Cu mai mulți ani în urmă un co­leg de ser­vi­ciu mi se plân­gea de lipsa lo­cu­ri­lor de par­care din cen­trul Bu­cu­rești­u­lui, sus­ținând că pri­mă­ria nu face ni­mic în sen­sul ăsta. Eu i‑am pro­pus să schi­țeze el o so­lu­ție prac­tică, pro­pu­nându-ne nouă, acolo, în bi­rou, o va­ri­antă de con­struc­ție a unei par­cări. Cum dis­cu­ția se re­fe­rea la bu­le­var­dele cen­trale, îi era prac­tic im­po­si­bil să iden­ti­fice un spa­țiu unde să se poată am­plasa o par­care, așa că a ve­nit cu ideea trăz­nită a unei par­cări sub­te­rane. Când i‑am amin­tit că sub bu­le­varde se gă­sește deja me­troul, nu s‑a des­cum­pă­nit și a con­ti­nuat abe­ra­ția: să se facă par­că­rile mai adânc, sub metrou.

Toată lu­mea a râs de așa go­go­mă­nie, dar ti­pul era ner­vos că nu sim­pa­ti­zăm cu pro­pu­ne­rea lui si ne‑a în­tors în­tre­ba­rea: și-atunci unde par­căm în cen­tru? pe stradă? Ci­neva i‑a răs­puns printr‑o altă în­tre­bare: da’ de ce tre­buie mu­sai să par­chezi ma­șina în cen­tru? nu poți să fo­lo­sești me­troul? Ami­cul ner­vos a ri­pos­tat că e drep­tul lui de ce­tă­țean să-și fo­lo­sească ma­șina și să par­cheze acolo unde are treabă — pe cale de con­se­cință pri­mă­ria să facă par­cări în­des­tu­lă­toare, treaba ei cum. Așa că el o să par­cheze unde gă­sește loc, pe tro­tuar, pe spa­tiul verde și să dea dracu’ să se ia ci­neva de el.

Peste vreo ju­mă­tate de an ace­lași co­leg a ajuns la Pa­ris cu ma­șina. Era foarte mân­dru de ex­cur­sia lui — la vre­mea res­pec­tivă nu mulți fu­se­seră la plim­bare prin Eu­ropa cu auto­mo­bi­lul. Prin­tre po­veș­tile cu care se în­tor­sese din ora­șul lu­mi­ni­lor era și una des­pre un scurt tur al câ­torva mu­zee de artă — to­tul fu­sese mi­nu­nat, mai pu­țin fap­tul că tre­bu­ise să meargă pe jos dis­tanțe foarte mari de la lo­cu­rile de par­care pe care le gă­sise cu greu până la mu­zee. Mi-am amin­tit ti­rada lui des­pre drep­tu­rile sale de ce­tă­țean și l‑am în­tre­bat iro­nic de ce n‑a par­cat ca în Bu­cu­rești, acolo unde are treabă. Ti­pul n‑a se­si­zat nu­anța de sar­casm și mi‑a răs­puns foarte se­rios: păi tu știi ce amenzi au ăia acolo?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.