Să scrii știri spor­tive este o în­tre­prin­dere mult mai di­fi­cilă de­cât ar pă­rea la prima ve­dere. Tre­buie să ai, pe lângă fap­tele pro­priu-zise, ta­len­tul de a le dez­vă­lui ci­ti­to­ru­lui într-un anume tempo, cu o rit­mică bine aleasă, care să cap­teze in­te­re­sul pe mă­sură ce îl in­for­mezi. Iată un exem­plu re­le­vant: ga­ze­ta­rul de mare ta­lent Alex Șer­ban ne spune că Si­mona Ha­lep a câști­gat prima par­tidă de la Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor din So­fia. Să ana­li­zăm mo­dul în care ten­siu­nea ar­ti­co­lu­lui este in­ge­nios construită.

În pri­mul rând ti­tlul ne spune că “Si­mona Ha­lep a în­ce­put cu drep­tul la So­fia: vic­to­rie cu Pa­v­lyu­chen­kova”. Ast­fel ci­ti­to­rul este in­tro­dus pu­țin în ge­o­gra­fia eve­ni­men­tu­lui prin re­fe­rința la ora­șul So­fia. În ace­lași timp însă află și cu ce pi­cior a în­ce­put Si­mona tur­neul: cu drep­tul, ceea ce e foarte bine în sen­sul că nu e rău. Aflăm de ase­me­nea că ad­ver­sara Si­mo­nei s‑a nu­mit Pa­v­lyu­chen­kova, un alt amă­nunt edificator.

În pri­mul pa­ra­graf forța și ta­len­tul jur­na­lis­tu­lui în­cep să se des­fă­șoare im­pe­tuos. “Si­mona Ha­lep a câş­ti­gat fără emoţii prima par­tidă din Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor de la So­fia. Con­stă­nţeanca a tre­cut de ru­soaica Anas­ta­sia Pa­v­lyu­chen­kova, scor 6–3, 6–3, şi mai are ne­voie de o vic­to­rie pen­tru a ajunge în se­mi­fi­nale”. În pri­mul rând ni se con­firmă că vor­bim tot de Si­mona Ha­lep, care a câști­gat — aten­ție la sub­ti­li­tate — fără emo­ții. Iată deci cum ge­niul ga­ze­tă­resc al au­to­ru­lui ne trans­mite cu ma­ximă efi­ciență in­for­ma­ții des­pre sta­rea psi­hică a ju­că­toa­rei ro­mânce. Aflăm apoi un amă­nunt re­le­vant des­pre Si­mona și anume că e din Con­stanța, de unde pu­tem de­duce cu ușu­rință că nu i‑a luat foarte mult să ajungă la So­fia: cu ma­șina faci câ­teva ore, sin­gura în­do­ială rămânând dacă a ie­șit din țară pe la Giur­giu sau pe la Vama Ve­che — asu­pra aces­tui as­pect ga­ze­ta­rul ne lasă ne­lă­mu­riți în mod in­ten­țio­nat pen­tru a da loc spe­cu­la­ți­i­lor lo­gice, cele care fac sa­rea și pi­pe­rul dis­cu­ți­i­lor din­tre iu­bi­to­rii de sport. Poate că veți fi ten­tați să să­riți la pa­ra­gra­ful ur­mă­tor, dar hai să mai ză­bo­vim nițel și să ob­ser­văm cum ni se co­mu­nică des­pre na­țio­na­li­ta­tea lui Pa­v­lyu­chen­kova, care este — sur­priză! — ru­soaică, deși are un nume mai de­grabă nem­țesc. Vic­to­ria Si­mo­nei ca­pătă ast­fel și o co­no­ta­ție is­to­rică: uite că le‑o mai tra­gem și noi ru­și­lor, după ce ei ne-au tras‑o de nu știu câte ori de‑a lun­gul timpului.

În pa­ra­gra­ful doi Alex Șer­ban se dez­lăn­țuie: “Si­mona Ha­lep a fă­cut un prim pas im­por­tant în ten­ta­tiva ei de a cu­ceri Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor de la So­fia. Ea a câş­ti­gat par­tida de ma­rţi seara în faţa ru­soai­cei Anas­tia Pa­v­lyu­chen­kova, scor 6–3, 6–3″. Ve­dem cum pa­sul cu drep­tul, des­pre care ni s‑a spus în ti­tlu, a fost pri­mul și a fost im­por­tant. Ni se dez­vă­luie și fap­tul că Si­mona ar vrea să câștige Tur­neul Cam­pi­oa­ne­lor, amă­nunt im­por­tant de care nu ne‑a fi dat pro­ba­bil seama dacă pana mă­i­as­tră a jur­ma­lis­tu­lui nu ni l‑ar re­le­vat. Fi­rul po­veș­tii cap­ti­vante este sub­til pla­sat în timp: par­tida a fost marți, pe seară. Iar ru­soaica in­vinsă nu se mai nu­mește Anas­ta­sia ci Anas­tia, semn că, după ce cam­pi­oana noas­tră a umilit‑o pe te­ren, Pa­v­lyu­chen­kova n‑a mai știut nici cum o cheamă.

Mă opresc aici. Vă las să de­gus­tați sin­guri ce­le­lalte mă­i­as­tre sub­ti­li­tăți ale ma­re­lui ga­ze­tar spor­tiv. Eu nu pot să zic de­cât: afe­rim, coane Șer­bane! Ha­lal jurnalism!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.