Care va să zică aveam drep­tate când spu­neam că Sta­tele unite nu-și pun baze mi­li­tare în țări unde nu pot con­trola si­tu­a­ția po­li­tică. Iar ceea ce face pu­te­rea po­li­tică ac­tu­ală, dar mai ales PSD, este com­plet în afara a ceea ce ame­ri­ca­nii nu­mesc pre­dic­ti­bi­li­tate po­li­tică. Pro­ba­bil că dis­cu­ți­ile pe care le ve­dem în presă — ul­tima fi­ind cu CSM, che­mat la dis­cu­ții des­pre ce se pe­trece acolo —  sunt doar vâr­ful ice­berg-ului. Îmi ima­gi­nez că la nivel in­for­mal sunt mult mai multe con­tacte și con­ver­sa­ții. Me­sa­jul e însă ace­lași: aten­ție la sta­tul de drept.

Ceea ce ame­ri­ca­nii nu cred că pri­cep e că clasa noas­tră po­li­tică nu în­țe­lege ce e aia stat de drept. Ve­deți bine cum par­la­men­tul spune că poate le­gi­fera orice, in­clu­siv ho­ția ofi­ci­ală. Fac pa­riu că dacă in­trăm pe ne­pusă masă în par­la­ment și îi în­tre­băm pe de­pu­tați și se­na­tori ce e aia stat de drept și care sunt prin­ci­pi­ile pe care nici o lege nu le poate în­călca, vom con­stata că nici zece la sută nu sunt în stare să în­gaime ceva co­e­rent. Și atunci re­vin la ideea mea fixă: de ce orice neica ni­meni poate can­dida la o po­zi­tie în par­la­ment? De ce nu in­sti­tuim un exa­men obli­ga­to­riu pen­tru a pu­tea de­veni can­di­dat în ale­ge­rile parlamentare?

Nu‑i foarte lă­u­da­bil că vin al­ții și ne trag de urechi. Ținând cont ce po­por de pi­te­can­tropi avem, vo­tanți stu­pizi ai unei ma­fii po­li­tice, mă bu­cur că to­tuși că există ci­neva care în­cearcă să aducă lu­cru­rile la nor­mal. Și — ți­neți minte ce vă zic acum — dacă ame­ri­ca­nii chiar vor să se in­sta­leze aici, iar Vic­to­raș nu se po­to­lește cu căca­tu­rile as­tea care îi ies pe gură, o să ve­deți ca­riera lui po­li­tică ter­minându-se curând.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Sa dea Dom­nul sa ai drep­tate. Eu am mari in­do­ieli. In po­li­tica ame­ri­ca­ni­lor, care e to­tusi po­li­tica, pri­meaza in­te­re­sul na­tio­nal. In tra­du­cere, in speta des­pre care vor­bim, adica Ro­ma­nica si po­pu­la­tia ei de pi­te­can­tropi (din care si noi fa­cem parte), in­te­re­sul ame­ri­ca­ni­lor nu‑i sta­tul nos­tru de drept. Acesta este doar pretextul.
    Des­pre in­cal­cari ale prin­ci­pi­i­lor sta­tu­lui de drept in Ame­rica se pot scrie bi­bli­o­teci in­tregi. Pri­vite din aceasta per­spec­tiva, lu­cru­rile sunt ex­trem de com­pli­cate. Asta nu in­seamna ca o ure­che­ala zdra­vana, din par­tea unui ta­tuc pana la urma, fie el de­nu­mit si un­cle Sam, ne-ar strica. Nu ca sa res­pec­tam prin­ci­pi­ile sta­tu­lui de drept ci pen­tru a nu mai fi atat de tam­piti si bezmetici.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.