Un ochi râde, altul plânge

Recu­nosc din capul locu­lui că nici eu nu știu ce să cred des­pre poves­tea asta cu des­cen­tra­li­za­rea. De aia nici n‐am pome­nit nimic de ea, deși e ceva timp de când se tot dis­cută prin presa des­pre decla­ra­ți­ile unora și altora pe acest subiect. De fie­care dată când por­neam cu avânt să scriu câteva rân­duri, mă împie­di­cam în pro­pri­ile con­tra­ar­gu­mente și nimic nu părea că se leagă logic. E bine să facem des­cen­tra­li­za­rea sau nu?

Nici acum nu sunt mai lămu­rit. Argu­men­tele pro și con­tra sunt ace­leași, nu au încli­nat nici unele balanța în favoa­rea lor. Îmi dis­plac pro­fund cei care azi pro­mo­vează ideea și îi sus­pec­tez de gân­duri tică­loase, dar parcă ăia dina­in­tea lor erau mai breji?

Întot­dea­una am cre­zut – și sper că am reu­șit să spun sufi­cient de clar asta în alte pri­le­juri – că reclă­di­rea Româ­niei nu poate să înceapă alt­min­teri decât prin reclă­di­rea mici­lor comu­ni­tăți, fie că sunt sate, orașe mici sau chiar car­ti­ere din orașe mai mari. Spi­ri­tul de soli­da­ri­tate pe care îl cere efor­tul de a rede­sena des­ti­nul nos­tru nu e ceva ce se naște ca prin far­mec sub bagheta unui lider pro­vi­den­țial. Dar ca această pre­fa­cere să fie măcar posi­bilă, este nevoie de înzes­tra­rea fie­că­rei comu­ni­tăți cu atri­bu­tele voin­ței și pute­rii de a‐și deter­mina sin­gură ros­tul. Cu cât deci­zi­ile pri­vind pro­pria viață vor fi mai aproape de fie­care indi­vid, cu atât nevoia de res­pon­sa­bi­li­zare și soli­da­ri­zare va crește, spre binele între­gii comu­ni­tăți și al nației per ansam­blu. Este deci bine să facem des­cen­tra­li­zare – mi‐am zis.

Apoi mi‐am amin­tit cine sunt cei care vor hotărî noile reguli: ves­ti­ții baroni ai cla­sei poli­tice. Și am înțe­les repede că în fața noas­tră se des­chide o cap­cană adâncă, aceea a corup­ției locale, mai lesne de prac­ti­cat și mai ane­voie de dez­vă­luit, pen­tru că forța pre­sei pro­vin­ci­ale este infi­nit mai mică decât cea a mari­lor ziare cu jur­na­liști mai mulți și cu mij­loace de inves­ti­gare. Pe plan local potlo­gă­ri­ile sunt mai lesne aco­pe­rite, oame­nii sunt mai puțin infor­mați. Există în pro­vin­cie spi­ri­tul civic nece­sar pen­tru a păs­tra un ochi vigi­lent asu­pra modu­lui cum se folo­sesc sumele sem­ni­fi­ca­tive care vor lua calea buge­te­lor regio­nale și locale? Răs­pun­sul este mai degrabă nu, cred eu.

Îmi spun apoi că jude­cata isto­riei e mai mereu prag­ma­tică. Nu con­tează că un lucru bun începe printr‐o eroare sau un abuz. Une­ori e impor­tant să afirmi un prin­ci­piu, chiar dacă ini­țial el favo­ri­zează doar pe unii și îi așează neme­ri­tat în capul buca­te­lor. Tim­pul cerne totul cu neo­bo­sita lui cadență și, într‐un final, lucru­rile bune ajung să iasă la supra­față. Poate că așa e și cu des­cen­tra­li­za­rea – la înce­put va favo­riza boie­ri­mea pro­vin­ci­ală, dar mai târ­ziu lucru­rile se vor așeza și ros­tul ei se va vădi în viața de zi cu zi a comu­ni­tă­ți­lor.

Îndată însă gân­dul mă duce spre isto­ria româ­ni­lor: când oare am învă­țat ceva bun din întâm­plă­rile pe care mai degrabă alții ni le‐au hărăzit? Când am știut trage folos din neca­zu­rile prin care am tre­cut? Când am fost soli­dari alt­fel decât în vre­muri de pri­mej­die, când de coe­ziune atârna viața noas­tră și a gene­ra­ți­i­lor ce urmau?

Liviu Drag­nea – arti­za­nul aces­tei des­cen­tra­li­zări – spu­nea într‐o decla­ra­ție publică recentă că este pen­tru prima oară când se va rea­liza o rup­tură seri­oasă de comu­nism. Îi dau drep­tate. Sin­gu­rul lucru de care nu sunt sigur e direc­ția în care ne îndrep­tăm: îna­inte, spre o soci­e­tate modernă și civi­li­zată, sau îna­poi, către cur­țile boie­ri­lor, cu slugi, vătafi și opin­cari?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu