S‑ar zice că pu­tem res­pira mai ușu­rați după cele câ­teva zile ne­gre din is­to­ria Ro­mâ­niei, când clasa po­li­tică a în­cer­cat să cre­eze ca­drul le­gi­sla­tiv per­fect pen­tru ho­ție per­pe­tuă. Vă­zând re­ac­ți­ile prompte ale amab­sa­de­lor stră­ine și apoi re­pli­e­rea lui Crin An­to­ne­scu, care pare să se de­li­mi­teze de ac­țiu­nile ma­fiei po­li­tice, am fi ten­tați să zi­cem că pe­ri­co­lul a tre­cut. Nu sunt con­vins că e așa. În spa­tele aces­tor ac­țiuni le­gi­sla­tive stă un plan ela­bo­rat de oa­meni care vi­zează obiec­tive pe ter­men lung — ei nu vor ceda atât de ușor. N‑au re­u­șit acum? Nu‑i ni­mic, vor că­uta ur­mă­to­rul prilej.

Ieri eram dis­pe­rat de lipsa de re­ac­ție a so­ci­e­tă­ții ci­vile, pen­tru că eram con­vins că se va în­tâm­pla ceva spon­tan așa cum a fost cu Ro­șia Montană, o ie­șire ma­sivă în stradă a ace­lor oa­meni care au do­ve­dit că se pot mo­bi­liza când vor. Nu s‑a pe­tre­cut ni­mic, ali­men­tând încă o dată te­o­ri­ile ce­lor care spun că de­mon­stra­ți­ile din toamna asta au fost mof­tu­rile pro-eco­lo­giste ale unor hip­s­teri cor­po­ra­tiști. Eu am fost con­vins că nu e așa, că e o tre­zire la viață a unei clase elec­to­rale care are pu­te­rea de a in­flu­ența con­cret viața po­li­tică, prin ac­țiuni con­crete, nu doar prin like-uri pe Fa­ce­book. M‑am înșelat?

Apoi m‑am gân­dit că ar tre­bui poate fo­lo­sit po­ten­ți­a­lul pe care îl avem. Dacă elec­to­rul ro­mân nu se poate ma­ni­festa de­cât în me­diul on­line, de ce nu ne du­cem cu in­stru­men­tele de­mo­cra­ției acolo? De ce n‑am avea un sis­tem on­line de con­sul­tare de­mo­cra­tică? Si­gur, ar tre­bui să fie per­fect se­cu­ri­zat, im­po­si­bil de fra­u­dat, iar asta nu e foarte sim­plu, dar nici im­po­si­bil. În fond și emi­te­rea de bac­note e la fel de sen­si­bilă și uite că o ges­tio­năm des­tul de bine. Am pu­tea — după ace­lași lo­gică — să an­ga­jăm o com­pa­nie ex­ternă, foarte cre­di­bilă, care să asi­gure se­cu­ri­ta­tea sis­te­mu­lui și in­vi­o­la­bi­li­ta­tea re­gu­li­lor care i se aplică. De pildă doar Au­to­ri­ta­tea Elec­to­rală Cen­trală să aibă drept de in­te­ro­gare a aces­tui sis­tem, iar orice mo­di­fi­care a func­țio­nă­rii sau a da­te­lor să fie in­ter­zisă ori­că­rei au­to­ri­tăți române.

Am pu­tea în fe­lul ăsta să ob­ți­nem o re­ac­ție mult mai con­sis­tentă de la ce­tă­țeni și pro­ba­bil că și rata de par­ti­ci­pare la ale­geri ar fi mult mai mare. Toți ce­tă­țe­nii ro­mâni din di­as­pora ar pu­tea vota mai ușor. S‑ar pu­tea crea me­ca­nisme de de­mi­tere a unui par­la­men­tar sau de re­tra­gere a imu­ni­tă­ții sale. În fond po­po­rul e su­ve­ran, nu așa spun me­reu po­li­ti­cie­nii? Pro­blema e că oa­me­nii ăș­tia ajung în par­la­ment fără să de­ta­li­eze exact ce vor face acolo, ce legi vor pro­mova și po­li­tici vor im­ple­menta și ne tre­zim că se apucă de tâm­pe­nii pre­cum cele din “mar­țea nea­gră”, iar noi tre­buie să aș­tep­tăm pa­tru ani până pu­tem sanc­ționa com­por­ta­men­tul lor. Cu un sis­tem ca ăsta vor fi me­reu cu gân­dul la po­si­bila lor demitere.

De­si­gur, nu ar tre­bui să fie ex­trem de fa­cil să de­miți un par­la­men­tar, pen­tru că atunci s‑ar ajunge la abu­zuri. Dar ima­gi­nați-vă că, res­pec­tând niște con­di­ții, ar fi ne­voie de 250.000 de sem­nă­turi (elec­tro­nice) pen­tru a se în­tămpla asta. Dacă ai su­pă­rat atâta lume, cu si­gu­ranță nu ești doar vic­tima unei răz­bu­nări po­li­tice. Sau să zi­cem că ai co­mis niște ho­ții, dar pri­e­te­nii tăi par­la­men­tari nu-ți ri­dică imu­ni­ta­tea și stai fru­mu­șel în fo­to­liul căl­duț și vo­tezi legi. 250.000 de ro­mâni pot să de­cidă că tre­buie să te duci în fața justiției.

Îmi amin­tesc că am ci­tit cân­dva des­pre o gru­pare pa­ra­mi­li­tară ci­vilă din Ar­gen­tina, cred că se nu­mea Pu­mele ne­gre, care erau ano­nimi și ile­gali. Pen­tru că în țara lor co­rup­ția ajun­sese la cote de ne­su­por­tat, iar jus­ti­ția era con­tro­lată de ma­fi­oți, s‑au or­ga­ni­zat într-un mod foarte dur și efi­cient: când un per­so­naj pu­blic co­mi­tea fapte evi­dente de co­rup­ție, dar ni­meni nu le sanc­ționa, ce cre­deți că îi tre­cea in­di­vi­du­lui prin cap? Exact, un glonț 7.62, tras de la dis­tanță. De­si­gur, ti­pul ăsta de jus­ti­ție vi­o­lentă nu poate fi prac­ti­cat într‑o țară eu­ro­peană ci­vi­li­zată. Dar n‑ar fi un ast­fel de sis­tem de de­mi­tere prin vot po­pu­lar exact ca o pușcă cu lu­netă per­ma­nent în­drep­tată spre fi­e­care parlamentar?

Așa că vă întreb:

Ar fi util pen­tru Ro­mâ­nia un sis­tem on­line de con­sul­tare a po­pu­la­ției și de votare?

Vezi re­zul­ta­tele

Loading ... Loading …

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  E clar ca tre­buie in­cer­cata “o pusca cu lu­neta” im­po­triva unor ne­tre­b­nici fa­ca­tori de fa­ra­de­legi, nu de legi, as­cunsi 4 ani in spa­tele unor imu­ni­tati do­ban­dite prin ale­geri ma­ni­pu­late. Ce nu stiu eu, este forma sub care poate fi con­cre­ti­zat in­stru­men­tul asta. Ideea sis­te­mu­lui on­line de con­sul­tare pare buna la prima ve­dere. In re­a­li­tate nu cred ca este po­si­bil de pus in prac­tica. Nu din mo­tive teh­nice sau de se­cu­ri­tate. Ci din mo­ti­vele po­li­ti­cii in sine. Po­li­ti­cul este un ta­ram mis­ca­tor, al com­pro­mi­su­lui si, de ce sa n‑o spu­nem di­rect, al min­ciu­nii. Lu­cru­rile as­tea nu sunt com­pa­ti­bile cu mij­loa­cele exacte si ne­dis­cu­ta­bile, tran­sante si fara echi­voc, de eva­lu­are si de de­ci­zie, de eli­mi­nare a ma­ru­lui pu­tred. Pa­ra­do­xal, in po­li­tica, ma­rul pu­tred aduce re­zul­ta­tele do­rite de gru­pul “X” de in­te­rese. Deci, nu se do­reste si nu se va dori nici­o­data ca ale­ga­to­rul sa aiba po­si­bi­li­ta­tea sa eli­mine ma­rul pu­tred cu­les, din mo­tive dis­cu­ta­bile, la ale­geri. Pe cale de con­se­cinta ajun­gem la con­clu­zia ca nu se va gasi ( a se citi: nu se va dori) o forma in­sti­tu­tio­na­li­zata, care sa dea po­si­bi­li­ta­tea eli­mi­na­rii ra­u­lui, bu­cata cu bu­cata (a se citi: po­li­ti­cian cu po­li­ti­cian), prin blam pu­blic, in­tre doua scru­ti­nuri or­di­nare. Acesta este mo­ti­vul pen­tru care, in alte zari, unii au scos ghi­li­me­lele de la pusca cu luneta.

  • Sorin Sfirlogea

   La ca­pă­tul unei puști re­ale s‑ar găsi un sin­gur om, un sin­gur fel de a privi lu­cru­rile. Am în­lo­cui min­ciuna si ho­ția cu ar­bi­tra­rul și ne­bu­nia. Și, ori­cum, în ca­zul ăsta n‑am mai vorbi de de­mo­cra­ție. Eu cred că e di­fi­cil din punct de ve­dere po­li­tic de im­ple­men­tat un ast­fel de in­stru­ment, dar nu imposibil.

   • Anonymous

    Eu nu am spus ca pusca cu lu­neta este o so­lu­tie. Sunt con­vins ca nu este o so­lu­tie. Am ex­pli­cat doar ca din dis­pe­rare, din ne­bu­nie etc, unii au ajuns la ast­fel de ma­ni­fes­tari extreme.
    Cat des­pre democratie…E mult de dis­cu­tat aici. Pen­tru mo­ment e doar un ter­men teh­nic abs­tract. Cul­mea, tot raul care se face in lume, sau aproape tot, in­clu­zand raz­bo­a­iele mo­derne si asa zi­sele re­vo­lu­tii, se fac in nu­mele de­mo­cra­tiei. In re­a­li­tate este vorba de ac­tiuni, unele din­tre ele cri­mi­nale, avand ca scop do­mi­na­tia eco­no­mica in fo­lo­sul unui mic nu­mar de oa­meni ce fac parte dintr-un anu­mit grup de interese.

 2. Nicu M

  Cred ca re­le­vanta re­zul­ta­tu­lui poll-ului de aici e cel pu­tin dis­cu­ta­bila, avand in ve­dere ca e “on the line” 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Nici nu zic c‑ar fi re­le­vant, dar eram cu­rios cum gân­desc cei care mă citesc.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.