…dar atunci să se mo­di­fice pe ici-pe colo și anume prin punc­tele esen­ți­ale, ori să nu se re­vi­zu­iască — pri­mesc — dar atunci să nu se schimbe ni­mic. Am răs­tur­nat ce­le­bra re­plică a lui Far­fu­ridi pen­tru că în toată is­te­ria ge­ne­rată de “mar­țea nea­gră” ni­meni n‑am mai avut răb­da­rea să ex­plice pe în­de­lete care e pro­blema de fond a mo­di­fi­că­ri­lor fă­cute de par­la­men­tari în co­dul pe­nal. Presa a in­sis­tat pe un su­biect se­cun­dar, acela al ex­clu­de­rii par­la­men­ta­ri­lor din ca­te­go­ria func­țio­na­ri­lor pu­blici, care a pu­tut fi ușor com­bă­tut de po­li­ti­cieni: nici în Sta­tele Unite con­gres­me­nii nu sunt func­țio­nari pu­blici. N‑or fi, dar de fapt nu asta e pro­blema reală.

Ade­vă­rata pro­blemă este că, prin această ex­clu­dere din ca­te­go­ria func­țio­na­ri­lor pu­blici, par­la­men­ta­rii se pla­sează într‑o zonă de vid le­gi­sla­tiv. Sanc­țiu­nile apli­ca­bile func­țio­na­ri­lor pu­blici nu li se mai aplică, dar con­ti­nuă să func­țio­neze imu­ni­tă­țile lor. Răs­pun­sul co­rect este sim­plu: fie rămân func­țio­nari pu­blici și li se aplică pre­ve­de­rile le­gii exis­tente, fie ies din ca­te­go­ria asta, dar le­gea exis­tentă se mo­di­fică în sen­sul in­clu­de­rii ex­pli­cite a par­la­men­ta­ri­lor în sanc­țiu­nile de con­flict de in­te­rese, mită și ce­le­lalte in­frac­țiuni penalizate.

În sfâr­șit vom auzi și opi­nia Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale pe tema asta. Sper să facă lu­mină și dreptate.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.