Omagiu jurnalismului sportiv

Să scrii știri sportive este o între­prindere mult mai difi­cilă decât ar părea la prima vedere. Tre­buie să ai, pe lângă faptele propriu-zise, tal­en­tul de a le dezvălui citi­toru­lui într-un anume tempo, cu o rit­mică bine aleasă, care să capteze intere­sul pe măsură ce îl informezi. Iată un exem­plu rel­e­vant: gaze­tarul de mare tal­ent Alex Șer­ban ne spune că Simona Halep a câști­gat prima par­tidă de la Turneul Cam­pioanelor din Sofia. Să anal­izăm modul în care ten­si­unea arti­colu­lui este inge­nios con­stru­ită.

În primul rând titlul ne spune că "Simona Halep a început cu drep­tul la Sofia: vic­to­rie cu Pavlyuchenkova". Ast­fel citi­torul este intro­dus puțin în geografia eveni­men­tu­lui prin refer­ința la orașul Sofia. În ace­lași timp însă află și cu ce picior a început Simona turneul: cu drep­tul, ceea ce e foarte bine în sen­sul că nu e rău. Aflăm de aseme­nea că adver­sara Simonei s‑a numit Pavlyuchenkova, un alt amă­nunt edi­fi­ca­tor.

În primul para­graf forța și tal­en­tul jur­nal­is­tu­lui încep să se des­fășoare impetuos. "Simona Halep a câşti­gat fără emoţii prima par­tidă din Turneul Cam­pioanelor de la Sofia. Con­stănţeanca a tre­cut de rusoaica Anas­ta­sia Pavlyuchenkova, scor 6–3, 6–3, şi mai are nevoie de o vic­to­rie pen­tru a ajunge în semi­fi­nale". În primul rând ni se con­firmă că vor­bim tot de Simona Halep, care a câști­gat — atenție la sub­til­i­tate — fără emoții. Iată deci cum geniul gazetăresc al autoru­lui ne trans­mite cu max­imă efi­ciență infor­mații despre starea psi­hică a jucă­toarei românce. Aflăm apoi un amă­nunt rel­e­vant despre Simona și anume că e din Con­stanța, de unde putem deduce cu ușur­ință că nu i‑a luat foarte mult să ajungă la Sofia: cu mașina faci câteva ore, sin­gura îndoială rămânând dacă a ieșit din țară pe la Giurgiu sau pe la Vama Veche — asupra aces­tui aspect gaze­tarul ne lasă nelă­muriți în mod intenționat pen­tru a da loc spec­u­lați­ilor log­ice, cele care fac sarea și pipe­rul dis­cuți­ilor din­tre iubitorii de sport. Poate că veți fi ten­tați să săriți la para­graful urmă­tor, dar hai să mai zăbovim nițel și să observăm cum ni se comu­nică despre națion­al­i­tatea lui Pavlyuchenkova, care este — sur­priză! — rusoaică, deși are un nume mai degrabă nemțesc. Vic­to­ria Simonei capătă ast­fel și o cono­tație istorică: uite că le‑o mai tragem și noi rușilor, după ce ei ne-au tras‑o de nu știu câte ori de‑a lun­gul tim­pu­lui.

În para­graful doi Alex Șer­ban se dezlănțuie: "Simona Halep a făcut un prim pas impor­tant în ten­ta­tiva ei de a cuceri Turneul Cam­pioanelor de la Sofia. Ea a câşti­gat par­tida de marţi seara în faţa rusoai­cei Anas­tia Pavlyuchenkova, scor 6–3, 6–3". Vedem cum pasul cu drep­tul, despre care ni s‑a spus în titlu, a fost primul și a fost impor­tant. Ni se dezvăluie și fap­tul că Simona ar vrea să câștige Turneul Cam­pioanelor, amă­nunt impor­tant de care nu ne‑a fi dat prob­a­bil seama dacă pana măi­as­tră a jur­mal­is­tu­lui nu ni l‑ar rel­e­vat. Firul poveștii cap­ti­vante este sub­til plasat în timp: par­tida a fost marți, pe seară. Iar rusoaica invinsă nu se mai numește Anas­ta­sia ci Anas­tia, semn că, după ce cam­pioana noas­tră a umilit‑o pe teren, Pavlyuchenkova n‑a mai știut nici cum o cheamă.

Mă opresc aici. Vă las să degus­tați sin­guri cele­lalte măi­as­tre sub­til­ități ale mare­lui gaze­tar sportiv. Eu nu pot să zic decât: aferim, coane Șer­bane! Halal jur­nal­ism!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu