Se dă lu­mea cu fun­dul de pământ că de la 1 ia­nu­a­rie au drep­tul stră­i­nii să cum­pere pământ în Ro­mâ­nia. Co­lac peste pu­păză, nu știu care mi­nis­tru ma­ghiar zice că Un­ga­ria are chiar și un plan de spri­ji­nire a achi­zi­ți­i­lor de te­ren agri­col în Transil­va­nia, ceea ce a mai în­fi­er­bân­tat nițel min­țile unora și al­tora. Eu unul — ca să vă spun drept — nu prea pri­cep de ce ne agi­tăm. Nu e ca și cum ches­tia asta a pi­cat pe ne­pusă masă din cer și ne‑a luat pe toți prin sur­prin­dere. Știam toți de mult că Uniu­nea Eu­ro­peană are o po­li­tică de li­be­ra­li­zare a tranzac­ți­i­lor cu te­re­nuri agri­cole, care nu e va­la­bilă doar în Ro­mâ­nia, ci în toate sta­tele mem­bre. Nu doar un­gu­rii pot sa cum­pere te­ren în Transil­va­nia, ci și ro­mâ­nii pot cum­para te­ren în Un­ga­ria. Sau nu? Și dacă da, cine cre­deți că o să‑i vândă lui ba­dea Va­sile pământ un­gu­resc? Ni­meni? Mda. Ei, asta e!

Cât des­pre noi, pa­tri­oți cum ne re­co­man­dăm a fi, o să ve­deți că n‑o să avem nici o re­ți­nere să vân­dem te­re­nul agri­col stră­i­ni­lor. Se zvo­nește că deja e de­ranj în­tre pro­pri­e­ta­rii de te­ren și aren­dași, pen­tru că pri­mii vor să mo­di­fice con­trac­tele de arendă în așa fel în­cât să poată ori­când vinde te­re­nul. Iar ama­tori se vor găsi. Să vă dau câ­teva exem­ple. Chi­ne­zii au de hră­nit un mi­li­ard și ju­mă­tate de oa­meni și nu prea mai au su­fi­cient te­ren agri­col, de aia um­blă peste tot să cum­pere. Ara­bii stau cu cu­rul pe tean­curi de pe­tro­do­lari și nu prea au unde să facă agri­cul­tură. Nu le-ar prinde bine Bă­ră­ga­nul? Hmmm… Ba da. Și ce face acum gu­ver­nul? Ia să ve­dem: în­fi­in­țează re­gia ca­na­lu­lui Si­ret-Bă­ră­gan. Cred că e o co­in­ci­dență. Sau o fi pen­tru că in­ter­me­di­a­rii de tranzac­ții s‑au apu­cat deja de cum­pă­rat pământ în avans, ca să‑l vândă stră­i­ni­lor la de trei ori prețul?

Dar până la urmă nu tre­buie să ne ne­că­jim. Noi sun­tem o na­țiune de in­te­lec­tu­ali fini, cu stu­dii uni­ver­si­tare. Toți ro­mâ­nii își vi­sează co­piii ab­sol­venți de fa­cul­tate, ca să se facă ex­perți în mar­ke­ting și vân­zări sau ma­na­geri. Ori­cum nu ne in­te­resa agri­cul­tura, că e na­soală, îți in­tră pra­ful în ochi, no­roi sub un­ghii și-ți cântă gre­ie­rii din căl­câie. Lasă‑i pe fra­ie­rii de un­guri, arabi și chi­nezi să mun­cească pămân­tul nos­tru, noi o să stăm în orașe și o să ne vin­dem în­tre noi smar­tphone-uri, ta­blete, pas­tile și țoale. Iar mân­care bună, fă­cută în Tur­cia cu azot de-ăla de ca­li­tate, ne aduce Mega Image. Nu de­geaba au des­chis câte un ma­ga­zin la trei zile anul trecut.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Pro­blema este ca “fra­ie­rii de un­guri, arabi si chi­nezi” nu vor lu­cra “pa­man­tul nos­tru” ci vor lu­cra “pa­man­tul lor”. E drept ca noi, la oras, vom ra­mane cu “vanza­rile”.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.