem­nele de cir­cu­la­ție erau con­fuze, cu să­geți în toate di­rec­ți­ile și cu cu­vinte un­gu­rești du­ș­mă­noase, care au con­fu­zat șo­fe­rul, (2) nu poți im­pune res­tric­ții abe­rante pre­cum res­pec­ta­rea unui sens de mers unei per­soane care este obiș­nu­ită cu ma­ni­fes­ta­rea ne­în­gră­dită a li­ber­tă­ții de miș­care în tra­fic și (3) este o crasă lipsă de ele­ganță fap­tul că nu s‑a ți­nut cont de se­xul con­du­că­to­ru­lui auto, fi­ind cu­nos­cută de­li­ca­te­țea și sen­si­bi­li­ta­tea fe­me­i­lor la tra­ta­mente abu­zive și amenzi. Ru­șine, po­li­țiști ma­ghiari! Rușine!

( Doamne, ce tâmpită! :)) )


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.