Dacă n‑ar fi vorba de mi­nis­trul de ex­terne al Ro­mâ­niei, de­cla­ra­ți­ile lui Ti­tus Cor­lă­țeanu ar fi de‑a drep­tul în­dui­o­șătoare prin nai­vi­ta­tea lor. Dum­ne­a­lui ne spune că vi­zita Vic­to­riei Nu­land — asis­tent al Se­cre­ta­ru­lui de Stat John Kerry — este “bi­ne­ve­nită”, ca să dis­cute amân­doi des­pre “even­tu­ale ches­tiuni care tre­buie cla­ri­fi­cate”. Însă dom­nul Cor­lă­țeanu știe foarte bine că nu e ni­mic de cla­ri­fi­cat. Vic­to­ria Nu­land spu­nea în no­i­me­brie anul tre­cut că:

În timp ce lu­crăm pen­tru a de­păși ve­chile ne­mul­țu­miri și să de­fi­ni­ti­văm harta de­mo­cra­tică a Eu­ro­pei, tre­buie să ne­u­tra­li­zăm o altă otravă ce ame­nință prea multe din­tre de­mo­cra­ți­ile ti­nere ale Eu­ro­pei și Eu­ra­siei: co­rup­ția. În­cre­de­rea po­pu­la­ției în gu­ver­nele alese scade de‑a lun­gul Eu­ro­pei de cen­tru și de est de­o­a­rece ale­gă­to­rii cred că li­de­rii își ser­vesc pro­pri­ile in­te­rese în pri­mul rând, iar cele ale po­pu­la­ției sunt pe lo­cul doi. Co­rup­ția este un uci­gaș pe­ri­cu­los al vi­su­ri­lor de­mo­cra­tice. Sta­bi­li­ta­tea și re­naș­te­rea noas­tră de­pind de mă­suri co­mune mul­ti­ple și efi­ciente pen­tru a lupta îm­po­triva aces­tei ame­nin­țări mortale.

Cu alte cu­vinte, SUA în­cepe să de­vină ener­vată de de­ra­pa­jele as­tea pe­ri­o­dice ale po­li­ti­cie­ni­lor din Eu­ropa de Est și nu mă în­do­iesc că Ro­mâ­nia ocupă un loc frun­taș. Re­cen­tele de­cla­ra­ții ale lui Ponta des­pre sen­tința in­co­rectă dată lui Adrian Năs­tase și com­pa­ra­ția cu re­gi­mul na­zist nu cred că ajută dis­cu­ți­ile care vor urma. În mod foarte con­ve­na­bil, pre­mi­e­rul nu se va în­tâlni cu Vic­to­ria Nu­land, pen­tru că pro­gra­mul lui “nu a pu­tut fi schim­bat”. Ya, right!

Mis­ter Ti­tus, a word of ad­vice: when you meet Vic­to­ria don’t for­get to get on one fin­ger some grease. Othe­rwise it mi­ght hurt.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Anonymous Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Ba­ia­tul asta, Ti­tus, nu‑i de­cat un alt aro­gant, din pre­a­jma unui co-chi­lot ajuns prim mi­nis­tru prin voia unui tata so­cru popa-se­cu­rist de frunte. Vai de noi!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.