Du­mi­nică spre prânz. Mo­ise Gu­ran, la Eu­ropa FM, în­treabă as­cul­tă­to­rii des­pre ro­mâni care le-au fost mo­dele în viață. Și lu­mea sună. Unul zice că el îl are de mo­del pe Mi­hai Vi­teazu, pen­tru că a unit ro­mâ­nii. Mo­ise îl dezum­flă și îi amin­tește că, în spi­ri­tul unei is­to­rii co­recte, ro­mâ­nii nu s‑au prea lă­sat uniți și în­dată ce ol­tea­nul a ple­cat în Ar­deal au si în­ce­put unel­ti­rile în spa­tele său. O doamnă ne zice un nume ne­cu­nos­cut (cel pu­țin mie), un oa­re­care Hor­to­pan, dacă am re­ți­nut bine, care acum j’de mii de ani a fă­cut nu știu ce. Mo­ise, mai in­for­mat ca mine, zice că in­di­vi­dul e cam con­tro­ver­sat și n‑ar fi toc­mai cel mai ni­me­rit mo­del de urmat.

Sună o altă cu­coană și se lansează într‑o po­veste des­pre un străin — nu știu ce na­ție, că n‑am fost atent când a în­ce­put să po­ves­tească — care a ve­nit aici alun­gat din țara sa, și‑a în­te­me­iat o fa­mi­lie și și‑a edu­cat co­piii să iu­bească cu de­vo­ta­ment Ro­mâ­nia. Mo­ise obiec­tează din nou și zice că era vorba de mo­dele de ro­mâni. Cam pe când mă gân­deam că ni­meni n‑o să ni­me­rească un exem­plu po­tri­vit, sună unul că­zut in cap și zice că mo­de­lele lui sunt Ponta și An­to­ne­scu, pen­tru că în mâi­nile lor e vi­i­to­rul ță­rii. Ar­gu­men­ta­ția e nă­u­ci­toare. Op­țiu­nile in­di­vi­du­lui sunt clare: un min­ci­nos și-un chiu­lan­giu. N‑am mai avut răb­dare să văd dacă ci­neva își alege ca mo­del un ma­ri­nar sprițangiu.

În vre­mea asta în ci­mi­tire ști­ute și nești­ute dorm sub o bra­zdă de pământ ro­mâ­nii care ar tre­bui să ne fie mo­dele. Nu­mele unora din­tre ei sunt Ion Ga­vrilă Ogo­ranu, Toma Ar­nă­u­țoiu, Eli­sa­beta Ri­zea, Ma­rina Chirca, Cor­ne­liu Co­posu. Și încă mulți al­ții ase­me­nea lor. De ei nu-și amin­tește ni­meni. Pe ei nu‑i alege ni­meni drept modele.

Pen­tru că e ușor să ajungi ca Vic­tor Ponta, dar e te­ri­bil de greu să se­meni mă­car pu­țin cu ori­care din­tre ei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Pro­blema noas­tra, a ro­ma­ni­lor, este ca nu­ma­rul ce­lor ce-si aleg mo­dele oa­meni cu ade­va­rat mari si le ur­meaza exem­plul nu de­pa­seste nici­o­data nive­lul ex­cep­tiei de la regula.

  • Sorin Sfirlogea

   În­tre­ba­rea este dacă ni se mai pre­zintă mo­de­lele pe care să do­rim să le ur­măm. Dacă nu cumva in­con­ști­ent so­ci­e­ta­tea se pli­ază pe alte va­lori so­ci­ale (mica co­rup­ție, mi­cile min­ciuni ac­cep­ta­bile, du­pli­ci­tate jus­ti­fi­cată prin ne­voia de a su­pra­vie­țui etc) și as­cunde acest tip de mo­dele toc­mai pen­tru a‑și pro­teja or­go­li­ile. Nu ne place să pri­vim în ast­fel de oglinzi, care ne arată mur­dari, ca­bo­tini și ti­că­loși. Și atunci pu­nem pânza pe ele, ca în casa unui mort.

   • Anonymous

    Mare si du­re­ros adevar.
    Per­mite-mi sa trag concluziile:
    1.Lipsa pre­zen­ta­rii ade­va­ra­te­lor mo­de­lele. Com­pli­ci­tate media.
    2.Lipsa do­rin­tei de a urma ade­va­ra­tele modele.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.