Guvernarea bloc cu bloc

Explo­zia din blo­cul călă­ră­șean este, cu sigu­ranță, o tra­ge­die. Una care mai mult ca sigur ar fi putut fi evi­tată dacă regu­lile de sigu­ranță ar fi fost res­pec­tate. Moar­tea unui om e un lucru trist, mai ales atunci când se întâm­plă din cauza unui acci­dent care ar fi putut fi evi­tat.

Observ însă că toată isto­ria a stâr­nit un inte­res deo­se­bit pen­tru mem­brii guver­nu­lui. Și nu e vorba des­pre func­ți­ile mai mărunte ale vre­u­nui minis­ter, ci însuși pre­mi­e­rul și vice­pre­mi­e­rul sunt impli­cați în inves­ti­ga­ți­ile res­pec­tive și în rezol­va­rea efec­te­lor explo­ziei. Este acest eve­ni­ment unul atât de impor­tant încăt să nece­site aten­ția vâr­fu­ri­lor con­du­ce­rii exe­cu­tive a țării? Firește că nu.

O explo­zie de genul acesta, chiar dacă e sol­dată cu un mort și câțiva răniți, nu e un caz de impor­tanță națio­nală. Cu tot res­pec­tul față de tra­ge­dia per­so­nală a fami­liei îndo­li­ate, moar­tea doam­nei res­pec­tive este regre­ta­bilă, dar nu e un caz de doliu națio­nal. În fie­care zi mor pe șose­lele Româ­niei câțiva oameni, din motive tot atât de tra­gice pe cât sunt de evi­ta­bile. Și atunci de ce toată această aten­ție națio­nală acor­dată unui eve­ni­ment local?

Expli­ca­ția e sim­plă: româ­nii sunt în con­ti­nu­are sen­si­bili la mode­lul figu­rii pater­nale comu­niste, a celui care se află în frun­tea țării, dar știe toate amă­nu­n­tele, toate pro­bleme și ia toate deci­zi­ile nece­sare. Tătuca de sus este cel care dă ordin să li se repare blo­cul, să se dea dru­mul la gaze, să se acorde des­pă­gu­biri. De aceea guver­nan­ții con­si­deră că este foarte bine să pozeze în pos­tura de tătuc ato­tpu­ter­nic – dă bine la public și câștigă puncte elec­to­rale pen­tru că, uite, le pasă de popor și cum au oame­nii un necaz, cum vine prim‐ministrul și le rezolvă pro­ble­mele.

Și uite așa con­struim o guver­nare ori­gi­nală, un fel de com­bi­na­ție între admi­nis­tra­to­rul de bloc și secre­ta­rul de par­tid. Să fie gaze, să se plă­tească între­ți­ne­rea și uti­li­tă­țile la timp și să dea toți bani la fon­dul de rul­ment, din care să mai facă câte o mică fură­ciune. Pen­tru că guver­nul Ponta nu guver­nează o țară, ci admi­nis­trează Româ­nia bloc cu bloc.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Alice

    ca să se arate în toată mici­mea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu