La noi a fi in­frac­tor e ceva so­ci­al­mente ac­cep­ta­bil. Con­dam­na­ții sunt sau de­vin ca­zuri spe­ci­ale. După ce ies din puș­că­rie con­ti­nuă să facă parte din par­tide, să se ex­prime pu­blic des­pre so­ci­e­tate și își lansează cărți în stră­i­nă­tate cu spri­ji­nul am­ba­sa­de­lor Ro­mâ­niei. Puș­că­ria a de­ve­nit un fel de sim­bol al opre­siu­nii po­li­tice exer­ci­tate de re­gi­mul dic­ta­to­ru­lui băsist.

Adrian Năs­tase, la care fă­ceam alu­zie mai sus, a in­trat din nou la mi­ti­tica. Cu toate as­tea el pos­tează de zor pe blog și su­feră de opi­nii care sunt me­di­a­ti­zate cu mult in­te­res. Cum are ac­ces la toate aceste mo­da­li­tăți de ex­pri­mare? Sim­plu, el este special.

Mai nou, Gigi Be­cali su­feră în­gro­zi­tor de du­reri de spate și tre­buie să se tra­teze în stră­i­nă­tate. După pă­re­rea lui Ponta, ăsta e un caz spe­cial, uman, iar gra­ți­e­rea lui e ceva care e spre bi­nele so­ci­e­tă­ții. Care e însă cri­te­riul după care îl cla­si­fică drept spe­cial? Câți con­dam­nați nu vor fi având du­reri de spate? Ar tre­bui toți gra­ți­ați pen­tru că sunt ca­zuri spe­ci­ale, umane? Evi­dent, nu. Gigi Be­cali e spe­cial pen­tru că din­tre “ai lor”. Face parte din lu­mea aceea “se­lectă” a po­li­ti­cii și afa­ce­ri­lor ro­mâ­nești, care se po­ten­țează și spri­jină re­ci­proc. Asta îl face special.

Aflăm că Relu Fe­ne­chiu a plâns în prima zi de în­chi­soare. Aș fi cu­rios să știu de ce: pen­tru că a ajuns acolo sau pen­tru că a fă­cut mă­gă­ri­ile care l‑au adus acolo? Răs­pun­sul e des­tul de sim­plu și ni‑l dă chiar un mem­bru PNL: Relu Fe­ne­chiu va con­duce fi­li­ala PNL Iași din în­chi­soare. Chiar dacă acest lu­cru nu se va în­tâm­pla, men­ta­li­ta­tea aces­tor oa­meni este că în­chi­soa­rea e doar un ghi­nion, o ne­drep­tate să­vâr­șită de jus­ti­ția bă­sistă. Ei au drep­tul de a fura, de a face tra­fic de in­flu­ență, de a lua mită. Pen­tru că sunt speciali.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.