Mă tot ab­țin de ceva vreme să-mi de­clar pu­blic sim­pa­tia față de anu­mite per­soane din lu­mea po­li­tică ro­mâ­nească, pen­tru că mi se pare in­co­rect față de cei­lalți oa­meni me­ri­tu­oși din par­la­ment și gu­vern să men­țio­nez doar pe unii, iar pe cei­lalți nu. Cu toate as­tea as­tăzi fac o ex­cep­ție pen­tru o per­soană de­o­se­bită, care de‑a lun­gul tim­pu­lui m‑a fer­me­cat cu ca­li­tă­țile sale. Pri­viți deci cele ce ur­mează ca pe un oma­giu adus ei.

Cul­tură ge­ne­rală so­lidă și or­to­gra­fie impecabilă.

grapini1

Com­pa­siune la to­ții oa­me­nii, dub­lată de so­li­da­ri­tate și tri­plată de credință

Respect la tradiții la români. Ortografie dumneeiască, cu agheazmă.

Res­pect la tra­di­ții la ro­mâni. Or­to­gra­fie dum­ne­ze­iască, cu agheazmă.

Sprijin direct pentru cultură. Susținerea debutanților care se află la prima lor carte!

Spri­jin di­rect atât pen­tru cul­tură, cât și pen­tru on­co­li­gie. Sus­ți­ne­rea de­bu­tan­ți­lor care se află la prima lor carte!

Resemnare și ambiție, rețeta sănătății mintale.

Re­sem­nare și am­bi­ție, re­țeta să­nă­tă­ții mintale.

Aș pu­tea con­ti­nua… con­tul ei de Fa­ce­book are încă re­surse ne­li­mi­tate și în fi­e­care zi se ada­ugă ceva. Mă opresc to­tuși, con­vins fi­ind că ați prins ideea: vor­bim de un om care ne face cin­ste ca ro­mân și ca mi­nis­tru al României.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.