Orientarea spre furat

Toți cei care ați lucrat prin com­pa­nii mai mari ați auzit cu sigu­ranță de con­cep­tul "result orien­ted approach". Con­trar cutu­mei româ­nești de a arunca mâța peste gar­dul veci­nu­lui atunci când lucru­rile au mers prost, con­cep­tul ăsta spune că tre­buie să îți gân­dești pla­nu­rile și acțiu­nile încât să te asi­guri că ajungi la rezul­ta­tul pro­pus. Nu există garan­ții de 100% nici­o­dată, dar sim­plul fapt că te gân­dești dina­inte la tot ce poate merge prost și îți iei măsu­rile pre­ven­tive nece­sare sau îți pre­gă­tești un plan de rezervă arată că ești deter­mi­nat să obtii rezul­ta­tul pro­pus.

N‐am făcut teo­ria asta de dra­gul ei. Ci ca să intro­duc o decla­ra­ție a exper­ți­lor Comi­siei Euro­pene refe­ri­toare la Stra­te­gia Româ­niei pen­tru fon­du­rile UE 2014–2020:

Glo­bal, docu­men­tul demon­strează insu­fi­cienta orien­tare spre rezul­tat. Rezul­ta­tele pro­puse sunt des­crise într‐o manieră prea vagă, nu sunt sufi­cient de con­crete și ar tre­bui recon­si­de­rate, împre­ună cu obiec­ti­vele pro­puse. Rea­li­ză­rile aștep­tate tre­buie să fie mai con­crete, sta­bi­lind legă­turi mai bune între zonele de finan­țare iden­ti­fi­cate și rezul­ta­tele aștep­tate.

Vă pro­pun să ghi­cim care din­tre urmă­toa­rele cauze au dus la această slabă cali­tate a stra­te­giei:

  1. Guver­nul Româ­niei este plin de incom­pe­tenți
  2. Pute­rea poli­tică este pusă pe furat, deci nu o inte­re­sează rezul­ta­tele, ci banii
  3. Obiec­ti­vele sunt neclare, pen­tru ca guver­nul să nu poată fi tras ulte­rior la răs­pun­dere, nici de popu­la­ție, nici de UE
  4. Toate cele de mai sus

Voi care cre­deți că e răs­pun­sul corect?

 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu