Cod roșu pentru patru ani

Spre ghi­nio­nul său, Vic­tor Ponta are parte în ultima vreme de eve­ni­mente nu toc­mai favo­ra­bile ima­gi­nii sale de șme­che­raș des­cu­ră­reț. Mai întâi acci­den­tul avi­a­tic din Apu­seni, unde insti­tu­ți­ile sta­tu­lui și‐au demon­strat incom­pe­tență și lipsa de coor­do­nare, i‐a creat pro­bleme. Apoi a venit visco­lul și codul roșu in câteva județe. Șapte oameni au murit, Româ­nia e îngro­pată sub zăpadă. Nu sunt toc­mai genul de situ­a­ții care să‐l pună într‐o lumină favo­ra­bilă. Cum spu­nea un zia­rist, a picat prost. Și avio­nul lui Iovan, și visco­lul.

Pre­gă­tit teme­i­nic în arta nesim­ți­rii fără mar­gini de către men­to­rul său Adrian Năs­tase, Ponta nu s‐a lăsat impre­sio­nat de des­fă­șu­ra­rea eve­ni­men­te­lor. În timp ce insti­tu­ți­ile pe care le coor­do­nează își dădeau cu stân­gul în drep­tul cău­tând avio­nul pră­bu­șit în Apu­seni, pri­mul sinis­tru al țării s‐a dus la un talk‐show și apoi la o câr­ci­umă de fițe ca să che­fu­iască nițel cu pri­e­te­nii din PSD și din presă. Chiar dacă el per­so­nal nu ar fi avut o con­tri­bu­ție majoră la ope­ra­țiu­nile de cău­tare, pre­zența sa la guvern ar fi fost un semn că dă măcar doi bani pe vie­țile unor oameni pen­tru care putea face ceva.

Când visco­lul înțe­pe­nise Româ­nia până acolo încât a tre­buit să se insti­tuie codul roșu în trei județe, Ponta s‐a dus să joace bas­chet. Cu ace­eași ati­tu­dine de nesim­țit a con­si­de­rat că pro­ble­mele celor ce sufe­reau de pe urma vre­mii nefa­vo­ra­bile puteau să mai aștepte un ceas‐două, până mar­chează și el câteva coșuri. Apoi sin­gura ches­tie care l‐a frămân­tat a fost să con­voace CSAT‐ul ca să‐l demită pe șeful STS, omul lui Băsescu. Au murit niște oameni, dar se poate spe­cula poli­tic pro­blema, nu‐i așa? (nu neg că STS‐ul ar putea să aibă o parte de vină în degrin­go­lada gene­rală a ope­ra­țiu­ni­lor de sal­vare).

Îmi amin­tesc că atunci când a explo­dat un apar­ta­ment prin Călă­rași toată lumea din guvern era mult mai impli­cată, cel puțin la nivel decla­ra­tiv. Și nu îmi dădeam seama de ce acum par atât de deta­șați. După care am sesi­zat dife­rența esen­ți­ală: atunci eve­ni­men­tele se con­su­ma­seră, așa că guver­nul putea să pozeze în filo­ti­mul jus­ti­țiar, care repară, des­pă­gu­bește și îi pedep­sește pe vino­vați. Acum însă eve­ni­men­tele sunt în des­fă­șu­rare, iar guver­nul ar tre­bui să inter­vină și să pre­vină dez­as­tre și mai mari. Ceea ce, bine­în­țe­les, e mult mai com­pli­cat. Și mult mai ris­cant poli­tic. Vino­va­ții ar putea fi chiar pe la vâr­ful PSD.

Există o cate­go­rie de șefi care au ati­tu­di­nea asta lașă atunci când sunt pusi în situ­a­ții difi­cile. Pe vre­mea comu­nis­mu­lui erau multi secre­tari de par­tid care pro­ce­dau așa, dar mode­lul a supra­vie­țuit până azi. Șeful laș este de obi­cei și incom­pe­tent sau poate că lași­ta­tea sa este chiar efec­tul incom­pe­ten­ței. În fața unei pro­bleme difi­cile el nu se implică, ci deleagă, distanțându‐se de pro­blemă, pen­tru ca apoi să vină să culeagă lau­rii, dacă totul s‐a înche­iat cu bine, sau să împartă sanc­țiuni, atunci când lucru­rile se sfâr­șesc prost. În orice caz lui nu i se poate imputa nimic, pen­tru că nu el, ci cei­lalți nu și‐au făcut treaba.

Multe din com­por­ta­men­tele lui Ponta amin­tesc de cele ale unui secre­tar de par­tid comu­nist. Cele din ultima vreme sunt doar un exem­plu care suge­rează că roșul comu­nist și cel pese­dist au ace­eași nuanță. Și abia ăsta e ade­vă­ra­tul cod roșu pen­tru Româ­nia, sub care ne aflăm deja de doi ani și vom mai fi cel puțin încă pe‐atât de acum îna­inte.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu