Sunt mai bine de cin­ci­pre­zece ani de când am că­pă­tat un sen­ti­ment de dez­gust ames­te­cat cu scârbă față de Lu­cian Bol­caș. Per­so­na­jul ăsta e unul din spe­ci­me­nele ace­lea care aș dori să dis­pară în ano­ni­mi­ta­tea po­pu­lară, pen­tru că pre­zența lor în prima li­nie este una din­tre cele mai to­xice pen­tru con­ști­ința co­lec­tivă. Mo­dul în care ra­țio­nează și co­mu­nică este un exem­plu de ma­nual des­pre cum nu ar tre­bui să se ma­ni­feste un ce­tă­țean edu­cat și res­pon­sa­bil al unei so­ci­e­tăți moderne.

A fost mulți ani de zile aco­li­tul lui Va­dim Tu­dor, alt per­so­naj ma­lign al po­li­ti­cii ro­mâ­nești. L‑a sus­ți­nut în toate de­ra­pa­jele po­li­tice în care s‑a an­ga­jat par­ti­dul Ro­mâ­nia Mare, a fost un va­j­nic sus­ți­nă­tor al ide­i­lor an­ti­se­mite, un ad­mi­ra­tor ne­con­di­țio­nat al lui An­to­ne­scu și un ex­tre­mist do­ve­dit prin ex­pri­mă­rile pu­blice. După o vreme a sim­țit că na­țio­na­lis­mul va­di­mian nu mai are vi­i­tor și a să­rit în barca pe­se­distă, pre­tin­zându-se un fel de di­zi­dent. Iar acum se vede răs­plătit cu o po­zi­ție în Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală. Nu e doar imo­ral ceea ce se în­tâm­plă, e descurajant.

Și te în­trebi fi­resc: de ce ar alege PSD un ast­fel de per­so­naj pen­tru a‑l ex­pune pu­blic ca re­pre­zen­tant al său? Fi­rește, nu pen­tru ca­li­tă­țile sale pro­fe­sio­nale. Bol­caș l‑a re­pre­zen­tat pe Năs­tase în do­sa­rul Tro­feul Ca­li­tă­ții atât de bine în­cât Bom­bo­nel a ajuns la în­chi­soare. Dar jus­ti­fi­ca­rea sa e sim­plă: a fost un do­sar po­li­tic, cu un ver­dict co­man­dat de Bă­sescu și dez­no­dămân­tul nu pu­tea fi al­tul, in­di­fe­rent cât de bună ar fi fost apă­ra­rea. Însă nu pen­tru abi­li­tă­țile sale avo­că­țești e pro­pus Bol­caș la CCR, ci — mult mai pro­ba­bil — pen­tru con­fir­ma­rea pe care Năs­tase a dat‑o: e obe­dient, face orice i se cere. La fi­na­lul vie­ții sale ne­în­sem­nate și lip­site de orice re­a­li­zări no­ta­bile, Bol­caș e mai mult de­cât fe­ri­cit să-și vadă me­di­o­cri­ta­tea ri­di­cată la rang de com­pe­tență. Pen­tru această fa­voare va fi gata să vo­teze în CCR așa cum îi vor dicta ve­chii se­cu­riști din PSD.

Doar că lu­mea nu e nici oarbă, nici surdă. Ast­fel de no­mi­na­li­zări nu trec ne­ob­ser­vate de că­tre cei al că­ror cu­vânt atârnă greu. În timp ce po­po­rul PSD doarme lângă ie­slea goală, aș­tep­tând pro­mi­sul tain, există voci care în­cep să obiec­teze im­po­triva pro­mo­vă­rii unor ast­fel de per­so­naje. Să spe­răm că ele vor conta și vor opri ne­no­ro­ci­rea. Nu mă ilu­zio­nez ca o altă nu­mire va fi aceea a unui om obiec­tiv și pro­fe­si­o­nist. Dar nu Bol­caș, nu această nuli­tate! E prea de tot!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • Sorin Sfirlogea

   🙂 Asta da intuiție!

   • Anonymous

    N‑am nimerit‑o si, fa­cand haz de ne­caz, sus­tin ca era mai bine cu o se­cu­rista scle­ro­zata. Acum pe­i­sa­jul mi­o­ri­tic e com­plet: Gi­gel la cul­tura si Toni la CCR. Bra­vos na­tiune! Ha­lal sa-ti fie!

 1. Anonymous

  Acest per­so­naj imi face pur si sim­plu rau. Fi­zic si psi­hic, daca pot spune asa. Iata ca in acest mo­ment se stie deja ca “a re­fu­zat” de­sem­na­rea. Imi pot in­chi­pui de ce. Dar nu me­rita sa comentez.
  Ur­meaza Pa­ula Ivan?

  • Anonymous

   Am vrut sa spun Pa­ula Ia­cob. Parca asa o cheama pe doamna aceea ma­tu­sa­le­mica, avand ca sin­gura “ca­li­tate” fap­tul ca l‑a “apa­rat” pe Nicu. In rest, o agra­mata foarte dubioasa.

 2. Alice

  Pe­se­deii îți con­stru­iesc echipa dupa chi­pul și ase­mă­na­rea lor și se arată lu­mii în toată hi­do­șe­nia lor, fără să le pese prea mult, mi­zând pe ne­pă­sa­rea majorității.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.