Guvernarea bloc cu bloc

Explozia din blocul călărășean este, cu sig­u­ranță, o tragedie. Una care mai mult ca sigur ar fi putut fi evi­tată dacă reg­ulile de sig­u­ranță ar fi fost respec­tate. Moartea unui om e un lucru trist, mai ales atunci când se întâm­plă din cauza unui acci­dent care ar fi putut fi evi­tat.

Observ însă că toată isto­ria a stâr­nit un interes deosebit pen­tru mem­brii guver­nu­lui. Și nu e vorba despre funcți­ile mai mărunte ale vre­unui min­is­ter, ci însuși pre­mierul și vicepremierul sunt impli­cați în inves­ti­gați­ile respec­tive și în rezolvarea efectelor exploziei. Este acest eveni­ment unul atât de impor­tant încăt să nece­site atenția vâr­furilor con­duc­erii exec­u­tive a țării? Firește că nu.

O explozie de genul acesta, chiar dacă e sol­dată cu un mort și câțiva răniți, nu e un caz de impor­tanță națion­ală. Cu tot respec­tul față de trage­dia per­son­ală a fam­i­liei îndo­liate, moartea doam­nei respec­tive este regretabilă, dar nu e un caz de doliu național. În fiecare zi mor pe șose­lele României câțiva oameni, din motive tot atât de trag­ice pe cât sunt de evitabile. Și atunci de ce toată această atenție națion­ală acor­dată unui eveni­ment local?

Expli­cația e sim­plă: românii sunt în con­tin­uare sen­si­bili la mod­elul fig­urii pater­nale comu­niste, a celui care se află în frun­tea țării, dar știe toate amă­nun­tele, toate prob­leme și ia toate decizi­ile nece­sare. Tătuca de sus este cel care dă ordin să li se repare blocul, să se dea dru­mul la gaze, să se acorde despăgu­biri. De aceea guver­nanții con­sid­eră că este foarte bine să pozeze în pos­tura de tătuc atot­put­er­nic — dă bine la pub­lic și câștigă puncte elec­torale pen­tru că, uite, le pasă de popor și cum au oamenii un necaz, cum vine prim-ministrul și le rezolvă prob­lemele.

Și uite așa con­struim o guvernare orig­i­nală, un fel de com­bi­nație între admin­is­tra­torul de bloc și sec­re­tarul de par­tid. Să fie gaze, să se plătească întreținerea și util­itățile la timp și să dea toți bani la fon­dul de rul­ment, din care să mai facă câte o mică fură­ci­une. Pen­tru că guver­nul Ponta nu guvernează o țară, ci admin­istrează Româ­nia bloc cu bloc.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    ca să se arate în toată micimea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu