Me­diul de bu­si­ness pro­tes­tează față de po­li­tica dusă de Ponta, care plă­nu­iește un bu­get pen­tru 2014 ali­men­tat din spo­li­e­rea ce­lor care deja pla­tesc taxe și im­po­zite. Ac­ci­zele pe com­bus­ti­bili se vor îm­prăș­tia ca vân­tul în toate pre­țu­rile, afec­tând pe toată lu­mea la bu­zu­nare, in­clu­siv pe bu­ge­ta­rii și pen­sio­na­rii cei dragi lui Ponta, pe care Oprescu îi nu­mește atât de plas­tic “po­po­rul PSD”. Gu­ver­nul dă cu o mână și ia cu două, ca să um­ple gă­u­rile unui bu­get fi­rav, ane­miat de lipsa de com­pe­tență a mi­niș­tri­lor, care nu au nici un fel de plan de gu­ver­nare, nici un fel de obiec­tive con­crete în afara fra­ze­lor bom­bas­tice și de­ma­go­gice cu care adorm prostimea.

Deci iată că me­diul de afa­ceri re­ac­țio­nează la uni­son, ceea ce este o pre­mieră după cum spun unii. Pro­ba­bil că e. Din­colo de pro­tes­tele pro­priu-zise, mai in­te­re­sante mi se par re­ac­ți­ile lui Ponta, care do­ve­desc nu doar in­com­pe­tență și lipsă de co­mu­ni­care, ci și un mod de a gândi pro­fund ero­nat. Ba nu, ero­nat ar fi dacă am vorbi de un ce­tă­țean obiș­nuit — la un prim-mi­nis­tru este de‑a drep­tul to­xic. Iată ce de­clară pri­mul nos­tru incompetent:

“Eu țin foarte mult cont și am un foarte mare in­te­res ca me­diul de afa­ceri să aibă în Ro­ma­nia un me­diu com­pe­ti­tiv. Pe de altă parte, eu sunt ales de ro­mâni. Și tre­buie să-mi fac da­to­ria față de ro­mâni în pri­mul și în pri­mul rând.”

Da­to­ria față de ro­mâni, în con­cep­ția lui Ponta, este să‑i ju­mu­lești la ma­xi­mum pe ăia care mun­cesc și pro­duc, ca să dai la bu­ge­tari și pen­sio­nari. Prin­ci­piul este “două paie la trei mă­gari”, iar so­lu­ția ori­gi­nală este să‑i hră­nești pe mă­gari care stau la ie­sle, lu­ând pa­iele de la ăla care trage că­ruța. Pe de altă parte este in­te­re­santă vi­ziu­nea: me­diul de afa­ceri este cumva în com­pe­ti­ție cu ro­mâ­nii, este ori-ori, nu se poate ca mă­su­rile de gu­ver­nare să fie în avan­ta­jul am­be­lor ca­te­go­rii. Ponta se con­si­deră deci un ar­bi­tru care mai dă unuia lu­ând de la celălalt.

“Noi nu pu­tem fi aici El Do­rado pen­tru toată lumea.”

Pen­tru cine este Ro­mâ­nia un El Do­rado, dom­nule Ponta? Că pră­pă­di­ții de bu­ge­tari și pen­sio­nari pe care vă fa­ceți că îi apă­rați abia își ajung ba­nii de la o lună la alta. Me­diul de afa­ceri e ne­mul­țu­mit, an­ga­ja­ții din me­diul pri­vat sunt ne­mul­tu­miți, deci cine con­si­deră că trăim în lapte și mi­ere? Clasa po­li­tică și cli­en­tela ei? Pen­tru ei guvernați?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.