Orientarea spre furat

Toți cei care ați lucrat prin com­panii mai mari ați auzit cu sig­u­ranță de con­cep­tul "result ori­ented approach". Con­trar cutumei românești de a arunca mâța peste gar­dul vecin­u­lui atunci când lucrurile au mers prost, con­cep­tul ăsta spune că tre­buie să îți gân­dești pla­nurile și acți­u­nile încât să te asig­uri că ajungi la rezul­tatul pro­pus. Nu există garanții de 100% nicio­dată, dar sim­plul fapt că te gân­dești dinainte la tot ce poate merge prost și îți iei măsurile pre­ven­tive nece­sare sau îți pregătești un plan de rez­ervă arată că ești deter­mi­nat să obtii rezul­tatul pro­pus.

N‐am făcut teo­ria asta de dragul ei. Ci ca să intro­duc o declar­ație a experților Comisiei Europene refer­i­toare la Strate­gia României pen­tru fon­durile UE 2014–2020:

Global, doc­u­men­tul demon­strează insu­fi­cienta ori­entare spre rezul­tat. Rezul­tatele pro­puse sunt descrise într‐o manieră prea vagă, nu sunt sufi­cient de con­crete și ar tre­bui recon­sid­er­ate, împre­ună cu obiec­tivele pro­puse. Real­izările aștep­tate tre­buie să fie mai con­crete, sta­bilind legă­turi mai bune între zonele de finanțare iden­ti­fi­cate și rezul­tatele aștep­tate.

Vă propun să ghicim care din­tre urmă­toarele cauze au dus la această slabă cal­i­tate a strate­giei:

  1. Guver­nul României este plin de incom­pe­tenți
  2. Put­erea politică este pusă pe furat, deci nu o intere­sează rezul­tatele, ci banii
  3. Obiec­tivele sunt neclare, pen­tru ca guver­nul să nu poată fi tras ulte­rior la răspun­dere, nici de pop­u­lație, nici de UE
  4. Toate cele de mai sus

Voi care cre­deți că e răspun­sul corect?

 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu