De câ­teva zile tot văd prin presă ar­ti­cole des­pre Zi­dul mor­ții de la Su­ceava. Ge­nul ăsta de ti­tluri nu-mi stâr­nesc de obi­cei cu­ri­o­zi­ta­tea, așa că le-am ig­no­rat o vreme. Până când, vă­zând că tot rea­par pe­ri­o­dic, mi-am zis că poate ar tre­bui să văd și eu des­pre ce e vorba. Am ci­tit o dată, de două ori și tot n‑am în­țe­les. Pe cen­tura Su­ce­vei e o in­ter­sec­ție ca un sens gi­ra­to­riu, doar că ine­lul din mij­loc e un ci­lin­dru imens, um­plut cu pământ si zi­dit ca să sus­țină o tra­ver­sare a unui alt drum. Nu‑i chiar cea mai deș­teaptă so­lu­ție in­gi­ne­rească, de acord.

Se pare că mai mulți in­di­vizi și-au gă­sit sfâr­și­tul acolo, iz­bindu-se în zi­dul ci­lin­dric. Cel mai re­cent, pe 3 ia­nu­a­rie, un tâ­năr de 21 de ani. M‑am ui­tat la fo­to­gra­fii și am vă­zut că lo­cul e sem­na­li­zat, există aver­tis­mente de curbă, de li­mi­tare a vi­te­zei. În plus acolo e un șan­tier deo­cam­dată. Când lu­cra­rea se va ter­mina con­for­tul cir­cu­la­ției va fi cu to­tul al­tul. Deci, care‑i problema?

Păi pro­blema e că “șo­fe­rii su­ce­veni” sunt re­vol­tați de acest “zid al mor­ții” care “ră­sare brusc” în mij­lo­cul in­ter­sec­ției. Fo­to­gra­fi­ile cu pro­tes­ta­ta­rii ne arată niște ti­neri la cam ace­eași vâr­stă cu ul­tima vic­timă, ținând niște pan­carte pe care scrie “aici se moare”. Mda, co­rect. Din ca­uză că nu se res­pectă re­gu­lile de cir­cu­la­ție, aș adă­uga eu. Dacă vă ui­tați la poza cu ma­șina tâ­nă­ru­lui de 21 de ani zdro­bită de zid și aveți un pic de ex­pe­riență la vo­lan, vă veți da seama că nu avea 50km la oră, ci pro­ba­bil dublu. E re­zo­na­bil când ai vâr­sta aia și prea pu­țini ki­lo­me­tri fă­cuți cu ma­șina să apeși ac­ce­le­ra­ția din­colo de punc­tul în care poti con­trola ma­șina? Și ce-ar tre­bui să fa­cem? Șo­sele drepte pen­tru ma­n­ia­cii vi­te­zei și puș­tii teribiliști?

Alo, domnii șo­feri su­ce­veni! Ve­deți că e o pe­dală sub vo­lan. Se cheamă frână. Vă ajută să nu muriți.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.