În 2010 Ponta în­fi­era cu mâ­nie pro­le­tară acor­dul cu FMI spu­nând că e o si­nu­ci­dere na­țio­nală și că de în­dată ce USL va ajunge la pu­tere vor re­nunța la el. Astă vară, cu oca­zia în­chi­de­rii acor­du­lui si­nu­ci­gaș, le spu­nea mi­niș­tri­lor săi că vor face de­mer­su­rile ca să ceară un nou acord, deși tot el ad­mite că nu ne tre­bu­iesc ba­nii pen­tru că ne pu­tem îm­pru­muta de pe piața pri­vată. Zis și fă­cut. Un nou me­mo­ran­dum a fost în­che­iat cu FMI, doar că în el s‑a stre­cu­rat și o cla­uză că Ro­mâ­nia tre­buie să cre­ască ac­ci­zele la com­bus­ti­bili cu 7%. Iar Ponta a in­clus asta în bu­ge­tul pe 2014, fre­cându-și mâi­nile bu­cu­ros că poate crește taxe fără să se spună că a fost ideea lui. O nouă coa­bi­tare s‑a năs­cut ast­fel: coa­bi­ta­rea cu FMI.

Acum se pune în­tre­ba­rea de ce a apă­rut această cla­uză? A cerut‑o FMI-ul? În ce scop? Și de ce am accepta‑o dacă ba­nii FMI-ului nu ne sunt strict ne­ce­sari, iar nouă nu ne con­vine creș­te­rea ac­ci­ze­lor? La toate aceste în­tre­bări nu există răs­pun­suri per­ti­nente. Doar mi­nis­trul bu­ge­tu­lui a po­me­nit ceva de de­fla­ție, cum că se su­pra­a­pre­ciază leul, iar ac­ciza are me­ni­rea să îm­pie­dice asta. Dați-mi voie să nu cred bas­mul ăsta — eco­no­mia ro­mâ­nească nu e nici pe de­parte una care să ge­ne­reze deflație.

Bă­sescu re­fuză să sem­neze acor­dul cu FMI toc­mai pen­tru că această creș­tere de ac­ciză nu are sens. Pe fond are drep­tate. Nu cred însă că de grija asta moare el — este evi­dent că pen­tru el cam­pa­nia elec­to­rală a în­ce­put de mult și își do­rește să se con­sti­tuie în li­de­rul opo­zi­ției la ac­tu­ala pu­tere. Iar po­zi­țio­na­rea asta se face din timp, cu miș­cări bine cal­cu­late, cu de­cla­ra­ții bine țin­tite. Po­zi­ția de pre­șe­dinte îl ajută să fie au­zit de toată lu­mea. Mai de­vreme sau mai târ­ziu Ponta va pierde po­pu­la­ri­ta­tea ac­tu­ală, iar in­com­pe­tența lui va fi vi­zi­bilă pen­tru o ma­jo­ri­tate re­la­tivă. Iar Bă­sescu va fi acolo, că­lare pe un cal alb, spu­nându-le tu­tu­ror: v‑am zis eu!

Ponta e și el foarte fe­ri­cit să fie con­trat per­ma­nent de Bă­sescu. Dacă ar fi si­lit să gu­ver­neze într‑o “pace so­ci­ală” ar tre­bui să dea ex­pli­ca­ții pen­tru lipsa de co­e­rență, pen­tru ine­fi­ciență și proas­tele re­zul­tate ale gu­ver­nă­rii. Așa însă are veș­nic un cal de bă­taie: pre­șe­din­tele ne sa­bo­tează, ne îm­pie­dică să dezvol­tăm țara, tre­buie să ter­mi­năm cu el și clica bă­sistă. Dis­cur­sul ăsta are un suc­ces te­ri­bil și îl ține la cote de po­pu­la­ri­tate in­ex­pli­ca­bile dacă ne ra­por­tăm strict pe­for­manța lui la gu­ver­nare. Sur­prin­ză­tor, la un an și ceva după sus­pen­da­rea ne­re­u­șită ini­țiată de USL, sen­ti­men­tele re­van­șarde ale unei bune părți a po­pu­la­ției față de Bă­sescu sunt încă la cote înalte.

Coa­bi­ta­rea Ponta-Bă­sescu este deci func­țio­nală. Fi­e­care are ne­voie de ce­lă­lalt ca să-și jus­ti­fice ac­țiu­nile și in­ten­ți­ile. Din­colo de as­tea sun­tem noi, ce­tă­țe­nii, îm­păr­țiți în două ta­bere: unii care nu pri­cep sau nu vor să pri­ceapă ni­mic des­pre con­se­cin­țele eco­no­mice ale gu­ver­nă­rii Ponta și cei care în­țe­leg că sunt fu­rați de gu­vern pen­tru a sus­ține un bu­get me­nit să fi­nan­țeze co­rup­ția și in­com­pe­tența. Eu fac parte din a doua ca­te­go­rie. Sta­tul ro­mân nu-mi oferă ABSOLUT NIMIC. Nu pri­mesc ser­vi­cii me­di­cale, nici de edu­ca­ție, nici in­fras­truc­tură mai bună, nici ad­mi­nis­tra­ție lo­cală mai com­pe­tentă. Ab­so­lut fi­e­care clipă a vie­ții mele se des­fă­șoară prin me­ca­nis­mele eco­no­miei pri­vate, iar sta­tul este doar un pa­ra­zit care îmi cere tot mai multe taxe.

Veți în­țe­lege deci de ce sunt de acord în pro­blema fai­moa­sei ac­cize cu Bă­sescu. De­si­gur, obiec­ti­vele lui sunt di­fe­rite de ale mele. Dacă ar fi fost acum un gu­vern PDL pro­ba­bil că ar fi sus­ți­nut și el mă­ri­rea ta­xe­lor, deci nu mă ilu­zio­nez că ci­neva îmi vrea bi­nele. Dar, pen­tru mo­ment, asta e sin­gura voce care vor­bește în nu­mele in­te­re­se­lor mele. Și mă în­treb, acum că bu­ge­tul pe 2014 s‑a apro­bat în par­la­ment cu tot cu creș­te­rile de ac­cize, ce se va în­tâm­pla dacă cei de la FMI vor veni în ia­nu­a­rie și se va re­n­e­go­cia acor­dul, eli­minându-se cla­uza cu creș­te­rea de ac­cize. Ră­mas fără acor­dul de coa­bi­tare cu FMI, Ponta va fi într-un mare offside cu bu­ge­tul său, care va tre­bui rec­ti­fi­cat dras­tic. Pen­tru că dacă n‑o face, ac­ciza mă­rită nu mai e o mă­sură im­pusă de al­ții, ci de el în­suși. Și abia atunci va fi avut drep­tate Băsescu…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.