Dis­cur­sul lui An­to­ne­scu re­fe­ri­tor la Tra­ian Bă­sescu se nu­an­țează. De­cla­ra­ți­ile re­cente sunt ceva mai echi­li­brate. Ur­mă­riți cu aten­ție cum se ex­primă: nu men­țio­nează cine vor­bește ires­pon­sa­bil “sub tri­co­lor”, se poate în­țe­lege că se re­feră la ori­care din­tre cele două per­so­naje, pre­șe­dinte sau prim mi­nis­tru. Mai mult, spre de­o­se­bire de dis­cur­sul PSD care îl ca­li­fică pe Bă­sescu nici mai mult nici mai pu­țin de­cât ires­pon­sa­bil și bol­nav psi­hic, An­to­ne­scu ad­mite că res­pin­ge­rea bu­ge­tu­lui este un drept pe care pre­șe­din­tele îl are și face apel la re­zo­na­bi­li­tate: să re­tri­mită cât mai ra­pid pro­iec­tul de bu­get în par­la­ment, fără să mai aș­tepte tre­ce­rea pe­ri­oa­dei ma­xime ad­misă de lege. Să fie doar tem­po­rară această schim­bare de ati­tu­dine? Sau e un cal­cul po­li­tic pen­tru pe­ri­oada care urmează?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    In­di­fe­rent ce ma­ne­vra de “in­toar­cere” in­cearca sa faca An­to­ne­scu, dintr‑o bu­cata sau din mai multe mis­cari, ca sa vor­bim in ter­meni auto, pen­tru mine, ca om ce crede in va­lo­rile li­be­rale, acest domn ra­mane un om mic, un pse­u­do­li­be­ral sau, mai exact, un po­li­truc ah­tiat de pu­tere, care a van­dut PNL ba­ro­ni­lor pe­se­disti, avandu‑i in spate pe Dinu Pa­tri­ciu si Dan Vo­i­cu­lescu. Nu se va pu­tea rea­bi­lita in veci in ochii mei si, sper, in ochii ori­ca­rui li­be­ral autentic.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.