Toți cei care ați lu­crat prin com­pa­nii mai mari ați au­zit cu si­gu­ranță de con­cep­tul “re­sult orien­ted approach”. Con­trar cu­tu­mei ro­mâ­nești de a arunca mâța peste gar­dul ve­ci­nu­lui atunci când lu­cru­rile au mers prost, con­cep­tul ăsta spune că tre­buie să îți gân­dești pla­nu­rile și ac­țiu­nile în­cât să te asi­guri că ajungi la re­zul­ta­tul pro­pus. Nu există ga­ran­ții de 100% nici­o­dată, dar sim­plul fapt că te gân­dești di­na­inte la tot ce poate merge prost și îți iei mă­su­rile pre­ven­tive ne­ce­sare sau îți pre­gă­tești un plan de re­zervă arată că ești de­ter­mi­nat să ob­tii re­zul­ta­tul propus.

N‑am fă­cut te­o­ria asta de dra­gul ei. Ci ca să in­tro­duc o de­cla­ra­ție a ex­per­ți­lor Co­mi­siei Eu­ro­pene re­fe­ri­toare la Stra­te­gia Ro­mâ­niei pen­tru fon­du­rile UE 2014–2020:

Glo­bal, do­cu­men­tul de­mon­strează in­su­fi­cienta orien­tare spre re­zul­tat. Re­zul­ta­tele pro­puse sunt des­crise într‑o ma­nieră prea vagă, nu sunt su­fi­cient de con­crete și ar tre­bui re­con­si­de­rate, îm­pre­ună cu obiec­ti­vele pro­puse. Re­a­li­ză­rile aș­tep­tate tre­buie să fie mai con­crete, sta­bi­lind le­gă­turi mai bune în­tre zo­nele de fi­nan­țare iden­ti­fi­cate și re­zul­ta­tele așteptate.

Vă pro­pun să ghi­cim care din­tre ur­mă­toa­rele ca­uze au dus la această slabă ca­li­tate a strategiei:

  1. Gu­ver­nul Ro­mâ­niei este plin de incompetenți
  2. Pu­te­rea po­li­tică este pusă pe fu­rat, deci nu o in­te­re­sează re­zul­ta­tele, ci banii
  3. Obiec­ti­vele sunt ne­clare, pen­tru ca gu­ver­nul să nu poată fi tras ul­te­rior la răs­pun­dere, nici de po­pu­la­ție, nici de UE
  4. Toate cele de mai sus

Voi care cre­deți că e răs­pun­sul corect?

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.