Re­vi­zu­i­rea Con­sti­tu­ției pare să aibă, pe lângă miza ju­ri­dică va­la­bilă pen­tru fi­e­care ce­tă­țean ro­mân, o miză po­li­tică sem­ni­fi­ca­tivă. Pe de o parte con­sa­cra­rea unui pre­șe­dinte de­co­ra­tiv, fără nici un fel de atri­bu­ții exe­cu­tive, ar fi pe pla­cul lui An­to­ne­scu, netezindu‑i ca­lea spre Co­tro­ceni cu sus­ți­ne­rea în­tre­gu­lui USL. PSD s‑ar pu­tea in­stala con­for­ta­bil în fo­to­liul gu­ver­nă­rii, ținând în mână toate frâiele ță­rii și gu­ver­nând după bu­nul loc plac. Dar în 2016, ero­dați cu si­gu­ranță de pro­pri­ile ne­re­u­șite, ar pu­tea pierde gu­ver­na­rea în fa­voa­rea drep­tei, ceea ce ar în­semna că pu­te­rile dis­cre­țio­nare pe care în­cearcă să și le atri­buie acum ar că­dea în mâ­nile ad­ver­sa­ri­lor. Vi‑l ima­gi­nați pe Bă­sescu pre­mier cu un An­to­ne­scu de­co­ra­tiv la Cotroceni?

Pe de altă parte dacă nu se re­vi­zu­iește Con­sti­tu­ția, PSD va dori să can­di­deze se­pa­rat la pre­șe­den­ție și este des­tul de pro­ba­bil că va re­uși să câștige. Pri­vat de răs­plata la care vi­sează de mult timp An­to­ne­scu va că­dea din po­zi­ția de pre­șe­dinte PNL, iar orien­ta­rea use­listă a par­ti­du­lui se va re­vi­zui, des­chi­zându-se ca­lea spre ali­anțe de dreapta. Care ali­anțe vor pro­duce si­gur efecte la ale­ge­rile par­la­men­tare din 2016.

Jo­cu­rile po­li­tice sunt com­pli­cate, dar par să fie mai fa­vo­ra­bile PDL în a doua va­ri­antă. Vor con­testa re­vi­zu­i­rea Con­sti­tu­ției la CCR?, îm­pie­di­când ast­fel des­fă­șu­ra­rea re­fe­ren­du­mu­lui o dată cu ale­ge­rile europarlamentare?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.