Că bi­se­rica or­to­doxă ar tre­bui să se auto­fi­nan­țeze v‑am mai spus. Nu mi-am schim­bat pă­re­rea. Mă­sura în care fi­e­care din­tre noi simte mij­lo­ci­rea cle­ru­lui în re­la­ția sa cu re­li­gia ar tre­bui să fie dată de con­tri­bu­ția fi­nan­ci­ară prin care ne an­ga­jăm să sus­ți­nem bi­se­rica. Sau, atunci când se im­plică so­cial, am pu­tea sus­ține punc­tual ini­ția­ti­vele bi­se­ri­cii prin do­na­ții di­rec­țio­nate. Să o fi­nan­țăm din bani care ar pu­tea merge la edu­ca­ție și să­nă­tate mi se pare pro­fund greșit.

De cu­rând pri­ma­rul ora­su­lui Târgu Mu­reș a dat o re­plică foarte per­ti­nentă pa­tri­ar­hiei BOR care îi so­li­cita o do­na­ție sub­stan­ți­ală pen­tru ca­te­drala mân­tu­i­rii neamului:

Ade­vă­rata mân­tu­ire a nea­mu­lui în­seamnă în mo­men­tul ăsta să te im­plici să scoţi acest po­por dintr-un de­ra­paj uriaş spre me­di­o­cri­tate, spre sub­cul­tură, spre lipsă de educaţie.

Sub­scriu cu en­tu­zi­asm la acest punct de vedere.

Nu m‑aș grăbi însă să spun că sta­tul s‑a îm­po­tri­vit bi­se­ri­cii. Chiar dacă și alți pre­șe­dinți de con­si­lii ju­de­țene au re­fu­zat să facă do­na­ții. Nu toți însă din ace­leași mo­tive. Dintr-un bu­get să­rac, din care abia se ajung prea-hă­me­si­ții ba­roni lo­cali, nu mai sunt bani pen­tru mân­tu­i­rea unei țări în­tregi. Așa că cei mai mulți mâ­nu­i­tori de bu­gete lo­cale se vor re­zuma la a avea grijă doar de ai lor. Adică de mân­tu­i­rea nea­mu­lui prost.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Sorin Sfirlogea Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Stefan

    Iuda se plân­gea că s‑a ri­si­pit mi­rul pen­tru un­ge­rea lui Ii­sus, iar cu ba­nii de pe acel mir se pu­teau ajuta să­ra­cii. Aşa‑i şi azi cu “iu­dele” care tună şi ful­geră îm­po­triva con­stru­i­rii ca­te­dra­lei. Nu de să­raci le pasă, ci ura îm­po­triva Bi­se­ri­cii Or­to­doxe îi animă.

    • Sorin Sfirlogea

      De unde știi? Ești si­gur că toți cei care se îm­po­tri­vesc unei con­struc­ții me­ga­lo­ma­nice sunt Iude că­rora nu le pasă de să­raci? Sau îi ca­ta­lo­ghezi așa, de‑a valma, din ca­uza ne­creș­ti­ne­s­cu­lui sen­ti­ment de ură îm­po­triva ce­lor care nu‑s de ace­eași pă­rere cu tine?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.