Dacă te-ar între­ba cine­va ce reprez­in­tă pen­tru tine mași­na pe care o con­duci sau pe care ai vrea să o con­duci, ce ai răspunde? Nu te grăbi, gân­dește-te bine. E pur și sim­plu un obiect, pe care l‑ai ales pen­tru că e prac­tic, pen­tru a câști­ga lib­er­tatea de miș­care în condiții de con­fort? Sau e mai mult de atât, e ceva ce te reprez­in­tă ca per­son­al­i­tate, e un mod de a te expri­ma ca indi­vid?

O sim­plă con­statare: numărul inci­den­telor rutiere este în con­tin­uă creștere. Micile tam­ponări, zgâri­e­turile ușoare au devenit un fapt obiș­nu­it în orașe aglom­er­ate. Urmă­torul pas rațion­al ar fi să vedem măsuri con­struc­tive care să dimin­ueze efectele unor ast­fel de eveni­mente: spoilere elas­tice, pro­te­jate cu un strat de cau­ci­uc, mai puține ele­mente frag­ile în zonele de risc potențial. Ceea ce vedem în schimb este aproape opusul. Cu cât un auto­mo­bil e mai scump, cu atât designul exte­ri­or e mai sofisti­cat, linia con­struc­tivă mai com­pli­cată, orna­mentarea mai bogată în ele­mente frag­ile. Orice atin­gere pro­duce zgâri­e­turi, orice apăsare se lasă cu pagube.

Con­struc­torii știu că scăderea duratei de viață a pro­dusu­lui — așa cum se pro­cedează în indus­tria elec­tro­cas­nicelor, de pildă — nu este o soluție. Dura­bil­i­tatea este o parte impor­tan­tă a val­orii auto­mo­bilu­lui. Dacă cedează ușor motorul, sis­temul de frânare, insta­lația elec­trică, masi­na nu se mai vin­de bine. Deci din ce se pot face bani după vân­zarea pro­dusu­lui prin­ci­pal? Care sunt pro­duse­le com­ple­mentare, con­sum­a­bilele care generează vânzări? Desig­ur, piese­le de schimb exte­rioare. Aco­lo e întot­deau­na vina cumpără­toru­lui — el a lovit ceva, el a pro­dus zgâri­etu­ra, el a fost negli­jent. Cum generează vânzări mai multe? Făcând piese­le din mase plas­tice, care se sparg sau se rup foarte ușor. Cum se pot asigu­ra că nu apar piese de schimb făcute de alte com­panii? Com­plicând designul, adăugând tot felul de adânci­turi, linii frânte, cur­buri neo­biș­nu­ite, decu­pa­je spe­ciale, care să‑l facă difi­cil de real­izat tehno­log­ic pen­tru cei ce nu au matrițele orig­i­nale.

Cumpără­torii mașinilor nu cer mod­ele mai adec­vate pen­tru trafi­cul urban sau un design care să le scutească chel­tu­ielile în caz de acci­dent minor. Dim­potrivă cu cât orna­mentarea e mai sofisti­cată, cu cât spoil­erele sunt mai extrav­a­gante, cu atât mod­elul e mai apre­ci­at. Pen­tru că — răspun­zând între­bării de la început — auto­mo­bilul nu este (încă) doar un obiect de util­i­tate, ci și o modal­i­tate de expri­mare per­son­ală. Cu cât e mai ele­gant, mai put­er­nic, mai lux­os, cu atât și pro­pri­etarul său este prezump­tiv aseme­nea lui. Sperăm în secret să împru­mutăm imag­inea obiectelor pe care le afișăm: haine, biju­terii, auto­mo­bile. Iar imag­inea costă, nu‑i așa?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu