Că bu­ge­tul pe 2014 con­struit de Ponta e o bă­taie de joc, am mai spus‑o. În ab­sența unor mă­suri eco­no­mice care să con­ducă la o creș­tere eco­no­mică re­ală, a ape­lat la ve­chea teh­nică in­ven­tată de pe vre­mea lui Vă­că­roiu: a mă­rit ta­xele. Bă­sescu spune că îi tri­mite bu­ge­tul îna­poi dacă nu re­nunță la mă­ri­rea ac­ci­zei la car­bu­ranți, pen­tru că asta se va re­flecta ime­diat în pre­țuri și va fi su­por­tat de po­pu­la­ție. Ceea ce spune pre­șe­din­tele e lo­gic și ade­vă­rat. Unii zic că in alte oca­zii a în­cu­ra­jat gu­ver­nul PDL să facă la fel. Se poate, dar asta nu ar în­semna că nu are drep­tate, ci doar că ar fi du­pli­ci­tar. Acum vor­bim des­pre bu­get, nu des­pre com­por­ta­men­tul lui Băsescu.

În dis­cu­ție apare dom­nul Pa­lada pur­tă­tor de cu­vânt al gu­ver­nu­lui. Știu câte ceva des­pre el: îi place ai­kido, ru­gby-ul. Ține un blog sub nu­mele de Tu­ram­bar în care une­ori scrie lu­cruri in­te­re­sante. Abor­dează și su­biecte de so­cio­lo­gie, ana­li­zează re­zul­tate de son­daje. Are cu­vin­tele la el, e în mod clar un om in­te­li­gent. Apoi am aflat că a fost di­rec­tor la CCSB, in­sti­tu­tul de son­daje al lui Vo­i­cu­lescu. Am ri­di­cat o sprân­ceană, am re­ci­tit anu­mite ar­ti­cole ale ti­pu­lui și am con­clu­zio­nat că s‑ar pu­tea să existe niște șo­pârle prin­tre afir­ma­ți­ile sale. Pe urmă a de­ve­nit pur­tă­to­rul de cu­vânt al lui Ponta și asta m‑a mi­rat, te­o­re­tic oa­me­nii lui Vo­i­cu­lescu ar fi tre­buit să stea în barca pe­ne­listă, con­form cu ali­an­țele po­li­tice fă­cute îna­inte de în­fi­in­ța­rea USL. Mai târ­ziu am în­țe­les. Vo­i­cu­lescu trece de par­tea PSD, i se pare o ta­bără mai si­gură, mai pro­tec­tivă. Dom­nul Pa­lada este tri­mi­sul său la îna­lta poartă pe­se­distă. Ni­mic ne­o­biș­nuit pen­tru lu­mea po­li­tică ro­mâ­nească. Am re­nun­țat la lec­tura blo­gu­lui său — nu ac­cept pro­xi­mi­ta­tea unui in­di­vid a că­rui co­loană ver­te­brală e de vân­zare, ori­cât de in­te­li­gent ar fi el.

Cum spu­neam, Tu­ram­bar in­tră in dis­cu­ția de la Re­a­li­ta­tea TV des­pre bu­ge­tul anu­lui vi­i­tor și afirmă că pre­șe­din­tele e beat și vor­bește în do­dii. Cu si­gu­ranță nu gân­dește asta, doar o afirmă. Și mă in­treb cum func­țio­nează min­tea unui ast­fel de per­so­naj. Îți place ai­kido, deci ad­miri co­e­rență, sta­bi­li­ta­tea și în­țe­lep­ciu­nea, dar n‑ai pro­bleme să sus­ții un do­cu­ment evi­dent in­co­e­rent și stu­pid. Îți place ru­gby-ul, deci apre­ciezi fair-play-ul, dar nu eziți să te com­porți ne­e­le­gant, dis­cu­tând per­soana în lo­cul ideii. So­mat să-și asume com­por­ta­men­tul și dis­cur­sul po­zi­ției ofi­ci­ale pe care o de­ține, dom­nul Pa­lada ac­ceptă cu greu să re­vină la o ex­pri­mare co­rectă, apoi se re­pli­ază pe Fa­ce­book și în­cepe să-și jus­ti­fice cu­vin­tele fă­când apel la de­cla­ra­ți­ile al­tora, de pildă ale lui Se­bas­tian Lă­ză­roiu. Dacă ăla a de­cla­rat cu­tare și cu­tare, eu de ce nu pot să de­clar ceva? Din nou com­pa­ra­ția de­vine argument.

Ro­mâ­nia este su­pra­sa­tu­rată la nivel co­mu­ni­ca­țio­nal de mo­de­lul ăsta de gân­dire. Când ci­neva spune că po­li­ti­cia­nul X fură, re­ac­ția este să se de­mon­streze că și po­li­ti­cia­nul Y de la par­ti­dul ad­vers a fu­rat, ba chiar mai abi­tir. Dacă Io­ne­scu spune o min­ciună, jus­ti­fi­ca­rea e că Po­pescu a spus o min­ciună și mai mare. Dacă nu pu­tem com­bate o idee, tă­vă­lim pe jos cu per­so­na­jul care a formulat‑o. Nu ne in­te­re­sează re­pe­rul mo­ral, ade­vă­rul. Ne ra­por­tăm unii la cei­lalți, într-un soi de com­pe­ti­ție ri­di­colă pe care o câștigă cei care se cu­fundă mai jos în troaca imo­ra­li­tă­ții. Dom­nul Pa­lada toc­mai a de­mon­strat că e în pluto­nul frun­taș al aces­tei întreceri.

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Acest domn mi­cut de tot, Pa­lada pe nu­mele sau, nu me­rita mai multa im­por­tanta de­cat orice alt politruc/raspandac din ar­mata se­cu­risto-ma­ni­pu­la­toare de cea mai joasa speta, po­tri­vita din pa­cate nive­lu­lui de in­te­le­gere al nea­mu­lui nos­tru romanesc.
  In­stru­men­tele cu care ope­reaza sunt cla­sice si cu efecte cu­nos­cute si para ve­ri­fi­cate, pe pla­cul ma­jo­ri­ta­tii ne­in­stru­ite. Nu con­teaza ce in­tre­prinde ci­neva. Daca vrei sa‑l desfi­in­tezi spui ca e be­tiv si chior si even­tual ma­ri­nar. Dar asta, ul­tima, nu prea mai tine fi­indca a de­ve­nit clar ca omul si‑a fa­cut bine me­se­ria atunci cand co­manda nave.

  • Sorin Sfirlogea

   Din câte am ob­ser­vat eu eti­cheta de ma­ri­nar ser­vește mai mult pen­tru iden­ti­fi­ca­rea “țin­tei”, ca să fie lim­pede des­pre cine se vor­bește. Iar une­ori e o alu­zie stră­vezie la scan­da­lul cu vân­za­rea flo­tei românești.

   • Anonymous

    Co­rect. Pe de alta parte, tinta de­nu­mita “chi­o­rul” sau “be­ti­vul” e mai atra­ga­toare si mai pe pla­cul pros­ti­mii (ier­tare pen­tru cu­van­tul urat). In ace­lasi timp, ches­tiu­nea flo­tei s‑a cam ra­su­flat. Chiar si ca­te­go­ria de­nu­mita mai sus a in­te­les ca flota aceea nu era a ei si ca ale­sii pe care‑i agre­eaza au van­dut cu ade­va­rat tara si o mai fac inca. Toc­mai ei, cei care ti­pau in gura mare, in anii ’90, “nu ne vin­dem tara”.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.