Omagiu jurnalismului sportiv

Să scrii știri spor­tive este o între­prin­dere mult mai difi­cilă decât ar părea la prima vedere. Tre­buie să ai, pe lângă fap­tele propriu‐zise, talen­tul de a le dez­vă­lui citi­to­ru­lui într‐un anume tempo, cu o rit­mică bine aleasă, care să cap­teze inte­re­sul pe măsură ce îl infor­mezi. Iată un exem­plu rele­vant: gaze­ta­rul de mare talent Alex Șer­ban ne spune că Simona Halep a câști­gat prima par­tidă de la Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor din Sofia. Să ana­li­zăm modul în care ten­siu­nea arti­co­lu­lui este inge­nios con­stru­ită.

În pri­mul rând titlul ne spune că "Simona Halep a înce­put cu drep­tul la Sofia: vic­to­rie cu Pav­lyu­chen­kova". Ast­fel citi­to­rul este intro­dus puțin în geo­gra­fia eve­ni­men­tu­lui prin refe­rința la ora­șul Sofia. În ace­lași timp însă află și cu ce picior a înce­put Simona tur­neul: cu drep­tul, ceea ce e foarte bine în sen­sul că nu e rău. Aflăm de ase­me­nea că adver­sara Simo­nei s‐a numit Pav­lyu­chen­kova, un alt amă­nunt edi­fi­ca­tor.

În pri­mul para­graf forța și talen­tul jur­na­lis­tu­lui încep să se des­fă­șoare impe­tuos. "Simona Halep a câş­ti­gat fără emoţii prima par­tidă din Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor de la Sofia. Con­stă­nţeanca a tre­cut de rusoaica Anas­ta­sia Pav­lyu­chen­kova, scor 6–3, 6–3, şi mai are nevoie de o vic­to­rie pen­tru a ajunge în semi­fi­nale". În pri­mul rând ni se con­firmă că vor­bim tot de Simona Halep, care a câști­gat – aten­ție la sub­ti­li­tate – fără emo­ții. Iată deci cum geniul gaze­tă­resc al auto­ru­lui ne trans­mite cu maximă efi­ciență infor­ma­ții des­pre sta­rea psi­hică a jucă­toa­rei românce. Aflăm apoi un amă­nunt rele­vant des­pre Simona și anume că e din Con­stanța, de unde putem deduce cu ușu­rință că nu i‐a luat foarte mult să ajungă la Sofia: cu mașina faci câteva ore, sin­gura îndo­ială rămânând dacă a ieșit din țară pe la Giur­giu sau pe la Vama Veche – asu­pra aces­tui aspect gaze­ta­rul ne lasă nelă­mu­riți în mod inten­țio­nat pen­tru a da loc spe­cu­la­ți­i­lor logice, cele care fac sarea și pipe­rul dis­cu­ți­i­lor din­tre iubi­to­rii de sport. Poate că veți fi ten­tați să săriți la para­gra­ful urmă­tor, dar hai să mai zăbo­vim nițel și să obser­văm cum ni se comu­nică des­pre națio­na­li­ta­tea lui Pav­lyu­chen­kova, care este – sur­priză! – rusoaică, deși are un nume mai degrabă nem­țesc. Vic­to­ria Simo­nei capătă ast­fel și o cono­ta­ție isto­rică: uite că le‐o mai tra­gem și noi ruși­lor, după ce ei ne‐au tras‐o de nu știu câte ori de‐a lun­gul tim­pu­lui.

În para­gra­ful doi Alex Șer­ban se dez­lăn­țuie: "Simona Halep a făcut un prim pas impor­tant în ten­ta­tiva ei de a cuceri Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor de la Sofia. Ea a câş­ti­gat par­tida de marţi seara în faţa rusoai­cei Anas­tia Pav­lyu­chen­kova, scor 6–3, 6–3". Vedem cum pasul cu drep­tul, des­pre care ni s‐a spus în titlu, a fost pri­mul și a fost impor­tant. Ni se dez­vă­luie și fap­tul că Simona ar vrea să câștige Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor, amă­nunt impor­tant de care nu ne‐a fi dat pro­ba­bil seama dacă pana măi­as­tră a jur­ma­lis­tu­lui nu ni l‐ar rele­vat. Firul poveș­tii cap­ti­vante este sub­til pla­sat în timp: par­tida a fost marți, pe seară. Iar rusoaica invinsă nu se mai numește Anas­ta­sia ci Anas­tia, semn că, după ce cam­pi­oana noas­tră a umilit‐o pe teren, Pav­lyu­chen­kova n‐a mai știut nici cum o cheamă.

Mă opresc aici. Vă las să degus­tați sin­guri cele­lalte măi­as­tre sub­ti­li­tăți ale mare­lui gaze­tar spor­tiv. Eu nu pot să zic decât: afe­rim, coane Șer­bane! Halal jur­na­lism!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu