Nici nu mai știu pre­cis ce ci­team în acel mo­ment, pro­ba­bil vreun ar­ti­col des­pre sta­tul de drept, când mi-am amin­tit de mar­țea nea­gră din de­cem­brie anul tre­cut și des­pre se­ni­nă­ta­tea cu care par­la­men­ta­rii s‑au ra­por­tat la acest mo­ment. Unii au spus că nu știau exact ce vo­tează ape­lând la me­toda co­pi­lă­rească de dis­cul­pare, al­ții au in­cer­cat să apere mo­di­fi­că­rile le­gi­sla­tive pro­puse in­vo­când ra­țio­na­mente care mas­cau ade­vă­ra­tele in­ten­ții ale ini­ția­to­ri­lor. Și, ci­tind, am re­trăit in­dig­na­rea din ziua aceea, năs­cută din ne­pu­tința de a schimba ceva ce mi se pare pro­fund greșit.

Pe urmă, la câ­teva zile, au apă­rut în presă pri­mele ciorne ale ra­por­tu­lui MCV, care anun­țau in­cri­mi­na­rea aces­tor com­por­ta­mente și mi-am spus că din nou coana Eu­ropa ne trage de urechi pen­tru pros­ti­ile cla­sei noas­tre po­li­tice, ceea ce e bine pen­tru că ne îm­pie­dică să alu­ne­căm prea de­parte în gre­șe­ală si e rău pen­tru că me­reu sun­tem co­pi­lul nă­ră­vaș ce face po­ci­no­age. Au mai ve­nit apoi și re­co­man­dă­rile Co­mi­siei de la Ve­ne­ția în pri­vința schim­bă­ri­lor pro­puse pen­tru con­sti­tu­ție și am re­gă­sit ace­leași în­gri­jo­rări față de for­mu­lă­rile abra­ca­da­brante ale par­la­men­ta­ri­lor: res­pec­ta­rea sta­tu­lui de drept, a de­mo­cra­ției. Și atunci mi-am dat seama că pre­ten­ți­ile pe care Eu­ropa le are de la noi sunt ab­surde. Nu pen­tru că le-au for­mu­lat ast­fel, ci pen­tru că ne cer să res­pec­tăm con­co­mi­tent două re­guli care se bat cap în cap în România.

Pe de o parte ni se cere să pro­mo­văm un stat de drept, unde le­gea sa domnească în orice si­tu­a­ție. Dacă am face asta nu am mai avea de­mo­cra­ție — 70% din po­pu­la­ția Ro­mâ­niei sus­ține par­ti­dele vi­no­vate de aceste de­ra­paje de la sta­tul de drept. Ba mai mult, dacă am face un son­daj prin­tre acești sus­ți­nă­tori vom găsi fie că sunt de acord cu tex­tele de lege in­cri­mi­nate, fie că au o ati­tu­dine apro­ba­tor-ne­u­tră. Sta­tul de drept în Ro­mâ­nia este nedemocratic.

Pe de altă parte ni se pre­tinde de­mo­cra­ție, adică vo­ința ma­jo­ri­tă­ții să fie res­pec­tată. Dacă am face asta nu am mai avea stat de drept, pen­tru că fi­e­care ro­mân con­si­deră că o fi le­gea im­por­tantă, dar pen­tru el în­suși și nea­mu­rile lui se poate face o ex­cep­ție. Și după ce-și exer­sează de­ro­ga­rea, ro­mâ­nul nu are per­cep­ția în­căl­că­rii le­gii. El nu a co­mis o con­tra­ven­ție, ci s‑a des­cur­cat. De­mo­cra­ția în Ro­mâ­nia nu este fun­damen­tată pe res­pec­ta­rea le­gii, ci pe com­pli­ci­ta­tea la corupție.

În te­o­rie de­mo­cra­ția ar tre­bui să fie ca­lea prin care se ajunge la un stat de drept. În ab­sența edu­ca­ției so­ci­ale, a lip­sei unei scări de va­lori și a unei iden­ti­tăți na­țio­nale, Ro­mâ­nia de­ra­iază prin de­mo­cra­ție că­tre fe­u­da­lis­mul pro­pus de ba­ro­nii lo­cali ai par­ti­de­lor po­li­tice. Și de aici ab­sur­di­ta­tea pre­ten­ți­i­lor eu­ro­pene: deși în mod evi­dent ca­lea de­mo­cra­ției nu duce ro­mâ­nii spre un stat de drept, UE pre­tinde să con­ti­nuăm în ace­eași for­mulă dis­func­țio­nală, fără să ada­uge ni­mic spre a‑i fa­ci­lita re­zol­va­rea. În Eu­ropa con­tem­po­rană nu se poate con­cepe o cale ne­de­mo­cra­tică, în­țe­leg asta. Nu este ac­cep­ta­bilă nici o altă des­ti­na­ție de­cât sta­tul de drept, ia­răși de acord. Dar e clar că în­tre cele două nu există o re­la­ție de di­rectă ca­u­za­li­tate. Ce se poate adă­uga pen­tru a ajunge la o soluție?

Ceea ce e lim­pede e că nu ajută să for­mu­lezi doar niște pre­ten­ții. Dacă Eu­ropa ne vrea parte din fa­mi­lia sta­te­lor ci­vi­li­zate, va tre­bui să facă mai mult de atât. Va tre­bui să ne fur­ni­zeze educație.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.