Ex­plo­zia din blo­cul că­lă­ră­șean este, cu si­gu­ranță, o tra­ge­die. Una care mai mult ca si­gur ar fi pu­tut fi evi­tată dacă re­gu­lile de si­gu­ranță ar fi fost res­pec­tate. Moar­tea unui om e un lu­cru trist, mai ales atunci când se în­tâm­plă din ca­uza unui ac­ci­dent care ar fi pu­tut fi evitat.

Ob­serv însă că toată is­to­ria a stâr­nit un in­te­res de­o­se­bit pen­tru mem­brii gu­ver­nu­lui. Și nu e vorba des­pre func­ți­ile mai mă­runte ale vre­u­nui mi­nis­ter, ci în­suși pre­mi­e­rul și vi­ce­pre­mi­e­rul sunt im­pli­cați în in­ves­ti­ga­ți­ile res­pec­tive și în re­zol­va­rea efec­te­lor ex­plo­ziei. Este acest eve­ni­ment unul atât de im­por­tant în­căt să ne­ce­site aten­ția vâr­fu­ri­lor con­du­ce­rii exe­cu­tive a ță­rii? Fi­rește că nu.

O ex­plo­zie de ge­nul acesta, chiar dacă e sol­dată cu un mort și câ­țiva ră­niți, nu e un caz de im­por­tanță na­țio­nală. Cu tot res­pec­tul față de tra­ge­dia per­so­nală a fa­mi­liei în­do­li­ate, moar­tea doam­nei res­pec­tive este re­gre­ta­bilă, dar nu e un caz de do­liu na­țio­nal. În fi­e­care zi mor pe șo­se­lele Ro­mâ­niei câ­țiva oa­meni, din mo­tive tot atât de tra­gice pe cât sunt de evi­ta­bile. Și atunci de ce toată această aten­ție na­țio­nală acor­dată unui eve­ni­ment local?

Ex­pli­ca­ția e sim­plă: ro­mâ­nii sunt în con­ti­nu­are sen­si­bili la mo­de­lul fi­gu­rii pa­ter­nale co­mu­niste, a ce­lui care se află în frun­tea ță­rii, dar știe toate amă­nu­n­tele, toate pro­bleme și ia toate de­ci­zi­ile ne­ce­sare. Tă­tuca de sus este cel care dă or­din să li se re­pare blo­cul, să se dea dru­mul la gaze, să se acorde des­pă­gu­biri. De aceea gu­ver­nan­ții con­si­deră că este foarte bine să po­zeze în pos­tura de tă­tuc ato­tpu­ter­nic — dă bine la pu­blic și câștigă puncte elec­to­rale pen­tru că, uite, le pasă de po­por și cum au oa­me­nii un ne­caz, cum vine prim-mi­nis­trul și le re­zolvă problemele.

Și uite așa con­struim o gu­ver­nare ori­gi­nală, un fel de com­bi­na­ție în­tre ad­mi­nis­tra­to­rul de bloc și se­cre­ta­rul de par­tid. Să fie gaze, să se plă­tească în­tre­ți­ne­rea și uti­li­tă­țile la timp și să dea toți bani la fon­dul de rul­ment, din care să mai facă câte o mică fu­ră­ciune. Pen­tru că gu­ver­nul Ponta nu gu­ver­nează o țară, ci ad­mi­nis­trează Ro­mâ­nia bloc cu bloc.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    ca să se arate în toată mi­ci­mea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.