Ha­bar n‑am dacă în ziua de azi mai e răs­pân­dit sen­ti­men­tul acela de ata­șa­ment față de anu­mite obiecte care te-au în­so­țit de‑a lun­gul unor în­tâm­plări me­mo­ra­bile. Mă în­do­iesc pen­tru că trăim în vre­muri în care noul e aproape o re­li­gie, re­nun­țăm la lu­cruri per­fect func­țio­nale doar pen­tru că există un mo­del mai nou, care ne oferă trei func­țio­na­li­tăți inu­tile în plus. Eu sunt din­tre cei care pre­țu­iesc lu­cru­rile du­ra­bile, fă­cute te­me­i­nic și trai­nic, în care îți poți pune cu in­cre­dere că te vor servi atunci când ai ne­voie. Poate că e vâr­sta care mă în­deamnă să cred în lon­ge­vi­tate sau poate e fap­tul că am mai prins tim­puri când lu­cru­rile erau ju­de­cate prin du­ra­bi­li­ta­tea lor și ca­pa­ci­ta­tea de a fi re­pa­rate. Sau poate e și una și alta.

Cine a um­blat pe munți știe că tră­i­ni­cia echi­pa­men­tu­lui e foarte im­por­tantă atunci când aju­to­rul e de­parte, iar vre­mea se poate schimba în doar câ­teva clipe. Acolo im­per­mea­bi­li­ta­tea cor­tu­lui, izo­la­ția sa­cu­lui de dor­mit, tră­i­ni­cia hai­ne­lor și bo­can­ci­lor și re­zis­tența ruc­sa­cu­lui pot fi une­ori di­fe­rența din­tre viață și moarte. Însă din­colo de im­por­tanța lor prac­tică, toate aceste ac­ce­so­rii care te în­so­țesc în că­lă­to­ri­ile tale se im­preg­nează cu spi­ri­tul în­tâm­plă­ri­lor prin care ai tre­cut, se îm­bibă cu is­to­ria pe­ri­pe­ți­i­lor, se pă­trund cu far­me­cul pe­i­sa­je­lor pe care le-ai vă­zut. De­vin trep­tat parte din în­treaga ex­pe­riență, mar­tori ai amin­ti­ri­lor per­so­nale, de care nu te mai poti des­părți cu ușurință.

Ajungi așa­dar să pre­țu­iești tră­i­ni­cia și du­ra­bi­li­ta­tea lu­cru­ri­lor care te în­so­țesc de‑a lun­gul tim­pu­lui pen­tru că sunt parte din po­ves­tea vie­ții tale. Des­pre acest fel de tră­i­ni­cie vă po­ves­tește și fil­mul acesta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.