Din când în când în Ro­mâ­nia se mai îm­tâm­plă și câte o mi­nune. Adrian Năs­tase a fost ju­de­cat și con­dam­nat de­fi­nitv într‑o a două ca­uză, le­gată tot de co­rup­ție. Nu am ni­mic de co­men­tat des­pre de­ta­li­ile ju­ri­dice ale aces­tui caz, pen­tru că am con­vin­ge­rea că in­di­vi­dul ăsta e pro­ba­bil unul din­tre cei mai to­xici po­li­ti­cieni din Ro­mâ­nia post­de­cem­bristă. Aro­ganța lui și ae­rele de ato­tpu­ter­nic s‑au to­pit în sfâr­șit. Acum nu mai e de­cât un infractor.

Evi­dent, în­treg PSD-ul în com­pă­ti­mește și îl de­clară o vic­timă a re­gi­mu­lui Bă­sescu. În frun­tea tu­tu­ror, dom­nul Ponta. Cu o men­țiune: Ponta nu este un po­li­ti­cian oa­re­care, ci este prim-mi­nis­trul ță­rii, deci cel care ve­ghează asu­pra bu­nu­lui mers al jus­ti­ției. Fap­tul că el con­si­deră con­dam­na­rea lui Năs­tase o ne­drep­tate îi este di­rect opo­za­bil. Dacă sen­tința e într-ade­văr un act de in­jus­ti­ție se naște le­gi­tima în­tre­bare: cum e po­si­bil ca sub gu­ver­na­rea lui, care îm­pli­nește deja doi ani, să se co­mită ne­drep­tăți atât de evi­dente? Ce a fă­cut până acum ca să apere sis­te­mul ju­ri­dic de ast­fel de in­tru­ziuni po­li­tice?  Îna­inte de a acuza pe al­ții, dom­nul Ponta are a da pro­pri­ile explicații.

În fond de­cla­ra­ți­ile lui spun im­pli­cit două lu­cruri: că nu el este cel care gu­ver­nează Ro­mâ­nia și că jus­ti­tia ac­țio­nează la co­manda lui Bă­sescu. Prima este o de­cla­ra­ție de im­po­tență po­li­tică, o ne­pu­tință je­nantă. A doua este o afir­ma­ție pe care ar tre­bui s‑o pro­beze, cu atât mai mult cu cât in­cumbă fapte pe­nale. Dacă ar fi ade­vă­rat, atunci Bă­sescu le‑a co­mu­ni­cat într-un fel sau al­tul pro­cu­ro­ri­lor și ju­de­că­to­ri­lor so­li­ci­ta­rea sa de a‑l con­damna pe Năs­tase, iar aceștia au executat‑o în po­fida pro­be­lor din do­sar. Po­li­ti­cia­nul Ponta pro­ba­bil că ar spune că e o de­cla­ra­ție po­li­tică. Dar pri­mul mi­nis­tru Ponta poate do­vedi aceste afirmații?

Și mă în­treb: nu există în Ro­mâ­nia nici o lege prin care să pu­tem chema în ju­de­cată un cre­tin ca ăsta că­ruia îi ies cu­vin­tele pe gură fără să gân­dească? Nu poate fi acu­zat de de­fă­i­mare ne­jus­ti­fi­cată a pu­te­rii ju­de­că­to­rești? Nu poate fi tri­mis după Bom­bo­nel, să‑i țină com­pa­nie? Că acolo i‑ar fi locul.

UPDATE: Se pare că nu doar mie mi se pare că der­be­deul ăsta tre­buie luat la în­tre­bări. Să spe­răm că CSM va lua ati­tu­di­nea co­rectă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Schi­zo­fre­nie to­tală: ei au 70% din man­da­tele din par­la­ment şi Ponta vor­beşte des­pre re­gi­mul al­tuia. Se chi­nuie să în­lă­ture regimul.
  Re­marc că Îna­lta Curte le‑a stri­cat ro­mâ­ni­lor ta­bie­tul de a se dezme­tici abia după Sfân­tul Ion. Nişte oa­meni au ajuns la ser­vici şi au în­ce­put să mun­cească din prima zi, şi nu tre­cuse nici Boboteaza.

  • Alice

   era­t㪠serviciu

  • Sorin Sfirlogea

   Poate de aia au și dat sen­tință cu exe­cu­tare, erau ner­voși că i‑a scos Năs­tase din casă îna­inte de Sânt Ion :))

 2. Anonymous

  1.E clar ca A. Nas­tase este un in­frac­tor de drept co­mun si nu a me­ri­tat nici­o­data atat de multa aten­tie. Valva asta e fa­cuta, chiar de PSD-isti, pen­tru a ex­ploata to­tul po­li­tic, dupa ace­lasi sce­na­riu gre­tos: Ba­sescu e vinovat.
  2.Tupeul aces­tui “chi­lot” de ra­lly, de fapt nici ma­car chi­lot ci “co-chi­lot”, este tul­bu­ra­tor. Eu cred ca de­clara ce‑l in­vata acasa tata so­cru, se­cu­ris­tul-popa Ilie Sarbu. E to­tusi ta­nar si are o bruma de in­struc­tie. Nu pot sa cred ca este atat de idiot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.