Sin­gura con­clu­zie pe care pot s‑o trag din toata po­ves­tea asta cu Black Fri­day-ul ro­mâ­nesc este că ma­ga­zi­nele as­tea ar fi pu­tut vinde ori­când pro­du­sele la pre­țuri re­duse. N‑o fac pen­tru că tre­buie să cre­eze is­te­ria oport­u­ni­tă­ții unice și li­mi­tate în timp — pro­ba­bil cel mai pu­ter­nic in­stru­ment de per­su­a­siune și ma­ni­pu­lare — pen­tru ca cio­co­flen­de­rii să se îm­bu­l­zească în ma­ga­zine re­ale sau vir­tu­ale și să-și smulgă re­ci­proc marfa din mână. Ni­meni nu se mai gân­dește la cât costă în va­lori ab­so­lute pro­du­sul cu pri­cina, dacă me­rită ba­nii ăia și dacă are cu ade­vă­rat ne­voie de el. Îl cum­pără pen­tru că e re­dus cu nu-știu-cât la sută.

Dar toate asta le știm deja. De ce con­ti­nuăm să mu­ș­căm mo­me­ala asta pu­bli­ci­tară? Ha­bar n‑am. M‑am sur­prins pe mine în­sumi ui­tându-mă dis-de-di­mi­neață la o ca­meră vi­deo auto pe eMag. Mi-am zis “piei Sa­tană” și am ple­cat la ser­vici. Pe la prânz mă în­cerca di­a­vo­lul din nou: 49% re­du­cere. Am in­trat din nou pe site-ul eMag. No­roc că se epu­i­zase stocul. 😆

Ideea asta pur ro­mâ­nească de a lungi ziua de re­du­ceri la o săp­tămână în­treagă mi se pare o idi­oțe­nie. Sunt cu­rios dacă re­zul­ta­tele vân­ză­ri­lor vor arăta vreun avan­taj, dar mi se pare că șme­che­ria de mar­ke­ting e toc­mai li­mi­ta­rea de timp. Dacă lași omu­lui timp să ana­li­zeze și să se gân­dească, îi poate veni min­tea la cap și nu mai aruncă ba­nii pe geam.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Noi nu am ajuns nici ma­car in sta­rea de turma cu pas­tor. Con­ti­nuam sa fim, de 2000 de ani, niste oi ratacite.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.