În timp ce ai noș­tri po­li­ti­cieni se în­trec în a face de­cla­ra­ții des­pre acor­dul de li­ber schimb al Mol­do­vei cu Uniu­nea Eu­ro­peană și des­pre po­si­bila unire din­tre cele două state ro­mâ­nești, eve­ni­men­tele cu ade­vă­rat dra­ma­tice se pe­trec la Kiev. Prinsă în­tre de­pen­dența de re­sur­sele ru­sești și do­rința de a de­veni eu­ro­peni, so­ci­e­ta­tea ucrai­ne­ană se zbate de mai mulți ani să-și gă­sească dru­mul că­tre vi­i­tor, iar vi­o­len­țele de stradă nu sunt ceva ne­o­biș­nuit. De­ci­zia de a nu semna acor­dul cu Uniu­nea Eu­ro­peană a de­clan­șat un val de pro­teste po­pu­lare, care par să anunțe o nouă pe­ri­oadă de in­sta­bi­li­tate so­ci­ală. Acum, când scriu, pro­tes­ta­ta­rii au ocu­pat pri­mă­ria din Kiev, iar pre­șe­din­tele Ucrai­nei ana­li­zează po­si­bi­li­ta­tea de a in­tro­duce sta­rea de urgență.

Pen­tru Mol­dova toate eve­ni­men­tele as­tea sunt ex­trem de im­por­tante. Pen­tru că dru­mul ei îna­inte de­pinde de trei ele­mente: op­țiu­nea po­li­tică a Ucrai­nei, com­por­ta­men­tul cla­sei po­li­tice lo­cale și vo­ința po­pu­lară. Să mă explic.

Mai în­tâi po­li­tica Ucrai­nei este ho­tă­râ­toare în pri­vința in­flu­en­ței pe care Ru­sia o poate exer­cita asu­pra Mol­do­vei. Cu o Ucraină pri­e­tenă și ali­ată a Mo­sco­vei, ar­mata rusă poate fi men­ți­nută în Trans­nis­tria, ceea ce îm­pie­dică în mod si­gur ade­ra­rea Mol­do­vei la Uniu­nea Eu­ro­peană. Sta­tele oc­ci­den­tale nu vor în­globa nici­o­dată în co­mu­ni­ta­tea lor o țară care are o pro­blemă așa de de­li­cată și de pe­ri­cu­loasă pre­cum se­pa­ra­tis­mul trans­nis­trean. Câtă vreme această si­tu­a­ție nu e so­lu­țio­nată, dru­mul Mol­do­vei că­tre Oc­ci­dent e blo­cat. Pe de altă parte re­nun­ța­rea la pre­ten­ți­ile te­ri­to­ri­ale față de Trans­nis­tria duce la cre­a­rea unei per­ma­nente en­clave ru­sești în coasta sa — nici asta nu este o so­lu­ție re­zo­na­bilă pen­tru ba­sa­ra­beni. Dar dacă Ucraina se orien­tează și ea că­tre Eu­ropa în­torcând spa­tele Ru­siei, pre­siu­nile asu­pra Trans­nis­triei vor fi ex­trem de mari. Cred că ru­șii vor tre­bui până la urmă să-și re­tragă ar­mata, lă­sând loc unui pro­ces de nor­ma­li­zare și de re­ve­nire a aces­tui te­ri­to­riu sub ad­mi­nis­tra­rea moldovenească.

Al doi­lea lu­cru im­por­tant pen­tru mol­do­veni este cum se va com­porta clasa lor po­li­tică. Des­chi­de­rea că­tre Eu­ropa nu este doar o oport­u­ni­tate po­li­tică și eco­no­mică, ci și una fi­nan­ci­ară la nivel per­so­nal. Se pot face multe afa­ceri în fo­lo­sul unor bu­zu­nare pri­vate de pe urma acor­du­lui proas­păt sem­nat. Va fi clasa po­li­tică mol­do­ve­nească mai cum­pă­tată și mai in­țe­leaptă de­cât cea din Ro­mâ­nia? Va ști să pună in­te­re­sul ge­ne­ral îna­in­tea ce­lui per­so­nal? Îmi este greu să spun da sau nu, pen­tru că știu prea pu­ține des­pre cei care țin azi frâiele pu­te­rii Mol­do­vei. Dar este lim­pede că, dacă vor ceda ten­ta­ției îm­bo­gă­ți­rii, vor da re­pede apă la moară co­mu­niș­ti­lor anti-eu­ro­peni, care nu vor ezita să răs­to­arne fra­gi­lul avan­taj pe care pro-eu­ro­pe­nii par să îl aibă acum.

În fine, al tre­i­lea ele­ment de­ter­mi­nant pen­tru dru­mul Mol­do­vei că­tre Eu­ropa este vo­ința po­pu­lară. Mi­no­ri­ta­tea rusă este des­tul de sem­ni­fi­ca­tivă nu­me­ric și e lesne de în­țe­les că va lupta des­chis îm­po­triva eu­ro­pe­ni­ză­rii ță­rii. Ală­turi de ea se gă­sește une­ori con­junc­tu­ral fac­țiu­nea pro-mol­do­ve­nească, cea care se opune ideii de apar­te­nență la spa­țiul ro­mâ­nesc — cred că mo­dul în care acești oa­meni se vor po­zi­ționa față de tra­seul eu­ro­pean al ță­rii poate in­flu­ența de­ci­siv suc­ce­sul unei po­ten­ți­ale ade­rări. Dacă va vota ală­turi de ruși cu co­mu­niș­tii, scena po­li­tică mol­do­ve­nească va de­veni im­pro­prie unor ast­fel de pla­nuri politice.

Mol­dova e în pra­gul unei pe­ri­oade foarte di­fi­cile. Multe lu­cruri tre­buie să se în­tâm­ple într-un anume fel ca să‑i fa­ci­li­teze dru­mul că­tre Eu­ropa. Iar uni­rea cu Ro­mâ­nia mi se pare un su­biect care nu poate fi pus acum pe agenda sa po­li­tică, pen­tru sim­plul mo­tiv că nu e mo­men­tul potrivit.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.